Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uwarunkowania przyrodnicze turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-UPTR-TIR-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania przyrodnicze turystyki i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi (2012-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii ze szkoły średniej i ewentualnie ze studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacjaRodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 70 godzin, w tym:45 godzin realizowanych z udziałem nauczycieli (wykłady 30 godz., ćwiczenia 15 godz., konsultacje 2 godz.); 23 godziny czas poświęcony na pracę indywidualną (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, powtórzenie materiału, przygotowanie projektów, czytanie literatury) oraz czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w egzaminach, kolokwiach i zaliczeniach.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla zrozumienia uwarunkowań rozwoju turystyki w oparciu o obiekty wód powierzchniowych

K_W02 - zna pojęcia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu oraz dyscyplin naukowych powiązanych z tymi formami działalności człowieka, w tym pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych i społecznych

K_W03 - zna zjawiska i procesy fizyczno-geograficzne zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz posiada wiedzę z zakresu ochrony przyrody i prowadzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju i zachowaniem geo- i bioróżnorodności

K_W04 - zna walory przyrodnicze regionów turystycznych Polski i świata, ich problemy społeczno-gospodarcze wpływające na turystykę i rekreację


Efekty uczenia się - umiejętności:

K-U01 - potrafi analizować procesy i zjawiska przyrodnicze i społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze) w zakresie turystyki, sportu i rekreacji ruchowej

K_U03 - rozumie literaturę dotyczącą zagadnień przedmiotu w języku polskim,

K_U06 - umie waloryzować i ocenić przydatność środowiska przyrodniczego oraz jego zasoby społeczno-kulturowych dla potrzeb turystyki i rekreacji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji

K_K08 - potrafi wskazać podstawowe przyczyny zagrożeń towarzyszących turystyce i metody ich ograniczaniaMetody dydaktyczne:

Wykład dydaktyczny z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia kameralne

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Charakterystyka walorów i składników środowiska przyrodniczego ważnych dla turysty, postrzeganych przez turystę, stanowiących często podstawę i tło różnych form jego aktywności w przestrzeni. Zasoby i walory przyrodnicze jako przedmiot zainteresowania turystów i czynnik motywacji wyjazdów turystycznych. Percepcja środowiska przyrodniczego i jego waloryzacja z punktu widzenia potrzeb rekreacyjnych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i potencjałem budowy geologicznej krajobrazów Ziemi w turystyce i rekreacji. Wskazanie ważnego czynnika jakim jest rzeźba terenu dla rozwoju i uwarunkowań turystyki i rekreacji. Atrakcyjność turystyczna wybranych form rzeźby terenu w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami meteorologicznymi i klimatologicznymi turystyki i rekreacji. Uwarunkowania i wykorzystanie, oraz funkcje i przykłady form wypoczynku w oparciu o walory: mórz i obszarów nadmorskich, jezior, rzek oraz obszarów podmokłych. Wódy mineralne i geotermalne jako podstawa lecznictwa uzdrowiskowego. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w wyniku rozwoju i intensyfikacji ruchu turystycznego.

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i potencjałem budowy geologicznej krajobrazów Ziemi w turystyce i rekreacji. Wskazanie ważnego czynnika jakim jest rzeźba terenu dla rozwoju i uwarunkowań turystyki i rekreacji. Atrakcyjność turystyczna wybranych form rzeźby terenu w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami meteorologicznymi i klimatologicznymi turystyki i rekreacji. Uwarunkowania i wykorzystanie, oraz funkcje i przykłady form wypoczynku w oparciu o walory: mórz i obszarów nadmorskich, jezior, rzek oraz obszarów podmokłych. Wódy mineralne i geotermalne jako podstawa lecznictwa uzdrowiskowego. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w wyniku rozwoju i intensyfikacji ruchu turystycznego.

Blok wykładów i ćwiczeń terenowych podzielony zostanie na następujące panele tematyczne:

Uwarunkowanie geologiczne

-w prowadzenie w zagadnienia geologii

- budowa geologiczna jako element środowiska przyrodniczego i jej znaczenie w ocenie atrakcyjności krajobrazu

- budowa geologiczna jako archiwum wiedzy o procesach kształtujących oblicze naszej planety (na wybranych przykładach)

- potencjał budowy geologicznej w rozwoju turystyki

Uwarunkowania geomorfologiczne

- rzeźba terenu jako czynnik decydujący o atrakcyjności wizualnej i estetycznej krajobrazu;

- formy powierzchni ziemi i ich atrakcyjność turystyczna.

- formy turystyki kwalifikowanej zależne od rzeźby terenu

- zagrożenia środowiska w wyniku intensyfikacji ruchu turystycznego

Uwarunkowania klimatyczne

- oddziaływanie atmosfery na człowieka, na różne formy turystyki i rekreacji

• promieniowanie słoneczne

• temperatura powietrza

• wilgotność powietrza

• ciśnienie atmosferyczne

• wiatr

• pole elektryczno-magnetyczne

- uwarunkowania meteorologiczno-klimatyczne turystyki w regionach turystycznych Polski i świata

Uwarunkowania hydrograficzne i hydrogeologiczne:

- naturalne i sztuczne zbiorniki wodne

- morze i obszary nadmorskie

- rzeki i obszary podmokłe

- podziemne wody mineralne i geotermalne.

Literatura:

Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne 192, IGiPZ PAN, Warszawa;

Galon R., 1986, Formy powierzchni ziemi, PWN Warszawa.

Gorączko M., Pawłowski B., 2016, Wpływ klimatu na turystyczne wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych na przykładzie wybranego odcinka dolnej Wisły, Geography and Tourism, Vol. 4, No. 1 (2016), s. 57-68, DOI: 10.5281/zenodo.56744

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa;

Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i klimatologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Krukowska R., Krukowski M., 2009, Ocena atrakcyjności turystycznej pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 01/2009, Tom 64, Numer 1.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, ss. 383.

Liszewski S. (red.), 2003, Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 309.

Martyn D., 1985, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN Warszawa

Migoń P. (ed.), 2010, Geomorphological Landscapes of the World. Springer.

Migoń, P., 2012, Geoturystyka. PWN, Warszawa.

Naumowicz K., 1993, Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski, Rozprawy i studia T. (CCX) 136, Uniwersytet Szczeciński , ss. 165.

Piechota S. (red.), 2009 – Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego – stan i perspektywy badań. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXV, Warszawa.

van Andel, T.H., 1997. Nowe spojrzenia na starą planetę. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Witkiewicz M., 2009, Potencjał turystyczny Pojezierza Kaszubskiego w opinii respondentów, Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 01/2009, Tom 64, Numer 1.

Wyrzykowski J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 264.

Zwoliński A., 1992, Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), Instytut Turystyki, Warszawa, ss. 121.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - częściowo testowy, częściowo z pytaniami otwartymi wymagającymi dłuższych wypowiedzi pisemnych. Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę, na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za wykonanie konkretnych zadań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Bogusław Pawłowski, Aleksandra Pospieszyńska, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Włodzimierz Marszelewski, Bogusław Pawłowski, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.