Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SIPOS-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne to wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w ramach przedmiotu „Technologia informatyczna”.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godz. - 3 punkty ECTS


Wykład - 25 godz.:

- uczestnictwo w wykładzie - 10 godz.:

- przygotowanie do wykładów - 5 godz.

- przygotowanie do końcowego sprawdzianu - 8 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.


Zajęcia laboratoryjne - 50 godz.:

- uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć - 10 godz.

- praca własna nad opracowaniem projektu - 10 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student wymienia podstawowe i wybrane specjalistyczne programy komputerowe i objaśnia możliwość ich wykorzystania przy opisywaniu i interpretowaniu zjawisk przyrodniczych (K_W07);

W2: Student tłumaczy związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych, a w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posługuje się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) jako podstawowym narzędziem do tworzenia baz danych o środowisku (K_U07);

U2: Student interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (K_U11).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student wykazuje akceptującą postawę wobec metod informatycznych w ochronie środowiska (K_K07);

K2: Student jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych (K_K09).

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład połączony z pokazem multimedialnym i wykorzystaniem materiałów prezentujących oprogramowanie i aplikacje GIS.


Zajęcia laboratoryjne:

Studenci realizują konkretne zadania zgodnie z przygotowanymi instrukcjami do zajęć. Pracują na indywidualnych stanowiskach komputerowych bazując na specjalistycznych programach komputerowych MicroStation i ArcView.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemu informacji geograficznej, źródłami informacji przestrzennej, typami zbiorów danych w systemach GIS i sposobami transformowania danych, funkcjami analizy przestrzennej i procesami modelowania zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem informacji o terenie oraz zastosowaniem GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Studenci nauczani są posługiwania się podstawowym oprogramowa-niem GIS (tworzenie map numerycznych, wprowadzanie informacji na mapy, przetwarzanie danych wprowadzonych na mapy, wykonywanie pomiarów i obliczeń).

Pełny opis:

Wykład:

1) definicja i historia rozwoju technologii GIS,

2) elementy systemu informacji przestrzennej, sprzęt i oprogramowanie,

3) źródła informacji przestrzennej,

4) Światowy System Lokalizacyjny,

5) dane przestrzenne oraz ich cechy i modele (raster, wektor),

6) wprowadzanie danych, transformacja danych,

7) tworzenie geograficznej bazy danych,

8) funkcje analizy przestrzennej,

9) zdjęcia lotnicze i satelitarne jako źródła informacji przestrzennej,

10) modelowanie kartograficzne i analiza struktury krajobrazu,

11 zastosowanie GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Zajęcia laboratoryjne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej. Studenci pracują na stanowiskach jednoosobowych. Zajęcia wyposażają studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem GIS. Rozpoczynają się wprowadzeniem do zagadnienia systemów informacji przestrzennej. Następnie studenci nauczani są posługiwania się programem MicroStation:

- tworzenia map numerycznych wektorowych wybranego obszaru,

- wprowadzania informacji o środowisku na utworzoną mapę,

- wykonywania pomiarów i obliczeń,

- wyznaczania obszarów spełniających kilka zdefiniowanych kryteriów.

W dalszej części zajęć studenci nauczani są posługiwania się programem ArcView. Bazując na tym programie wykonują mapę numeryczną przeprowadzając procesy skanowania, rektyfikacji, digitalizacji i konwersji map, wprowadzają informacje na mapę, tworzą bazy danych i łączą je z mapą. Nauczani są też umiejętności wizualizacji wyników i redakcji mapy.

Literatura:

Bielecka E., 2006. Systemy informacji geograficznej – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kunz M., (red.), 2007, Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń.

Kunz M., Nienartowicz A. (red.), 2013, Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wyd. FUW „Daniel”, Tuchola – Toruń.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Maguire D., Batty M., Goodchild M.F. (eds), 2005, GIS, Spatial Analysis and Modeling, ESRI Press, Redlands.

