Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-SD-31-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji III rok s1 - sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza za zakresu architektury informacji i zasobów cyfrowych, znajomość metod i technik pisania prac dyplomowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w seminariach – 60 godz.

- konsultacje – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie prezentacji odnośnie postępów w realizacji pracy dyplomowej – 15 godz.

- czytanie literatury przedmiotu – 30 godz.

- bieżące przygotowanie do zajęć – 15 godz.

- pisanie pracy licencjackiej – 195 godz.


Łącznie: 330 godz. (11 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę metodologiczną i poprawnie interpretuje kierunki badań i koncepcje dotyczące architektury informacji – K_W01, K_W02, K_W03

W2: Posiada wiedzę na temat podstawowych aspektów prawa autorskiego i rozumie konieczność ich stosowania w trakcie pisania pracy licencjackiej – K_W12

W3: Identyfikuje powiązania architektury informacji i zasobów cyfrowych z innymi naukami z obszarów: humanistycznego, społecznego i ścisłego – K_W01, K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi rozróżniać koncepcje i paradygmaty badawcze z zakresu architektury informacji – K_U01

U2: Posiada umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych poglądów oraz opracowań innych autorów z zakresu architektury informacji i zarządzania zasobami cyfrowymi – K_U02, K_U03

U3: Posługuje się w przygotowaniu pracy dyplomowej źródłami i opracowaniami w języku polskim oraz języku obcym na poziomie B2 – K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy ciągłego rozwoju zasobów cyfrowych i narzędzi służących ich tworzeniu i udostępnianiu – K_K01

K2: Poprawnie określa priorytety zadań realizowanych samodzielnie bądź w grupie – K_K02


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

- seminaryjna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przygotowanie studenta do pisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć studenci prezentują założenia i rezultaty pracy w przygotowaniu dysertacji dyplomowej pod nadzorem opiekuna naukowego.

Pełny opis:

W ramach seminarium dyplomowego prowadzonego przez opiekuna naukowego (wybranego przez studenta) następuje sprecyzowanie tematyki pracy licencjackiej, jej założeń i ich realizacja. W trakcie zajęć prowadzone są konsultacje, prezentowane aktualne postępy w pisaniu pracy, przedstawiane konspekty dalszych działań badawczych i dyskusje w grupie seminarzystów. Na każdym etapie opiekun naukowy nadzoruje redagowanie kolejnych fragmentów pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010.

2. Sapa R., Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.

3. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2011.

4. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

6. Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, Warszawa 2006.

7. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką?: poradnik metodyczny, Gdańsk 2006.

8. Gambarelli G., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, Warszawa 2002.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

3. Metodologia: tradycje i perspektywy, pod red. M. Walczak, Lublin 2010.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2005.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K1, K2, U2

2. Przygotowanie referatu związanego z tematyką i postępem studenta w realizowaniu pracy badawczej – W1, W2, W3, U1, U2, U3

3. Prezentacja referatu oraz odpowiedź z zakresu wykorzystanych w nim rozwiązań – U2, K1, K2

4. Napisanie pracy dyplomowej – W1, W2, W3, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

Semestr zimowy:

- obecność i aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- przygotowanie referatu (do 60% oceny)

- prezentacja referatu (do 20% oceny)

Semestr letni:

- jedyna składowa oceny oparta jest o napisaną pracę dyplomową (100%)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Barbara Centek, Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński, Paweł Marzec, Natalia Pamuła, Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński, Paweł Marzec, Natalia Pamuła, Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński, Paweł Marzec, Natalia Pamuła, Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jarocki
Prowadzący grup: Mariusz Jarocki, Przemysław Krysiński, Paweł Marzec, Natalia Pamuła, Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)