Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Otwarte inicjatywy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-OIS-3MW-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Otwarte inicjatywy społeczne
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Architektura informacji III rok s1 - sem. letni - moduł wzbogacajacy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 15 godz. (11 godz. stacjonarnie, 4 godz. zdalne nauczanie – asynchroniczne – z wykorzystaniem platformy Moodle),

– udział w wykładach – 10 godz. (10 godz. stacjonarnie, 4 godz. zdalne nauczanie – asynchroniczne – z wykorzystaniem platformy Moodle).


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– lektura literatury przedmiotu – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie referatu – 30 godz. (7 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (7 godz. w ramach zdalnego nauczania).


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS) – w tym 30 godz. (1 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna i rozróżnia różne formy zaangażowania internautów w tworzenie zasobów cyfrowych – K_W07.

W02: rozumie zjawisko konwergencji mediów i identyfikuje jego społeczne, ekonomiczne i kulturowe implikacje – K_W08.

W03: zna i rozróżnia systemy, narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze oraz platformy komunikacyjne umożliwiające zaangażowanie społeczności wirtualnych – K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi znaleźć, rozpoznać i sklasyfikować różne przejawy działalności użytkowników sieci Internet – K_U07.

U02: potrafi tworzyć zasoby cyfrowe oraz projektować i uczestniczyć w różnego typu otwartych inicjatywach społecznych, a także oceniać ich efekty – K_U08.

U03: potrafi wykorzystywać systemy, narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze oraz platformy komunikacyjne umożliwiające tworzenie zasobów cyfrowych – K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: jest świadom ciągłego rozwoju zasobów informacji tworzonej przez użytkowników sieci Internet oraz nowoczesnych narzędzi technologicznych umożliwiających ich generowanie – K_K02.

K02: rozumie znaczenie partycypacji i współpracy w procesie kształtowania kapitału intelektualnego i społecznego – K_K05.

K03: zachowuje otwartą postawę wobec nowych, zdeterminowanych technologicznie, form partycypacji społecznej – K_K07.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

– wykład konwersatoryjny,

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem się różnego typu fenomenów społecznych wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i sieci Internet.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przybliżenie społecznych, kulturowych i technicznych aspektów nowych zjawisk kształtujących się pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak społeczności wirtualne (virtual communities), mądrość tłumu (wisdom of the crowd, crowdsourcing), ekonomia daru (gift economy), otwarty kod źródłowy (open source), otwarte zasoby edukacyjne (open educational resources), otwarta innowacja (open innovation), prosumeryzm (prosumption), treści generowane przez użytkowników (user generated content), gamifikacja (gamification).

Zadaniem laboratoriów jest prezentacja wybranych przykładów otwartych inicjatyw i projektów społecznych realizowanych w kraju i za granicą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderson Ch., Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, przekł. B. Ludwiczak, Poznań 2008.

2. Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1, s. 41–62.

3. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, przekł. R. Próchniak, Warszawa 2008.

4. Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań 2003.

5. Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4, s. 73–88.

6. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przekł. J. Konieczny Warszawa 2010.

7. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa 2013.

8. Dziuba D. T., Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa 2012.

9. Dziuba D. T., Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Warszawa 2014.

10. Gach D., Istota i założenia presumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 820, s. 94–101.

11. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

12. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przekł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

13. Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”, 2011.

14. Kotuła S., Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 181–188.

15. Kowalska M., Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

16. Siuda P., Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73), s. 21–36.

17. Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

18. Szpunar M., W stronę nowych mediów, Toruń 2010.

19. Szul E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 31, s. 347–358.

20. Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, wstęp i red. nauk J. Kurczewski, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości, przekł. R. Andruszko, Kraków 2012.

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

3. Bauman Z., Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

4. Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., Dzielenie się wiedzą w internecie: możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 50, s. 177–190.

5. Chrzanowski M., Dziedzic S., Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, „Modern Management Review” 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (2), s. 7–16.

6. Cisek S., Dzielenie się wiedzą w Internecie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 3/4, s. 33–42.

7. Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

8. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 133–142.

9. Jarocki M., Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 127–140.

10. Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz” 2009, nr 2, s. 2–7.

11. Jaskowska B., O kulturze konwergencji słów kilka. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1.

12. Kowalska M., Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 99–112.

13. Lewandowski R., Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych, „Język, Komunikacja, Informacja” 2010/2011, t. 5, s. 123–134.

14. Lis R., Potencjał bez numeracji. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

15. Pawlik T., Grywalizacja w bibliotekach? Dlaczego nie!, „Bibliotekarz” 2015, nr 5, s. 14–15.

16. Stąporek M., Crowdsourcing, social media, lifestreaming: nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, „Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 337–353.

17. Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2, s. 95–135.

