Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Introduction to Political Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-IPPH
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Political Philosophy
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Blok Programu ERASMUS+ WH
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - Classes requiring direct participation of the teacher – class: 20 h

- Self-study: reading and class preparation: 50 h

- Self-study: preparation for the final test: 20 h

- Self-study: consultation with lecturer: 10 h


Total: 100 h (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student has knowledge about constitutive and regulative norms of social structures and institutions, and about sources of those norms, their nature, changes and possible ways of influencing people’s behavior (K_W04).

Student knows basic philosophical terminology in selected foreign language (K_W05).

Student knows and understands main directions and standpoints in contemporary philosophy (K_W06).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student can read and interpret philosophical texts (K_U03).

Student can analyze philosophical arguments, identify their main theses and assumptions (K_U07).

Student discovers basic connections between development of philosophical ideas and social and cultural processes (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student is open to new ideas and willing to change opinion in light of available data and arguments (K_K02).

Student independently formulates proposals of solution on the basis of creative analysis of new situations and problems (K_K03).

Student is conscious of importance of European philosophical heritage to understanding social and cultural events (K_K08).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Discussion, presentation.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present its participants a broad spectrum of possible approaches to main issues in political philosophy. The classes will focus on discussion of the most relevant and original concepts designed by political philosophers (inter alia J. Rawls, A. MacIntyre, M. Sandel, W. Kymlicka, B. Barber, A. Etzioni, J. Habermas). This will enable students’ recognition of the most fundamental politico-philosophical trends and arguments referring to such issues and categories as democracy, conservatism, liberalism, communitarianism, ideology, republicanism, the political, justice, freedom. We will discuss such contemporary problems as challenges facing multicultural politics, or the problem of decline of citizens participation in politics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. What is political philosophy?

2. What is liberalism (classical and modern)?

3. What is communitarianism?

4. What is alive and what is dead in socialism?

5. Social contract approach to modern and contemporary political philosophy

6. The problem and value of freedom

7. Democracy and deliberation – allies or enemies?

8. Justice – what should be done and by whom?

9. Multiculturalism and its critics

10. Recapitulation. Test

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. D. Estlund (ed.), The Oxford Handbook of Political Philosophy, Oxford 2012.

2. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford 2006.

3. Selected source texts

Suplementary literature (in English)

1. C. Bird, An Introduction to Political Philosophy, Cambridge 2006.

2. J. Christman, Social and Political Philosophy. A contemporary introduction, London-New York 2002.

3. G. Klosko (ed.), The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, Oxford 2011.

4. L. Strauss, J. Cropsey (eds.), History of Political Philosophy, Chicago 1981.

5. J. Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford-New York 1996.

Suplementary literature (in Polish)

1. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004.

2. Ł. Dominiak, B. Michalak, Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki, Toruń 2012.

3. J. Gray, Liberalizm, Kraków 1994.

4. J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002.

5. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

6. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

7. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 1998.

8. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej (red. R.E. Goodin, P. Pettit), Warszawa 2002.

9. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Arkana, Kraków 1994.

10. Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999.

11. R. Skarzyński, Od chaosu do ładu: Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.

12. R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu: z dziejów myśli politycznej XX w., t.1-2, Warszawa 1998.

13. L. Srauss, Sokratejskie pytania, Aletheia, Warszawa 1998.

14. A. Szahaj, Ironia i miłość: neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

- test,

- initiative.

Criteria of assessment:

Credits for final test:

• Pass mark (C) – 50%,

• C+ - 58%,

• B – 66%,

• B+ - 74%,

• A – 82%.

A six-time initiative during classes raises the final grade by 0,5 point.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

None

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present its participants a broad spectrum of possible approaches to main issues in political philosophy. The classes will focus on discussion of the most relevant and original concepts designed by political philosophers (inter alia J. Rawls, A. MacIntyre, M. Sandel, W. Kymlicka, B. Barber, A. Etzioni, J. Habermas). This will enable students’ recognition of the most fundamental politico-philosophical trends and arguments referring to such issues and categories as democracy, conservatism, liberalism, communitarianism, ideology, republicanism, the political, justice, freedom. We will discuss such contemporary problems as challenges facing multicultural politics, or the problem of decline of citizens participation in politics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. What is political philosophy?

2. Problem(s) of equality?

3. Liberty according to libertarians

4. Negative and positive liberty

5. Significance of community and tradition

6. Democracy – how much of it?

7. Against democracy

8. Democracy and deliberation – allies or enemies?

9. What money can’t buy?

10. Multiculturalism and its critics

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. D. Estlund (ed.), The Oxford Handbook of Political Philosophy, Oxford 2012.

2. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford 2006.

3. Selected source texts

Suplementary literature (in English)

1. C. Bird, An Introduction to Political Philosophy, Cambridge 2006.

2. J. Christman, Social and Political Philosophy. A contemporary introduction, London-New York 2002.

3. G. Klosko (ed.), The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, Oxford 2011.

4. L. Strauss, J. Cropsey (eds.), History of Political Philosophy, Chicago 1981.

5. J. Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford-New York 1996.

Suplementary literature (in Polish)

1. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004.

2. Ł. Dominiak, B. Michalak, Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki, Toruń 2012.

3. J. Gray, Liberalizm, Kraków 1994.

4. J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002.

5. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

6. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

7. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 1998.

8. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej (red. R.E. Goodin, P. Pettit), Warszawa 2002.

9. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Arkana, Kraków 1994.

10. Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999.

11. R. Skarzyński, Od chaosu do ładu: Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Warszawa 1992.

12. R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu: z dziejów myśli politycznej XX w., t.1-2, Warszawa 1998.

13. L. Srauss, Sokratejskie pytania, Aletheia, Warszawa 1998.

14. A. Szahaj, Ironia i miłość: neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)