Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Młodzież w Polsce i Europie – wyzwania i problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-MwPiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Młodzież w Polsce i Europie – wyzwania i problemy
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak - wykład ogólnouniwersytecki

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury- 25

- przygotowanie eseju - 25


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę z zakresu wybranych teorii socjologicznych przydatnych w lepszym zrozumieniu roli i problemów młodzieży we współczesnym (po)nowoczesnym świecie; zna demograficzne i społeczno-psychologiczne charakterystyki młodych Europejczyków.

W2. Student rozumie specyfikę zmian społecznych w krajach europejskich ze względu na problemy i wyzwania stojące przed młodymi ludźmi;

W3. Student potrafi ukazać konsekwencje strukturalnych blokad osiągania dorosłości w rozwiniętych i rozwijających się krajach europejskich (zatrudnienie, zycie rodzinne, konsumpcja, migracje).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje wiedzę socjologiczną zdobytą na wykładzie do lepszego rozumienia społeczeństwa jako złożonego układu wzajemnych zależności,

U2. Posiada umiejętność określenia sytuacji i społeczno-politycznej roli własnej grupy społecznej (pokolenia) na tle

U.3. Potrafi dostrzec źródła odmienności i podobieństw między młodzieżą żyjącą w różnych europejskich krajach

U4. Pozyskuje zdolność odczytywania, formułowania i poszukiwania rozwiązań istniejących społecznych problemów (na przykładzie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student ma świadomość związków między zachowaniami obywatelskimi reprezentantów własnego pokolenia a zmianami, jakie zachodzą (i moga zachodzić) we współczesnych demokracjach.

K2. Student ma świadomość roli obywatelskiego zaangażowania

K3. Student lepiej rozumie odmienności społeczno-kulturowe w obrębie własnego pokolenia i między pokoleniami i jest bardziej umotywowany do otwierania się na różnice


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład informacyjny


Metoda dydaktyczna poszukująca: panelowa


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat sytuacji (problemów i dążeń) współczesnej młodzieży w Polsce i europejskich krajach. Dyskusje i wykłady będą się koncentrować na pytaniu o to kim są współcześni młodzi ludzie, jak się zmieniają i jaką odgrywają rolę w procesach społecznej zmiany. Jako taki kurs będzie okazją nie tylko do określenia specyfiki młodzieży w różnych krajach, lecz również poznawania (rozumienia) społeczeństwa poprzez socjologiczne diagnozy młodzieży

Pełny opis:

Świat, do którego wkraczamy, to świat bardzo ekspansywnego, dynamicznego, ale i uwikłanego w wewnętrzne sprzeczności demokratycznego kapitalizmu. O świecie tym mówi się często, że jakkolwiek niedoskonały, jest najlepszy z możliwych i nie mający alternatyw. Prezentowanie go – w przekazach edukacyjnych, medialnych, politycznych i marketingowych – jako nieustannie rozwijającego się i gwarantującego lepszą przyszłość działa pobudzająco na młode pokolenie i prowokuje do formułowania coraz ambitniejszych życiowych planów. W międzyczasie jednak ten demokratyczny i barwny kapitalizm, do którego socjalizowani są młodzi ludzie, przeżywa głęboki kryzys i wystawia młodzieńcze aspiracje na wielką próbę. Jakkolwiek źródła kryzysu tkwią w mechanizmach wolnorynkowych, najczęstszym adresatem roszczeń staje się państwo – jedyny „widoczny” podmiot, który można obarczać odpowiedzialnością za nienajlepiej urządzoną rzeczywistość. Jednakże ingerowanie państwa w wolny rynek i korygowanie efektów gry wolnorynkowej przy najlepszych nawet chęciach jest bardzo trudne i z konieczności ograniczone. Dylemat ten odczuwają przywódcy większości europejskich krajów. W dokumentach i raportach Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju młodzież traktowana jest jako naturalny rezerwuar innowacyjności i zmiany, a jednocześnie kategoria społeczna, której przyszłość – z uwagi na ekonomiczne uwarunkowania – jest bardzo niepewna i może stanowić zagrożenie dla stabilności ładu społecznego. Największe obawy dotyczą możliwości wygenerowania przez kryzys tzw. „straconej generacji” – młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy pozostają w oderwaniu od rynku pracy, a całą energię zużywają na rozwiązywanie własnych życiowych problemów. Aby oddalić takie zagrożenie w bogatych krajach UE podejmowane są systemowe rozwiązania dotyczące zatrudnienia, polityki prorodzinnej, edukacji, ułatwiające młodym ludziom włączenie się w główny nurt życia społecznego. Obserwacja rezultatów takich działań pozwala sformułować wniosek, że są one opłacalne w kategoriach ekonomicznych i politycznych - dalekowzroczni przywódcy wiedzą, że troska okazana młodzieży jest inwestycją w pomyślność społeczeństw.

Obserwacja sytuacji i zachowań ludzi młodych staje się w tym kontekście dobrą okazją do zrozumienia współczesnych społeczeństw

Literatura:

1/ H.M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży, Kraków 1996.