Mitchell A., 1999, The ESRI guide to GIS Analysis, ESRI Press, Redlands.

Miś R., Strzeliński P., Węgiel A., 2001. Systemy informacji geograficznej w leśnictwie i ochronie środowiska. Akademia Rolnicza, Poznań.

Nienartowicz A., Kunz M., 2001. GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Urbański J., 1997. Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Widacki W., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie opracowania pisemnego z zakresu możliwości zastosowań GIS w ochronie środowiska.

2. Zajęcia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych przez studentów za zrealizowane zadania i ocen dwóch kompetencji społecznych.

Ocena zrealizowanych zadań: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Efekt kształcenia W1 i W2 - student przystępując do realizacji zadań, musi do poszczególnych zadań wybrać właściwe programy komputerowe i mieć wiedzę na temat ich wykorzystania przy opisywaniu i interpretowaniu zjawisk przyrodniczych pojawiających się w zadaniach.

Efekt kształcenia U1 - student realizując zadania na zajęciach laboratoryjnych wykorzystuje programy GIS jako podstawowe narzędzia do tworzenia baz danych o środowisku. Zadania są oceniane zgodnie z powyższymi kryteriami.

Efekt kształcenia U2 - student po zrealizowaniu każdego zadania interpretuje wyniki i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. Zadania są oceniane zgodnie z powyższymi kryteriami.

Efekt kształcenia K1 - prowadzący zajęcia obserwuje zaangażowanie i aktywność poszczególnych studentów i ocenia, czy wykazują oni akceptującą postawę wobec metod informatycznych.

Efekt kształcenia K2 - prowadzący zajęcia obserwuje pracę poszczególnych studentów i ocenia, czy wykazują oni odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pracę własną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edmund Kartanas
Prowadzący grup: Miłosz Deptuła, Dariusz Kamiński, Edmund Kartanas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemu informacji geograficznej, źródłami informacji przestrzennej, typami zbiorów danych w systemach GIS i sposobami transformowania danych, funkcjami analizy przestrzennej i procesami modelowania zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem informacji o terenie oraz zastosowaniem GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Studenci nauczani są posługiwania się podstawowym oprogramowa-niem GIS (tworzenie map numerycznych, wprowadzanie informacji na mapy, przetwarzanie danych wprowadzonych na mapy, wykonywanie pomiarów i obliczeń).

Pełny opis:

Wykład:

1) definicja i historia rozwoju technologii GIS,

2) elementy systemu informacji przestrzennej, sprzęt i oprogramowanie,

3) źródła informacji przestrzennej,

4) Światowy System Lokalizacyjny,

5) dane przestrzenne oraz ich cechy i modele (raster, wektor),

6) wprowadzanie danych, transformacja danych,

7) tworzenie geograficznej bazy danych,

8) funkcje analizy przestrzennej,

9) zdjęcia lotnicze i satelitarne jako źródła informacji przestrzennej,

10) modelowanie kartograficzne i analiza struktury krajobrazu,

11 zastosowanie GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Zajęcia laboratoryjne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej. Studenci pracują na stanowiskach jednoosobowych. Zajęcia wyposażają studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem GIS. Rozpoczynają się wprowadzeniem do zagadnienia systemów informacji przestrzennej. Następnie studenci nauczani są posługiwania się programem MicroStation:

- tworzenia map numerycznych wektorowych wybranego obszaru,

- wprowadzania informacji o środowisku na utworzoną mapę,

- wykonywania pomiarów i obliczeń,

- wyznaczania obszarów spełniających kilka zdefiniowanych kryteriów.

W dalszej części zajęć studenci nauczani są posługiwania się programem ArcView. Bazując na tym programie wykonują mapę numeryczną przeprowadzając procesy skanowania, rektyfikacji, digitalizacji i konwersji map, wprowadzają informacje na mapę, tworzą bazy danych i łączą je z mapą. Nauczani są też umiejętności wizualizacji wyników i redakcji mapy.