18. Werla M., Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

19. Ziętal K., Jak biblioteka staje się archiwum społecznym. „Biuletyn EBIB” 2013, nr 3.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne – U01, U02, U03.

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu – W01, W02, W03, U01, U02, U03.

Wykład:

Zaliczenie pisemne (kwestionariusz zawierający pytania otwarte i zamknięte) – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

Laboratorium:

– obecność na zajęciach na poziomie 80%,

– wykonanie zadań praktycznych (do 70% oceny), w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,

– prezentacja referatu (do 30% oceny).

Wykład:

– obecność na wykładach (w przypadku wykładów zdalnych weryfikacja poprzez logi dostępu) (20% oceny),

– zaliczenie pisemnego testu końcowego (80%).

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem się różnego typu fenomenów społecznych wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i sieci Internet.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przybliżenie społecznych, kulturowych i technicznych aspektów nowych zjawisk kształtujących się pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak społeczności wirtualne (virtual communities), mądrość tłumu (wisdom of the crowd, crowdsourcing), ekonomia daru (gift economy), otwarty kod źródłowy (open source), otwarte zasoby edukacyjne (open educational resources), otwarta innowacja (open innovation), prosumeryzm (prosumption), treści generowane przez użytkowników (user generated content), gamifikacja (gamification).

Zadaniem laboratoriów jest prezentacja wybranych przykładów otwartych inicjatyw i projektów społecznych realizowanych w kraju i za granicą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderson Ch., Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, przekł. B. Ludwiczak, Poznań 2008.

2. Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1, s. 41–62.

3. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, przekł. R. Próchniak, Warszawa 2008.

4. Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań 2003.

5. Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4, s. 73–88.

6. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przekł. J. Konieczny Warszawa 2010.

7. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa 2013.

8. Dziuba D. T., Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa 2012.

9. Dziuba D. T., Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Warszawa 2014.

10. Gach D., Istota i założenia presumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 820, s. 94–101.

11. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

12. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przekł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

13. Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”, 2011.

14. Kotuła S., Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 181–188.

15. Kowalska M., Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

16. Siuda P., Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73), s. 21–36.

17. Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

18. Szpunar M., W stronę nowych mediów, Toruń 2010.

19. Szul E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 31, s. 347–358.

20. Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, wstęp i red. nauk J. Kurczewski, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości, przekł. R. Andruszko, Kraków 2012.

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

3. Bauman Z., Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

4. Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., Dzielenie się wiedzą w internecie: możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 50, s. 177–190.

5. Chrzanowski M., Dziedzic S., Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, „Modern Management Review” 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (2), s. 7–16.

6. Cisek S., Dzielenie się wiedzą w Internecie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 3/4, s. 33–42.

7. Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

8. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 133–142.

9. Jarocki M., Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 127–140.

10. Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz” 2009, nr 2, s. 2–7.

11. Jaskowska B., O kulturze konwergencji słów kilka. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1.

12. Kowalska M., Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 99–112.

13. Lewandowski R., Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych, „Język, Komunikacja, Informacja” 2010/2011, t. 5, s. 123–134.

14. Lis R., Potencjał bez numeracji. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

15. Pawlik T., Grywalizacja w bibliotekach? Dlaczego nie!, „Bibliotekarz” 2015, nr 5, s. 14–15.

16. Stąporek M., Crowdsourcing, social media, lifestreaming: nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, „Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 337–353.

17. Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2, s. 95–135.

18. Werla M., Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

19. Ziętal K., Jak biblioteka staje się archiwum społecznym. „Biuletyn EBIB” 2013, nr 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem się różnego typu fenomenów społecznych wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i sieci Internet.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przybliżenie społecznych, kulturowych i technicznych aspektów nowych zjawisk kształtujących się pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak społeczności wirtualne (virtual communities), mądrość tłumu (wisdom of the crowd, crowdsourcing), ekonomia daru (gift economy), otwarty kod źródłowy (open source), otwarte zasoby edukacyjne (open educational resources), otwarta innowacja (open innovation), prosumeryzm (prosumption), treści generowane przez użytkowników (user generated content), gamifikacja (gamification).

Zadaniem laboratoriów jest prezentacja wybranych przykładów otwartych inicjatyw i projektów społecznych realizowanych w kraju i za granicą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderson Ch., Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, przekł. B. Ludwiczak, Poznań 2008.

2. Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1, s. 41–62.

3. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, przekł. R. Próchniak, Warszawa 2008.

4. Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań 2003.

5. Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4, s. 73–88.

6. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przekł. J. Konieczny Warszawa 2010.

7. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa 2013.

8. Dziuba D. T., Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa 2012.

9. Dziuba D. T., Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Warszawa 2014.

10. Gach D., Istota i założenia presumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 820, s. 94–101.

11. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

12. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przekł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

13. Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”, 2011.