2/ E. Fisher, Młode pokolenie Zachodu, Warszawa 1969.

3/ A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

4/ Piasecki (red.), Młodzi końca wieku, Warszawa 1999.

5/ M. Mead, Kultura i tożsamość, Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978.

6/ K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa KPRM, 2011: https://nck.pl/upload/attachments/302470/mlodzi_2011.pdf

7/ K. Szafraniec, Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Warszawa 2012: Instytut Obywatelski.

8/ K. Szafraniec i in. Zmiana warty. Młode pokolenie a transformacje w Europie Wschodniej i Azji, Warszawa 2017.

9/ K. Szafraniec (red.), Młodzi 2018, Warszawa 2019: http://mlodzi2018.pl/

10/ M. Boni (red.), Młodzi 2020: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Mlodzi_2020.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- praca pisemna/kolokwium zaliczeniowe

- ucxzestnictwo w zajęciach

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium lub pracy zaliczeniowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szafraniec
Prowadzący grup: Monika Kwiecińska-Zdrenka, Krystyna Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat sytuacji (problemów i dążeń) współczesnej młodzieży w Polsce i europejskich krajach. Dyskusje i wykłady będą się koncentrować na pytaniu o to kim są współcześni młodzi ludzie, jak się zmieniają i jaką odgrywają rolę w procesach społecznej zmiany. Jako taki kurs będzie okazją nie tylko do określenia specyfiki młodzieży w różnych krajach, lecz również poznawania (rozumienia) społeczeństwa poprzez socjologiczne diagnozy młodzieży

Pełny opis:

Świat, do którego wkraczamy, to świat bardzo ekspansywnego, dynamicznego, ale i uwikłanego w wewnętrzne sprzeczności demokratycznego kapitalizmu. O świecie tym mówi się często, że jakkolwiek niedoskonały, jest najlepszy z możliwych i nie mający alternatyw. Prezentowanie go – w przekazach edukacyjnych, medialnych, politycznych i marketingowych – jako nieustannie rozwijającego się i gwarantującego lepszą przyszłość działa pobudzająco na młode pokolenie i prowokuje do formułowania coraz ambitniejszych życiowych planów. W międzyczasie jednak ten demokratyczny i barwny kapitalizm, do którego socjalizowani są młodzi ludzie, przeżywa głęboki kryzys i wystawia młodzieńcze aspiracje na wielką próbę. Jakkolwiek źródła kryzysu tkwią w mechanizmach wolnorynkowych, najczęstszym adresatem roszczeń staje się państwo – jedyny „widoczny” podmiot, który można obarczać odpowiedzialnością za nienajlepiej urządzoną rzeczywistość. Jednakże ingerowanie państwa w wolny rynek i korygowanie efektów gry wolnorynkowej przy najlepszych nawet chęciach jest bardzo trudne i z konieczności ograniczone. Dylemat ten odczuwają przywódcy większości europejskich krajów. W dokumentach i raportach Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju młodzież traktowana jest jako naturalny rezerwuar innowacyjności i zmiany, a jednocześnie kategoria społeczna, której przyszłość – z uwagi na ekonomiczne uwarunkowania – jest bardzo niepewna i może stanowić zagrożenie dla stabilności ładu społecznego. Największe obawy dotyczą możliwości wygenerowania przez kryzys tzw. „straconej generacji” – młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy pozostają w oderwaniu od rynku pracy, a całą energię zużywają na rozwiązywanie własnych życiowych problemów. Aby oddalić takie zagrożenie w bogatych krajach UE podejmowane są systemowe rozwiązania dotyczące zatrudnienia, polityki prorodzinnej, edukacji, ułatwiające młodym ludziom włączenie się w główny nurt życia społecznego. Obserwacja rezultatów takich działań pozwala sformułować wniosek, że są one opłacalne w kategoriach ekonomicznych i politycznych - dalekowzroczni przywódcy wiedzą, że troska okazana młodzieży jest inwestycją w pomyślność społeczeństw.

Obserwacja sytuacji i zachowań ludzi młodych staje się w tym kontekście dobrą okazją do zrozumienia współczesnych społeczeństw

Literatura:

1/ H.M. Griese, Socjologiczne teorie młodzieży, Kraków 1996.

2/ E. Fisher, Młode pokolenie Zachodu, Warszawa 1969.

3/ A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

4/ Piasecki (red.), Młodzi końca wieku, Warszawa 1999.

5/ M. Mead, Kultura i tożsamość, Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978.

6/ K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa KPRM, 2011: https://nck.pl/upload/attachments/302470/mlodzi_2011.pdf

7/ K. Szafraniec, Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Warszawa 2012: Instytut Obywatelski.

8/ K. Szafraniec i in. Zmiana warty. Młode pokolenie a transformacje w Europie Wschodniej i Azji, Warszawa 2017.

9/ K. Szafraniec (red.), Młodzi 2018, Warszawa 2019: http://mlodzi2018.pl/

10/ M. Boni (red.), Młodzi 2020: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Mlodzi_2020.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)