Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja perswazyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-KP-KD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Komunikacja perswazyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=941
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1)  Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 2 godziny;

3) Indywidualna praca uczestnika kursu: 10 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student charakteryzuje składniki aktu komunikacyjnego oraz funkcje wypowiedzi;

W2: student wyjaśnia pojęcia perswazji i manipulacji;

W3: student podaje zasadnicze właściwości tekstów perswazyjnych.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student wykorzystuje poprawną argumentację w celu skutecznego przekonywania;

U2: student rozpoznaje środki służące manipulacji językowej;

U3: student dostrzega i formułuje problemy związane z oceną etyczną komunikatów o funkcji nakłaniającej.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zwiększa swoje kompetencje interpersonalne dzięki poznaniu zasad udanej komunikacji językowej i ćwiczeniom służącym opanowaniu umiejętności z tym związanych;

K2: student umie skutecznie przekonywać odbiorcę, zachowując zasady etyki wypowiedzi;

K3: student umie bronić się przed manipulacją językową stosowaną przez innych uczestników aktu komunikacji.Metody dydaktyczne:

Prowadzący wykorzystuje metody eksponujące (pokaz), podające (wykład konwersatoryjny, opis, opowiadanie, pogadanka) i poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, panelowa, studium przypadku).


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji perswazyjnej, zapoznanie ich z mechanizmami perswazji i manipulacji językowej w kontekście etyki wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Komunikacja językowa: elementy składowe i uwarunkowania aktu mowy.

2. Funkcje wypowiedzi a przebieg procesu komunikacji.

3. Komunikacja niewerbalna: znaczenie mowy ciała.

4. Znaczenie dosłowne i niedosłowne komunikatu.

5. Rola argumentacji, wnioskowania i umiejętności dyskutowania w procesie przekonywania.

6. Przekonywanie w świetle zasad etyki słowa: perswazja a manipulacja. Wątpliwe etycznie sposoby przekonywania odbiorcy: chwyty erystyczne i taktyki manipulacyjne (presja, szantaż, kłamstwo). Metody popularyzowane w podręcznikach programowania neurolingwistycznego.

7. Perswazja i manipulacja w mediach oraz w reklamie.

8. Perswazja i manipulacja w języku polityki. Nowomowa jako jaskrawy przykład manipulacji językowej.

9. Wyznaczniki skutecznej i zarazem etycznej komunikacji perswazyjnej. Strategie obrony przed manipulacją językową.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

A. Awdiejew, Systemowe środki perswazji, [w:] Manipulacja w języku, red. P.  Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 71-80.

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura. T.4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.11-28 (dostępne na stronie: www. lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis04.htm).

M. Głowiński, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 173-182.

I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja - próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004, s. 13-27.

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi, dokument elektroniczny (płyta CD), Smart Education, Warszawa 2012.

R. Mayer, Sztuka argumentacji: jak wygrać każdy spór, tłum. G. Litwińczuk, Gdańsk 2008.

J. O'Connor, I. McDermott, NLP. Zwięzłe i kompetentne wprowadzenie, tłum. J. Bartosik, Poznań 2000.

J. Puzynina, O warunkach udanej komunikacji językowej, [w:] tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 122-126.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka codzienna:. Poradnik nie tylko językowy, wyd. 2. uzup., Warszawa 2010.

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, Sztuka argumentacji: ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2004.

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, wyd. 2, Gdańsk 2006.

S. Vaknin, Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego, tłum. K. Rojek, Gliwice 2011.

E. Wierzbicka-Piotrowska, ABC dobrego mówcy, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2007, s. 159-229 LUB [w:] E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008, s. 104-173.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, rozdz. X, Styl retoryczny i jego gatunki. Polski język polityki oraz rozdz. XIV. Nie będziesz szkodził drugiemu mówieniem swoim. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi, Warszawa 2008, s. 143-161 oraz 192-202.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2015.

G. Beck, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, tłum. E. Klej, Gliwice 2011.

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, wyd. 2, Gdańsk 2004.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, wyd. II zmien. i uzup., Wrocław 2008.

Język polityków i jego patologie, red. Krzysztof Łabędź, Kraków 2013.

A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, tłum. J. Grabiak, wyd. 1 poszerz., Poznań 2007.

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, tłum. M. Chomicz, Warszawa 2002.

T. Reiman, Potęga perswazyjnej komunikacji. Jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „TAK”!, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, Gliwice 2011.

T. Reiman, Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces, tłum. O. Kwiecień-Maniewska, Gliwice 2011.

F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania. 4, W porozumieniu z sobą i innymi - komunikacja i kompetencje społeczne, tłum. P. Włodyga, Kraków 2006.

Stewart, J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, wyd. 2 popr., Warszawa 2002.

E. Taylor, Programowanie umysłu. Od manipulacji i prania mózgu poprzez rozwój osobisty po metafizykę dnia powszedniego, tłum. D. Gasper, Warszawa 2010.

T. Witkowski, Psychologia kłamstwa. Motywy - strategie - narzędzia, Wałbrzych 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (U1, U2, U3, K1, K2, K3); wykonywanie zadań domowych (W1, W2, W3, U1, U2, U3).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.