Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

TikZ w przykładach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-OG-TikZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: TikZ w przykładach
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku polskim oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera PC, przydatna może być podstawowa znajomość systemu LaTeX, ale nie jest ona konieczna do udziału w zajęciach.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20


Łącznie: 80 godzin – 3 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe pojęcia TikZ – ścieżki i węzła K_W17

W2: Wykorzystuje podstawowe konstrukcje TikZ do tworzenia prostych grafik - K_W17

W3: Zna przestrzenie i palety kolorów, definiuje własne kolory - K_W17

W3: Wykorzystuje kolorowanie gradientowe, korzysta z polecenia shade - K_W17

W4: Wykorzystuje biblioteki TikZ do rozszerzenia możliwości pakietu - K_W17

W5: Osadza pliki graficzne i opatruje je komentarzem, korzysta z polecenia grid – K_W17, K_W16

W6: Wykorzystuje łuki i krzywe Beziera – K_W17

W7: Tworzy wykresy - K_W17

W8: Korzysta z polecenia clip - K_W17

W9: Tworzy mapy pojęć - K_W17

W10: Korzysta z pętli for do tworzenia grafik - K_W17


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Instaluje pakiet TikZ wraz z rozszerzeniami na komputerach z systemem Windows - K_U13

U2: Samodzielnie opracowuje grafiki w systemie TikZ - K_U13

U3: Stosuje podstawowe i zaawansowane komendy systemu TikZ - K_U13

U4: Stosuje standardowe i niestandardowe biblioteki TikZowe - K_U13

U5: Tworzy własne komendy i proste makra – K_U13

U6: Interpretuje błędy i rozwiązuje problemy w grafikach tworzonych w systemie TikZ - K_U13

U7: Samodzielnie poszerza wiedzę na temat użytkowania TikZów - K_U02Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wyszukuje rozwiązania problemów na forach i grupach dyskusyjnych poświęconych TikZom oraz potrafi udzielić informacji na temat sposobów rozwiązania standardowych trudności pojawiających się w pracy z TikZami - K_K01, K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

Podające: wykład informacyjny

Poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda projektu


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pakietem TikZ służącym do przygotowania grafiki wykorzystywanej w pracach naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z pakietem TikZ służącym do przygotowania grafiki wykorzystywanej w pracach naukowych. Nauka odbywać się będzie przez omawianie konkretnych przykładów. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które wykorzystują grafikę w pracach naukowych w postaci wykresów, diagramów, schematów blokowych, prostych i nieco bardziej skomplikowanych ilustracji. Kurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków, którzy chcą zaznajomić się z możliwościami TikZów, darmowego programu, który stał się standardem do tworzenia szaty graficznej w świecie nauki.

Poszczególna tematy, które będą poruszane na zajęciach:

(a) Polecenia draw, fill i podstawowe konstrukcje TikZowe

(b) Rysujemy tarczę kapitana Ameryki – kolory i ich palety, wypełnienia gradientowe

(c) Łuki i krzywe Beziera: polecenia arc oraz controls

(d) Tworzymy miernik pomiaru temperatury, czyli jak umieszczać tekst wzdłuż ścieżki.

(e) Ilustrujemy eksperyment Galileusza w Pizie, czyli jak osadzić obraz, dodać do niego grafikę i opatrzyć komentarzami.

(f) Węzły i dlaczego warto je stosować, czyli polecenie node

(g) Tworzymy wykresy słupkowy i kołowy.

(h) Rysujemy tarczę zegara, czyli jak wykorzystać pętle w TikZach.

(i) Symulujemy zeszyt w linię, czyli strony i ich współrzędne.

(j) Rysujemy strzałki i zmieniamy ich wygląd.

(k) Tworzymy diagramy Venna.

(l) Tworzymy model Układu Słonecznego.

(m) Yin yang za pomocą TikZów.

(n) Kostka Eschera i trójkąt Penrose’a czyli niemożliwe figury w TikZach.

(o) Sieci neuronowe w TikZach.

(p) Jak narysować torus (opcjonalne).

Literatura:

1. TikZ & PGF Manual for version 3.1.8

2. Jacques Cremer A very minimal introduction to TikZ

3. L. Lamport, LaTeX. System opracowywania dokumentów, WNT, Warszawa, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. rozwiązywanych na bieżąco zadań: W1-W8, U1-U10, K1

2. przygotowanego na koniec semestru grafiki w pakiecie TikZ: W1-W10, U2-U10

Kryteria:

Liczba punktów za zadania bieżące: 20

Liczba punktów za zadanie końcowe: 10

18-20,5 pkt. – dostateczny

21-23,5 pkt. – dostateczny plus

24-25,5 pkt. – dobry

26-27,5 pkt. – dobry plus

28-30 pkt. – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)