Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prezentacji informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-PPI-11-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prezentacji informacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - I rok s1 - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w laboratoriach – 30 godz. (22 godz. stacjonarnie, 8 godz. zdalne nauczanie – asynchroniczne – z wykorzystaniem platformy Moodle),


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 15 godz. (3 godz. w ramach zdalnego nauczania),

- przygotowanie do wykonania zadań praktycznych – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania).


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS) – w tym 15 godz. (0,5 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia przekazu informacyjnego, jego składowych i podstawowych form prezentacji – K_W05

W2: posiada wiedzę nt. roli i znaczenia informacji audialnej i wizualnej oraz rozróżnia potrzeby informacyjne w zależności od grupy docelowej – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: tworzy różne formy przekazów informacyjnych – K_U09, K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: weryfikuje skuteczność poszczególnych rozwiązań w przekazywaniu wybranych rodzajów informacji wybranym grupom docelowym – K_K03

K2: ma świadomość roli mediów w budowaniu skutecznej informacji; akceptuje konieczność zachowania podstawowych norm etycznych w przekazywaniu informacji medialnych - K_K07


Metody dydaktyczne:

- laboratoryjna

- projektu

- referatu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przekazywaniem i wizualizowaniem informacji. Omówione zostaną aspekty konstruowania poprawnego przekazu informacyjnego oraz wybrane programy i aplikacje komputerowe służące do tego celu.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć będzie przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat rodzajów przekazywania informacji i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności tworzenia prezentacji informacji. W trakcie zajęć student zapozna się z pojęciem informacji, jej rodzajami i formami oraz sposobami jej przekazywania. Będzie miał także okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi programami i aplikacjami służącymi do konstruowania różnych form przekazów informacyjnych.

Literatura:

1. Infografika to obraz który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź jak ją zaprojektować [online]. Dostępny w Internecie: http://projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektować-infografike/.

2. Kurs DataBloga: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: DataBlog.pl [online]. Dostępny w Internecie: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobić-infografike-darmowe-programy-tworzenia-inforaifik/Mapy myśli i infografiki w nauczaniu. Bli%20v3.0.pdf.

3. Moczkodan R., Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności, [w:] Informatyka w edukacji. Nauczyciel przewodnik i twórca, pod red. A. M. Kwiatkowskiej, M. M. Sysło, Toruń 2015, s. 139-153.

4. Sadowski M. P., Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Gliwice 2008.

5. [Jagoda Jurajczyk], Piktochart – instrukcja W: Biblioteka 2.0 Blog o zmianach w bibliotece szkolnej [online]. 2014. Dostępny w: http://blogiceo.nq.pl/biblioteka20/2014/03/10/piktochart-instrukcja

6. Piotr Kozłowski, Kurs DATABLOGA: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: Datablog [online]. 2014. Dostępny w: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobic-infografike-darmowe-programy-tworzenia-infografik

7. [Katarzyna Żbikowska], Jak zrobić samodzielnie infografikę? W: Mapy Myśli [online]. 2013. Dostępny w: http://mapymysli.com/jak-zrobic-samodzielnie-infografike

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – U1

Indywidualne zadania praktyczne – pisanie artykułów, referatów, tworzenie prezentacji, map myśli, infografik - W1, W2

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (30% oceny),

- przygotowanie zadań praktycznych (70% oceny) - w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ - 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ - 60% do 69%

3 - 50% do 59%

2 – 49% i poniżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przekazywaniem i wizualizowaniem informacji. Omówione zostaną wybrane programy i aplikacje komputerowe służące do tego celu.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapozna się z pojęciem informacji i sposobami jej przekazywania, a także genezą i typologią infografik. Uczestniczący w zajęciach będzie miał okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi programami i aplikacjami służącymi do konstruowania różnych form przekazów informacyjnych. Głównym celem zajęć będzie przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat rodzajów przekazywania informacji i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności tworzenia prezentacji informacji.

Literatura:

1. Infografika to obraz który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź jak ją zaprojektować [online]. Dostępny w Internecie: http://projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektować-infografike/.

2. Kurs DataBloga: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: DataBlog.pl [online]. Dostępny w Internecie: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobić-infografike-darmowe-programy-tworzenia-inforaifik/Mapy myśli i infografiki w nauczaniu. Bli%20v3.0.pdf.

3. Moczkodan R., Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności, [w:] Informatyka w edukacji. Nauczyciel przewodnik i twórca, pod red. A. M. Kwiatkowskiej, M. M. Sysło, Toruń 2015, s. 139-153.

