Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-SEMMGR-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza i umiejętności dotyczące metodologii i metodyki badań naukowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (70 godz.):

- udział w seminariach – 60

- udział w konsultacjach - 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (130 godz.):

- przygotowanie do seminariów, studiowanie literatury - 60

- praca własna nad opracowaniem projektów, referatów lub prezentacji - 70 godz.

W sumie 200 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej - K_W01, K_W02

W2: W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku rozumie i potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne - K_W01, K_W15

W3: Posiada specjalistyczną wiedzę na temat czynników determinujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego - K_W01, K_W19

W4: Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu nauk geograficznych, nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej, a zwłaszcza metodologii i kierunków badań, ich planowania oraz stosowania nowoczesnych technik i narzędzi badawczych - K_W04, K_W05

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji o środowisku geograficznym, przyrodniczym i społecznymmpochodzących z różnych źródeł - K_U02, K_U07, K_U11, K_U15

U2: Wykorzystuje dostępne źródła informacji w opracowaniu zagadnienia badawczego, studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej w języku polskim i obcym - K_U02, K_U05, K_U06, K_U12

U3: Stosuje specjalistyczne metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do analizy i charakterystyki zjawisk i procesów geograficznych, społecznych i turystycznych - K_U05

U4: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej, społecznej, turystycznej, analizować ich przyczyny i przebieg, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować, formułować uzasadnione wnioski - K_U06

U5: Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki własnych prac badawczych w postaci referatu, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i/lub obcym dotyczących szczegółowych zagadnień turystyczno-rekreacyjnych - K_U09, K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji - K_K01, K_K02, K_K10

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role w procesie badawczym - K_K09

K3: Rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej - K_K05

K4: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K01, K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

Metody:

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

- referat problemowy,

- referat konwersatoryjny,

- metoda seminaryjna,

- dyskusja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Poznanie współczesnych koncepcji i kierunków rozwoju turystyki i rekreacji. Opracowanie konspektu pracy magisterskiej i podjęcie badań z tego zakresu. Wykonanie opracowania naukowego uwzględniającego wszystkie etapy badań z zakresu wybranych problemów turystyki i rekreacji. Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi.

Pełny opis:

W ramach seminarium student pozna podstawowe problemy badawcze współczesnej turystyki i rekreacji, jej kierunki rozwoju i podstawowe koncepcje badawcze. Pozna metodologię i metody badawcze z poszczególnych subdyscyplin nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o kulturze fizycznej (w zależności od wyboru seminarium i tematu pracy magisterskiej). Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych i prowadzenia badań terenowych oraz badań laboratoryjnych i przy użyciu różnych narzędzi. Zapozna się z literaturą oraz krytyczną jej oceną w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod prezentowania uzyskanych wyników (referaty w ramach seminariów) oraz prowadzenia dyskusji naukowej. Posiądzie umiejętność pisania tekstów naukowych i zasad pisania pracy naukowej (praca magisterska).

Tematy zajęć:

1. Cel seminarium i jego rola w procesie studiowania.

2. Metody pracy naukowej.

3. Jak napisać dobrą pracę magisterską

4. Wybór tematyki przyszłej pracy magisterskiej.

5. Studiowanie literatury i jej krytyczna ocena.

6. Sformułowanie koncepcji przyszłej pracy magisterskiej.

7. Sformułowanie celu i zakresu pracy.

8. Wybór metod badawczych.

9. Określenie harmonogramu pracy.

10. Wystąpienia i dyskusja na temat problematyki naukowej dotyczącej przyszłej pracy magisterskiej.

Literatura:

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa.

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze fizyczej, Wyd. Jet, Kraków.

H.Grabowski, 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z następujących elementów:

1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego problemu badawczego oraz wyników realizowanej pracy magisterskiej - K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W09, K_W15, K_W19, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10

2. Znajomość literatury przedmiotu - K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K05

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U10, K_K09

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)