Literatura:

Bielecka E., 2006. Systemy informacji geograficznej – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kunz M., (red.), 2007, Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń.

Kunz M., Nienartowicz A. (red.), 2013, Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wyd. FUW „Daniel”, Tuchola – Toruń.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Maguire D., Batty M., Goodchild M.F. (eds), 2005, GIS, Spatial Analysis and Modeling, ESRI Press, Redlands.

Mitchell A., 1999, The ESRI guide to GIS Analysis, ESRI Press, Redlands.

Miś R., Strzeliński P., Węgiel A., 2001. Systemy informacji geograficznej w leśnictwie i ochronie środowiska. Akademia Rolnicza, Poznań.

Nienartowicz A., Kunz M., 2001. GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Urbański J., 1997. Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Widacki W., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kamiński
Prowadzący grup: Dariusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemu informacji geograficznej, źródłami informacji przestrzennej, typami zbiorów danych w systemach GIS i sposobami transformowania danych, funkcjami analizy przestrzennej i procesami modelowania zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem informacji o terenie oraz zastosowaniem GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Studenci nauczani są posługiwania się podstawowym oprogramowa-niem GIS (tworzenie map numerycznych, wprowadzanie informacji na mapy, przetwarzanie danych wprowadzonych na mapy, wykonywanie pomiarów i obliczeń).

Pełny opis:

Wykład:

1) definicja i historia rozwoju technologii GIS,

2) elementy systemu informacji przestrzennej, sprzęt i oprogramowanie,

3) źródła informacji przestrzennej,

4) Światowy System Lokalizacyjny,

5) dane przestrzenne oraz ich cechy i modele (raster, wektor),

6) wprowadzanie danych, transformacja danych,

7) tworzenie geograficznej bazy danych,

8) funkcje analizy przestrzennej,

9) zdjęcia lotnicze i satelitarne jako źródła informacji przestrzennej,

10) modelowanie kartograficzne i analiza struktury krajobrazu,

11 zastosowanie GIS w badaniach i ochronie środowiska przyrodniczego.

Zajęcia laboratoryjne:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w pracowni komputerowej. Studenci pracują na stanowiskach jednoosobowych. Zajęcia wyposażają studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem GIS. Rozpoczynają się wprowadzeniem do zagadnienia systemów informacji przestrzennej. Następnie studenci nauczani są posługiwania się programem MicroStation:

- tworzenia map numerycznych wektorowych wybranego obszaru,

- wprowadzania informacji o środowisku na utworzoną mapę,

- wykonywania pomiarów i obliczeń,

- wyznaczania obszarów spełniających kilka zdefiniowanych kryteriów.

W dalszej części zajęć studenci nauczani są posługiwania się programem ArcView. Bazując na tym programie wykonują mapę numeryczną przeprowadzając procesy skanowania, rektyfikacji, digitalizacji i konwersji map, wprowadzają informacje na mapę, tworzą bazy danych i łączą je z mapą. Nauczani są też umiejętności wizualizacji wyników i redakcji mapy.

Literatura:

Bielecka E., 2006. Systemy informacji geograficznej – teoria i zastosowanie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kunz M., (red.), 2007, Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń.

Kunz M., Nienartowicz A. (red.), 2013, Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wyd. FUW „Daniel”, Tuchola – Toruń.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Maguire D., Batty M., Goodchild M.F. (eds), 2005, GIS, Spatial Analysis and Modeling, ESRI Press, Redlands.

Mitchell A., 1999, The ESRI guide to GIS Analysis, ESRI Press, Redlands.

Miś R., Strzeliński P., Węgiel A., 2001. Systemy informacji geograficznej w leśnictwie i ochronie środowiska. Akademia Rolnicza, Poznań.

Nienartowicz A., Kunz M., 2001. GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Urbański J., 1997. Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Widacki W., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)