4. Sadowski M. P., Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Gliwice 2008.

5. [Jagoda Jurajczyk], Piktochart – instrukcja W: Biblioteka 2.0 Blog o zmianach w bibliotece szkolnej [online]. 2014. Dostępny w: http://blogiceo.nq.pl/biblioteka20/2014/03/10/piktochart-instrukcja

6. Piotr Kozłowski, Kurs DATABLOGA: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: Datablog [online]. 2014. Dostępny w: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobic-infografike-darmowe-programy-tworzenia-infografik

7. [Katarzyna Żbikowska], Jak zrobić samodzielnie infografikę? W: Mapy Myśli [online]. 2013. Dostępny w: http://mapymysli.com/jak-zrobic-samodzielnie-infografike

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przekazywaniem i wizualizowaniem informacji. Omówione zostaną wybrane programy i aplikacje komputerowe służące do tego celu.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapozna się z pojęciem informacji i sposobami jej przekazywania, a także genezą i typologią infografik. Uczestniczący w zajęciach będzie miał okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi programami i aplikacjami służącymi do konstruowania różnych form przekazów informacyjnych. Głównym celem zajęć będzie przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat rodzajów przekazywania informacji i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności tworzenia prezentacji informacji.

Literatura:

1. Infografika to obraz który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź jak ją zaprojektować [online]. Dostępny w Internecie: http://projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektować-infografike/.

2. Kurs DataBloga: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: DataBlog.pl [online]. Dostępny w Internecie: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobić-infografike-darmowe-programy-tworzenia-inforaifik/Mapy myśli i infografiki w nauczaniu. Bli%20v3.0.pdf.

3. Moczkodan R., Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności, [w:] Informatyka w edukacji. Nauczyciel przewodnik i twórca, pod red. A. M. Kwiatkowskiej, M. M. Sysło, Toruń 2015, s. 139-153.

4. Sadowski M. P., Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Gliwice 2008.

5. [Jagoda Jurajczyk], Piktochart – instrukcja W: Biblioteka 2.0 Blog o zmianach w bibliotece szkolnej [online]. 2014. Dostępny w: http://blogiceo.nq.pl/biblioteka20/2014/03/10/piktochart-instrukcja

6. Piotr Kozłowski, Kurs DATABLOGA: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: Datablog [online]. 2014. Dostępny w: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobic-infografike-darmowe-programy-tworzenia-infografik

7. [Katarzyna Żbikowska], Jak zrobić samodzielnie infografikę? W: Mapy Myśli [online]. 2013. Dostępny w: http://mapymysli.com/jak-zrobic-samodzielnie-infografike

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przekazywaniem i wizualizowaniem informacji. Omówione zostaną wybrane programy i aplikacje komputerowe służące do tego celu.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapozna się z pojęciem informacji i sposobami jej przekazywania, a także genezą i typologią infografik. Uczestniczący w zajęciach będzie miał okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi i rozpowszechnionymi programami i aplikacjami służącymi do konstruowania różnych form przekazów informacyjnych. Głównym celem zajęć będzie przedstawienie słuchaczom wiedzy na temat rodzajów przekazywania informacji i wyposażenie ich w praktyczne umiejętności tworzenia prezentacji informacji.

Literatura:

1. Infografika to obraz który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź jak ją zaprojektować [online]. Dostępny w Internecie: http://projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektować-infografike/.

2. Kurs DataBloga: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: DataBlog.pl [online]. Dostępny w Internecie: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobić-infografike-darmowe-programy-tworzenia-inforaifik/Mapy myśli i infografiki w nauczaniu. Bli%20v3.0.pdf.

3. Moczkodan R., Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności, [w:] Informatyka w edukacji. Nauczyciel przewodnik i twórca, pod red. A. M. Kwiatkowskiej, M. M. Sysło, Toruń 2015, s. 139-153.

4. Sadowski M. P., Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Gliwice 2008.

5. [Jagoda Jurajczyk], Piktochart – instrukcja W: Biblioteka 2.0 Blog o zmianach w bibliotece szkolnej [online]. 2014. Dostępny w: http://blogiceo.nq.pl/biblioteka20/2014/03/10/piktochart-instrukcja

6. Piotr Kozłowski, Kurs DATABLOGA: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: Datablog [online]. 2014. Dostępny w: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobic-infografike-darmowe-programy-tworzenia-infografik

7. [Katarzyna Żbikowska], Jak zrobić samodzielnie infografikę? W: Mapy Myśli [online]. 2013. Dostępny w: http://mapymysli.com/jak-zrobic-samodzielnie-infografike

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)