Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geozagrożenia turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-GTR-TIR-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geozagrożenia turystyki i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu nauk o środowisku, procesów i zjawisk występujących w atmosferze, hydrosferze, litosferze

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela – 17 godz.

- wykład – 15 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny czas na przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, wynosi 13 godz.

W sumie 30 godz. = 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna procesy fizyczno-geograficzne groźnych zjawisk przyrodniczych powodujących zagrożenie dla życia i działalności człowieka, a zawłaszcza w turystyce i rekreacji – K_W03

W2 – Zna obszary występowania różnych zjawisk przyrodniczych stanowiących zagrożenie dla turystyki i rekreacji – K_W04

W3 - Zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia geozagrożeń atmosferycznych, hydrologicznych i geomorfologicznych – K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować występowanie i intensywność zjawisk przyrodniczych oraz ocenić stopień zagrożenia dla turystyki i rekreacji – K_U01, K_U02, K_U07

U2: Potrafi wykorzystać różne źródła informacji i wykorzystać je w planowaniu i realizacji przedsięwzięć turystycznych, wykazując umiejętność rozpoznawania zagrożeń oraz ich prognozowania w różnych rejonach kuli ziemskiej – K_U02, K_U07

U3: Opanował umiejętności organizowania działań minimalizujących zagrożenia oraz opiekę grup turystycznych w przypadku wystąpienia geozagrożeń – K_U02, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wiarygodności informacji na temat geozagrożeń, wyjaśnia ich przyczyny oraz potrafi ocenić ich skalę – K_K01

K2: Potrafi współdziałać w grupie, zwłaszcza w czasie wystąpienia geozagrożeń – K_K02, K_K08


Metody dydaktyczne:

Prezentacja wiedzy na wykładzie informacyjnym i problemowym z oxfordzką metodą problemową.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach wykładu zostaną omówione geozagrożenia wywoływane są przez naturalnie występujące procesy atmosferyczne, hydrologiczne i geologiczne, zarówno pod wpływem czynników egzogenicznych, jak i endogenicznych. Podana zostanie ich geneza, przebieg i zagrożenia jakie powodują dla gospodarki człowieka, a zwłaszcza dla turystyki i rekreacji. Omówiony zostanie system monitorowania tych zjawisk oraz sposoby minimalizowania ich skutków. Omówiona zostanie skala geozagrożeń w regionach turystycznych kuli ziemskiej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione przykłady geozagrożeń turystyki i rekreacji wywołanych procesami naturalnymi.

- atmosferycznymi:, np. fale upałów, fale mrozów, burze, trąby powietrzne, gradobicia, gwałtowne opady atmosferyczne, susze, cyklony tropikalne, orkany, szkwały, silne wiatry lokalne (feny, bora), mgła, gołoledź, zamieć śnieżna, burze pyłowe oraz zanieczyszczenie powietrza (smog), efekt cieplarniany.

- hydrologicznych: np. powodzie (opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe), susze hydrologiczne, lawiny błotne, lawiny oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

- geologiczne i geomorfologiczne związane z procesami endo- i egzogenicznych zachodzącymi na powierzchni Ziemi i w litosferze:

trzęsienia ziemi, wulkanizm i zjawiska towarzyszące erupcjom, powierzchniowe ruchy masowe (osuwiska), tsunami, zjawiska krasowe.

- geozagrożenia o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia; słoneczne wyrzuty koronalne, impaktyty, zmiana biegunów magnetycznych Ziemi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allen P, A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

Andel van T.H., 1991 - Historia Ziemi. Wyd. PWN. Warszawa

Andel van T.H., 1997 – Nowe spojrzenie na starąplanetę. Wyd. PWN. Warszawa

Cerveny R., 2008, Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach, Bellona, ss. 285.

Chanen C.R., Morrisom D., 1999 – Kataklizmy w historii wszechświata. Wyd. Amber. Warszawa

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniającą:

Ahrens C.D., Samson P., 2011, Extreme weather & climate, Brookc/Cole Cengage Learning, USA, ss. 508.

Galon R., Formy powierzchni Ziemi, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,

Klimaszewski M., Geomorfologia, PWN, Warszawa 1978,

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa 1979

Kumar B.R., 2014 – Disaster Education and Management. Springer Verlag. Berlin

Tamulewicz J., 1997, Pogoda i klimat Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 5, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Praktyki zawodowe:

Sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów kształcenia - test pisemny w celu wystawienia oceny.

Kolokwium – W01-2, U01,K01. Kryteria: 51-60% – dostateczny, 61-70% – dostateczny plus, 71-80% – dobry, 81-90% – dobry plus, powyżej 90% – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Marek Kejna, Andrzej Sadurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.