Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-SEMM-GI-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem, procesami i zjawiskami zachodzącymi w przestrzeni geograficznej. Umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania analiz geoprzestrzennych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (65 godz.):

- udział w seminariach – 60

- udział w konsultacjach - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (135 godz.):

- przygotowanie do seminariów, studiowanie literatury - 60

- praca własna nad opracowaniem projektów, referatów lub prezentacji - 75 godz.

W sumie 200 godz. (8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni przyrodniczej - K_W01, K_W03

W2: W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku rozumie i potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne - K_W02, K_W07

W3: Posiada specjalistyczną wiedzę na temat czynników determinujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego - K_W01, K_W05

W4: Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu nauk geograficznych, a zwłaszcza metodologii i kierunków badań geograficznych, ich planowania oraz stosowania nowoczesnych technik i narzędzi badawczych - K_W04, K_W05

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej, potrafi korzystać

z zasobów informacji patentowej - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji o środowisku geograficznym pochodzących z różnych źródeł - K_U03, K_U07

U2: Wykorzystuje dostępne źródła informacji w opracowaniu zagadnienia badawczego, studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej w języku polskim i obcym - K_U02, K_U03, K_U06

U3: Stosuje specjalistyczne metody statystyczne oraz techniki

i narzędzia informatyczne do analizy i charakterystyki zjawisk

i procesów geograficznych - K_U05, K_U01

U4: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej, analizować ich przyczyny i przebieg, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować, formułować uzasadnione wnioski - K_U06, K_U08

U5: Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki własnych prac badawczych w postaci referatu, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i/lub obcym dotyczących szczegółowych zagadnień geograficznych właściwych - K_U09, K_U10, K_U11, K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu geografii - K_K01, K_K02

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role w procesie badawczym - K_K03

K3: Rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej - K_K02, K_K05,

K4: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K01, K_K02, K_K05

Metody dydaktyczne:

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy

- referat problemowy,

- referat konwersatoryjny,

- metoda seminaryjna,

- dyskusja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Poznanie współczesnych koncepcji i kierunków rozwoju badań środowiskowych z wykorzystaniem metod geoinformacyjnych. Opracowanie konspektu pracy magisterskiej i podjęcie badań z tego zakresu. Wykonanie opracowania naukowego uwzględniającego wszystkie etapy badań z zakresu wybranych problemów badawczych. Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi.

Pełny opis:

W ramach seminarium student pozna podstawowe problemy badawcze współczesnych badań geoinformacyjnych w zakresie badań środowiska, kierunków ich rozwoju i podstawowe koncepcje badawcze. Pozna metodologię i metody badawcze (w zależności od wyboru seminarium i tematu pracy magisterskiej). Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych i prowadzenia badań terenowych oraz badań laboratoryjnych i przy użyciu narzędzi GIS oraz specjalistycznego oprogramowania geoinformacyjnego Zapozna się z literaturą polsko- i obcojęzyczną oraz krytyczną jej oceną w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod prezentowania referatów i dyskusji naukowej.

Literatura:

Literatura jest związana z realizowanym tematem pracy magisterskiej, z ogólnych pozycji można polecić:

F. Plit, 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, UW, Wa-wa.

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Komicznej, Wrocław.

A. Richling red., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z następujących elementów:

1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego problemu badawczego oraz wyników realizowanej pracy magisterskiej - K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W09, K_W15, K_W19, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10

2. Znajomość literatury przedmiotu - K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K05

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U10, K_K09

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Kozieł, Piotr Weckwerth
Prowadzący grup: Piotr Hulisz, Michał Jankowski, Marek Kejna, Zenon Kozieł, Arkadiusz Krawiec, Mieczysław Kunz, Andrzej Sadurski, Ireneusz Sobota, Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Kozieł
Prowadzący grup: Marek Kejna, Zenon Kozieł, Mieczysław Kunz, Włodzimierz Marszelewski, Paweł Molewski, Ireneusz Sobota, Marcin Świtoniak, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.