Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie interfejsów wyszukiwawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-PIW-2PZU-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie interfejsów wyszukiwawczych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji II rok s2 - specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Strategie wyszukiwawcze (i r. UM, sem. zimowy).

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych: 15 h

2. Czytanie literatury, przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z materiałem na platformie e-learningowej Moodle, wykonywanie zadań badawczych w małych zespołach i indywidualnie – 45 h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (opisanie strategii wyszukiwawczej, przygotowanie projektu) – 30 h


Całkowity nakład pracy studenta: 90 godz. (3 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wierdzę na temat powstania, etapów rozwoju i przemian zachodzących w ramach interfejsów wyszukiwawczych w przestrzeni cyfrowej – K_W06

W2: zna zasady działania narzędzi wyszukiwawczych oraz terminologię z nimi związaną w języku polskim i angielskim – K_W07

W3: zna trendy rozwojowe narzędzi wyszukiwawczych funkcjonujących w środowisku cyfrowym – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie posługiwać się terminologią polsko- i anglojęzyczną, opisującą architekturę informacji systemów wyszukiwawczych w formie ustnej i pisemnej – K_U06

U2: umie nazwać i opisać formy wizualne interfejsów systemów wyszukiwawczych, porównać je i dokonać opisu ich funkcjonalności – K_U09

U3: umie dokonać analizy przeznaczenia, funkcjonowania i oceny interfejsów systemów wyszukiwawczych – K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dobiera metody badawcze adekwatne do potrzeby poznania porównania i propozycji ulepszenia/usprawnienia interfejsów systemów wyszukiwawczych funkcjonujących w środowisku cyfrowym – K_K02

K2: potrafi zaproponować zmiany i ulepszenia w architekturze informacji istniejących interfejsów wyszukiwawczych, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników docelowych, typy indeksowanych i wyszukiwanych zasobów, potrzeby zamawiającego/administratora systemu – K_K05

K3: Ma świadomość, że funkcjonalne i użyteczne rozwiązania architektury informacji interfejsów systemów wyszukiwawczych odgrywają ważną rolę w zaspokajaniu codziennych i różnorodnych potrzeb członków społeczeństwa informacyjnego – K_K09


Metody dydaktyczne:

Przedmiot w części realizowany przy pomocy metod kształcenia na odległość. Asynchronicznie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z projektowaniem architektury informacji systemów informacyjnych funkcjonujących w środowisku informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektowania zorientowanej na użytkownika.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z projektowaniem architektury informacji systemów informacyjnych funkcjonujących w środowisku informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektowania zorientowanej na użytkownika. Zaprezentowane zostaną współczesne trendy w zakresie projektowania systemów wyszukiwawczych oraz metody badania potrzeb użytkowników i administratorów systemów w tym względzie.

Literatura:

1. Hearst M., Search use interfaces, Cambridge, New York, 2009

2. Morville P., Callendar J., Wzorce wyszukiwania: projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2001

3. Tudwell J., Projektowanie interfejsów: sprawdzone wzorce projektowe, Gliwice 2012

4. Daniłowicz Cz. Modele systemów wyszukiwania informacji uwzględniające preferencje użytkowników końcowych, Wrocław 1992

5. Sobecki J., Rekomendacje interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych, Wrocław 2009

6. Lewandowski d., Web search engine research, Bingley 2012

7. Wilson M. L., Search user interface design, [San Rafael] 2012

8. Kłopotek M. A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Warszawa 2001

9. Skórka S., Fasety na nowo odkryte, Zagadnienia Informacji Naukowej 2/2014, s. 92-109

10. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym systemie internetowym, Przegląd Biblioteczny 3/2005, s. 321-340

11. Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych, Kraków 2006

12. Skórka S., Wizualizacjia nawigacji w systemach typu Discovery, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2/2017, Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.021/14183

13. Malak P., Pawłowski A., Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Wyniki eksperymentu Polish Task realizowanego w ramach Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012, Toruńskie Studia Bibliologiczne 1/2016. Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2016.010/10315

14. Nahotko M., Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych, Przegląd Biblioteczny 2/2011, s. 192-210

15. Pamuła-Cieślak, N., Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych. W: Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy, pod red. E. Głowackiej, M. Kowalskiej, P. Krysińskiego, Toruń, 2014, s. 257-268

16. Czubała-Kamińska B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym, Warszawa 2013

17. Rudnicka P., Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do Internetu, Dostępny w World Wide Web: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/69372/rudnicka_definicja_i_pomiar_poczucia_wlasnej_skutecznosci_2015.pdf?isAllowed=y&sequence=1

18. P. Rudnicka, Wzorce aktywności studentów w Internecie, Psychologia Społeczna 2007, tom 2 3–4 (5), s. 214–224.

19. D. Paleczna, Aspekty projektowania i oceny systemów informacyjno-wyszukiwawczych bibliotek na początku XXI w., Dostępny w World Wide Web: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1531/DPaleczna_CC-BY_2016-01-11.pdf?sequence=

20. S. Skórka, APLIKACJA MOBILNA JAKO USŁUGA BIBLIOTEKI, Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4520/1/24_Skorka.pdf

21. M. Bednarski, Google staje się mobilne, Marketing w praktyce 2018, nr 1. Dostępny w World Wide Web: https://marketing.org.pl/mwp/682-google-staje-sie-mobilne

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach – K1, K2, K3

Prezentacja tematu – W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K3

Projekt zaliczeniowy: W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3

Aktywność na zajęciach – do 10%

Ćwiczenia do wykonania/zadania – do 40%

Projekt zaliczeniowy – do 50% (prezentacja na platformie MS Teams)

0-60% - ocena niedostateczna

Pow. 60% - 70% - ocena dostateczna

Pow. 70% - 75% - ocena dostateczna plus

Pow. 75% - 80% - ocena dobra

Pow. 80% - 90% - ocena dobra plus

Pow. 90 % - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=675
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3713
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot częściowo realizowany e formie e-learningowej, asynchronicznie, z asystą osoby prowadzącej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3713
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot częściowo realizowany e formie e-learningowej, asynchronicznie, z asystą osoby prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)