Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-SEM-1-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność przygotowania referatu prezentującego wyniki badań naukowych z zastosowaniem środków multimedialnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 90.


Razem 120 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wykazuje znajomość bieżących problemów nauk przyrodniczych.

W2: Wykazuje znajomość ważnych problemów geografii, jako dyscypliny naukowej oraz uprawianej subdyscypliny naukowej.

W3: Wykazuje zaawansowaną znajomość profesjonalnego słownictwa i terminologii w uprawianej specjalizacji naukowej.

W4: Ma zaawansowaną wiedzę na temat sposobów realizacji badań naukowych, ich prezentacji, upowszechniania i wdrażania.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym w stopniu umożliwiającym komunikację i wygłaszanie referatów.

U2: Wykazuje umiejętność przekazywania wiedzy naukowej na poziomie akademickim.

U3: Potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prezentacji badań naukowych.

U4: Wykazuje umiejętność krytycznej oceny prezentowanych badań naukowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Holistycznie rozumie zjawiska zachodzące w przyrodzie.

K2: Wykazuje świadomość ważnych problemów cywilizacyjnych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych na podstawie krytycznej analizy danych naukowych.

K3: Zna i stosuje zasady etyczne pracy naukowej oraz dobrych obyczajów w nauce.


Metody dydaktyczne:

Seminarium doktoranckie oparte o referaty prezentujące wyniki badań studentów z zastosowaniem środków multimedialnych oraz krytyczną dyskusję.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium przygotowujące studentów do pisania prac doktorskich.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu zaprezentowanie realizowanej przez doktorantów problematyki badawczej, bieżącego stanu i zaawansowanie prowadzonych badań, ich planowanych, kolejnych etapów, krytyczną analizę ich celów, hipotez badawczych, metod badawczych, wyników i wniosków oraz przygotowanie do napisania pracy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy oceny:

- ocena przygotowania referatu (treść, forma przekazu, forma prezentacji),

- ocena stanu i zaawansowania prowadzonych badań,

- udział w dyskusji,

- pisemne streszczenie (do jednej strony tekstu) referatu,

- obecność na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Molewski
Prowadzący grup: Michał Jankowski, Paweł Molewski, Rajmund Przybylak, Roman Rudnicki, Ireneusz Sobota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Molewski
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Michał Jankowski, Paweł Molewski, Ireneusz Sobota, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.