14. Kotuła S., Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 181–188.

15. Kowalska M., Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

16. Siuda P., Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73), s. 21–36.

17. Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

18. Szpunar M., W stronę nowych mediów, Toruń 2010.

19. Szul E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 31, s. 347–358.

20. Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, wstęp i red. nauk J. Kurczewski, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości, przekł. R. Andruszko, Kraków 2012.

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

3. Bauman Z., Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

4. Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., Dzielenie się wiedzą w internecie: możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 50, s. 177–190.

5. Chrzanowski M., Dziedzic S., Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, „Modern Management Review” 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (2), s. 7–16.

6. Cisek S., Dzielenie się wiedzą w Internecie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 3/4, s. 33–42.

7. Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

8. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 133–142.

9. Jarocki M., Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 127–140.

10. Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz” 2009, nr 2, s. 2–7.

11. Jaskowska B., O kulturze konwergencji słów kilka. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1.

12. Kowalska M., Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 99–112.

13. Lewandowski R., Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych, „Język, Komunikacja, Informacja” 2010/2011, t. 5, s. 123–134.

14. Lis R., Potencjał bez numeracji. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

15. Pawlik T., Grywalizacja w bibliotekach? Dlaczego nie!, „Bibliotekarz” 2015, nr 5, s. 14–15.

16. Stąporek M., Crowdsourcing, social media, lifestreaming: nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, „Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 337–353.

17. Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2, s. 95–135.

18. Werla M., Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

19. Ziętal K., Jak biblioteka staje się archiwum społecznym. „Biuletyn EBIB” 2013, nr 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem się różnego typu fenomenów społecznych wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i sieci Internet.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przybliżenie społecznych, kulturowych i technicznych aspektów nowych zjawisk kształtujących się pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak społeczności wirtualne (virtual communities), mądrość tłumu (wisdom of the crowd, crowdsourcing), ekonomia daru (gift economy), otwarty kod źródłowy (open source), otwarte zasoby edukacyjne (open educational resources), otwarta innowacja (open innovation), prosumeryzm (prosumption), treści generowane przez użytkowników (user generated content), gamifikacja (gamification).

Zadaniem laboratoriów jest prezentacja wybranych przykładów otwartych inicjatyw i projektów społecznych realizowanych w kraju i za granicą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderson Ch., Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, przekł. B. Ludwiczak, Poznań 2008.

2. Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1, s. 41–62.

3. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, przekł. R. Próchniak, Warszawa 2008.

4. Castells M., Galaktyka Internetu, refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań 2003.

5. Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4, s. 73–88.

6. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przekł. J. Konieczny Warszawa 2010.

7. Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa 2013.

8. Dziuba D. T., Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa 2012.

9. Dziuba D. T., Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego, Warszawa 2014.

10. Gach D., Istota i założenia presumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 820, s. 94–101.

11. Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

12. Jenkins H., Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przekł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

13. Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”, 2011.

14. Kotuła S., Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 181–188.

15. Kowalska M., Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

16. Siuda P., Kryteria wspólnotowości w Internecie, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4 (73), s. 21–36.

17. Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

18. Szpunar M., W stronę nowych mediów, Toruń 2010.

19. Szul E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 31, s. 347–358.

20. Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, wstęp i red. nauk J. Kurczewski, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości, przekł. R. Andruszko, Kraków 2012.

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

3. Bauman Z., Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.

4. Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., Dzielenie się wiedzą w internecie: możliwości wykorzystania z perspektywy działalności marketingowej w Polsce, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 50, s. 177–190.

5. Chrzanowski M., Dziedzic S., Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów, „Modern Management Review” 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (2), s. 7–16.

6. Cisek S., Dzielenie się wiedzą w Internecie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2009, nr 3/4, s. 33–42.

7. Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

8. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 133–142.

9. Jarocki M., Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych. W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 127–140.

10. Jaskowska B., Nadal użytkownik czy może już prosument? Biblioteka w kulturze konwergencji, „Bibliotekarz” 2009, nr 2, s. 2–7.

11. Jaskowska B., O kulturze konwergencji słów kilka. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1.

12. Kowalska M., Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 2 (9), s. 99–112.

13. Lewandowski R., Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych, „Język, Komunikacja, Informacja” 2010/2011, t. 5, s. 123–134.

14. Lis R., Potencjał bez numeracji. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

15. Pawlik T., Grywalizacja w bibliotekach? Dlaczego nie!, „Bibliotekarz” 2015, nr 5, s. 14–15.

16. Stąporek M., Crowdsourcing, social media, lifestreaming: nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, „Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 337–353.

17. Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2, s. 95–135.

18. Werla M., Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe. „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2.

19. Ziętal K., Jak biblioteka staje się archiwum społecznym. „Biuletyn EBIB” 2013, nr 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)