Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza wykluczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-AWS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza wykluczenia społecznego
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika kursu 50 h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania 10 h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0 h.


Łącznie: 100 h 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 (W07): - posiada szeroką wiedzę o porządku społecznym i systemach aksjonormatywnych rzutujących na zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego

W2 (W08): posiada wiedzę o procesach formowania się i przekształcania instytucji i systemów społecznych oddziałujących na strukturę społeczną oraz zjawiska wykluczenia i integracji społecznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 (U01): identyfikuje i trafnie interpretuje przejawy marginalizacji oraz mechanizmy reintegracji społecznej (z wykorzystaniem wiedzy socjologicznej)

U2 (U03): rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe w obszarze procesów wykluczenia i integracji społecznejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 (K06): dysponuje podstawowymi kompetencjami do uzupełniania wiedzy o strukturze społecznej, wykluczeniu i reintegracji społecznej

Metody dydaktyczne:

podające: – wykład konwersatoryjny;

poszukujące: – metoda seminaryjna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Konwersatorium ma wskazać główne obszary procesów wykluczenia i marginalizacji społecznej, pomóc w identyfikacji czynników prowadzących do tych procesów oraz w ocenie współczesnych sposobów reintegracji społecznej.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium uczestnicy będą wykorzystywać swą dotychczasową wiedzę i doświadczenia do rozpoznawania procesów i czynników sprzyjających wykluczeniu i marginalizacji społecznej we współczesnych społeczeństwach. Niewielkiej objętości teksty zaproponowane do dyskusji (wymienione poniżej) mają służyć rewizji popularnych opinii na temat przyczyn wykluczenia społecznego oraz efektywnych form jego ograniczania.

Uczestnicy konwersatorium będą przygotowywali i prezentowali krótkie, kilkuzdaniowe stanowiska wobec kluczowego zagadnienia danych zajęć, a następnie będą porównywali argumenty uzasadniające te stanowiska.

Literatura:

Literatura do poszczególnych spotkań:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Definiowanie wykluczenia społecznego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997, Art. 1, 2, 5, 6, 8, 30, 32, 64-70, 76.

Frieske K., Socjologia demaskatorska, Warszawa 2012, IPiSS, s. 116-119.

3. Koncepcje wykluczenia społecznego

Bauman Z., Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie, Kultura i Społeczeństwo 1998, nr 2, s. 3-18.

4. Koncepcje zróżnicowania społecznego

Davis K. i W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia [w:] Socjologia. Lektury (red. P. Sztompka i M. Kucia), Kraków 2005, Znak, s. 437-445.

Wesołowski W., Klasy, warstwy i władza, Wyd. 5, Warszawa 1980, PWN, s. 129-149. ( w Wyd. 3 i wyższych rozdział 'Funkcjonalna teoria uwarstwienia')

5. Zasady podziału dochodu narodowego

Galbraith J. K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa 1999, Bellona, s. 55-60.

6. Równość, nierówność, wykluczenie

Korten D., Świat po kapitalizmie, Łódź 2002, Obywatel, s. 89-93.

Nierówni i równiejsi (red. T. Kowalik), Warszawa 2002, Fundacja Innowacja, s. 52-59.

7. Próby reintegracji społecznej

Frieske K., Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność ‘sukcesu’ programów społecznej inkluzji [w:] Utopie inkluzji (red. K. Frieske), Warszawa 2004, s. 69-83.

8. Akulturacja obcego

Włoch R., ‘Laïcité nie podlega negocjacjom?’ Republikański model integracji muzułmańskich imigrantów we Francji [w:] Tożsamość i przynależność (red. M. Kempny, G. Woroniecka i P. Załęcki), Toruń 2008, UMK, s. 51-65.

9. Aksjologia w nauce a wykluczenie społeczne

Hempel C., Nauka i wartości ludzkie [w:] Metodologiczne podstawy socjologii (red. P. Sztompka) Kraków 1975, s. 269-275.

Gouldner A., Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości [w:] Kryzys i schizma (wybr. E. Mokrzycki) T.1, Warszawa 1984, PIW, s. 13-14.

10. Pozory reintegracji

Gorzelak G. i B. Jałowiecki, Strategia rozwoju a polityka regionalna Polski [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian (red. W. Kosiedowski), Toruń 1995, UMK, s. 161-181.

11. Reintegracja poprzez współpracę gospodarczą

Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa 2004, PWN, s. 7-12, 46-47 i 82-83.

Wolfensohn J., Wyzwanie dla naszego pokolenia,Rzeczpospolita z 24 X 2001, s. A8.

12. Praktyki wykluczania

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, WAM, s. 112-116.

13. Praktyki wykluczania ludności wiejskiej

Zabłocki G., Źródła bezrobocia na wsi, Wieś i Rolnictwo 1997, nr 3, s. 65-73.

14. Kryminalizacja ubogich

Wacquant L. Więzienia nędzy, Warszawa 2009, IW Książka i Prasa, 75-96.

15. Zajęcia podsumowujące

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena zaliczeniowa będzie w równych częściach składała się z oceny poziomu przygotowania się do zajęć, aktywności oraz dwu sprawdzianów znajomości omawianych tekstów (planowanych w połowie i pod koniec zajęć).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)