Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logic as a Tool

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-EN-LT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logic as a Tool
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Blok Programu ERASMUS+ WH
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:Efekty uczenia się - wiedza:Efekty uczenia się - umiejętności:Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K03 Student recognizes problems to which tools of logic may be applied. He/She tries to solve such problems unassisted.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture and conversation with students

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main objective of the course is to familiarize audience with basic concepts of logic and applications of logic in analysis of natural language. I will start from presentation of fundamental notions such as truth, consistency, validity, logical constant and truth functionality in the first part of the course. The second will be devoted to more advanced topics such as formalization of arguments and logical interpretations of conditionals. Philosophical motivations and perspective of the problems presented during the course will serve as a referring point for aforementioned topics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The objective of the course is presentation of logic that locates its subject in historical and philosophical context as this branch of knowledge which provides tools for solving problems which human thought have faced since antiquity until contemporary times.

Particular emphasis will be on the role of logic in analysis of deductive sciences, their philosophy and methodology.

Complete course embraces the following topics.

1. The subject of logic, logic as theory of reasoning.

2. Branches of logic and their characteristics: semantics, syntacticts, methodology of sciences, formal logic.

3. Logical fallacies: equivocation, amphiboly, inconsistency.

4. Reasonings, models of reasonings.

5. Consequence, analytical consequence, logi cal consequence.

6. Justification of sentences, deductive justifications, proofs.

7. Notions of a true sentence, logical value and logical proposition/sentence.

8 Logical constans: negation, conjunction, disjunction, material implication, material equivalence. Extensional and intensional connectives. De Morgan’s laws. Conditionals and material implication. Quantifiers.

9. Foundations of the theory of logical consequence.

10. Formal proofs.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. D. Hofstadter Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, Penguin, 1999

2. M. Sainsbury Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic, Wiley-Blackwell, 2000

3. W.V.O. Quine Philosophy of logic, Harvard University Press, 2009 (2nd edition)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The criteria for the evaluation of students:

1. multiple-choice test plus problems and exercises to solve,

2. one larger homework after first five meetings,

3. activity,

4. class attendance – one absence is accepted.

Final grade will be estimated according to the following criteria:

1. Partial grades: homework graded according to the standard scale: from 2 to 5.

2. Final test graded according to the standard scale.

3. Activity: each class meeting may be rewarded with 1 point for activity. Points will be converted to grades as follows:

• 0 pts. – 2,

• 1-2 pts. – 3,

• 3-4 pts. – 3+,

• 5-6 pts. – 4,

• 7-8 pts. – 4+

• 9-10 pts. – 5.

Total grade: 25% activity, 25% homework, 50% final test.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

NA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)