Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-SIW-11-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - I rok s1 - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 30 godz. (22 godz. stacjonarnie, 8 godz. zdalne nauczanie – asynchroniczne – z wykorzystaniem platformy Moodle),


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie referatu – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (8 godz. w ramach nauczania zdalnego).


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01: ma uporządkowaną terminologię i wiedzę dotyczącą istniejących rodzajów systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz języków informacyjnych – K_W07.

W02: rozumie znaczenie informacji w społeczeństwie informacyjnym oraz identyfikuje potrzeby informacyjne jego członków – K_W08.

W03: rozpoznaje narzędzia i źródła oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i platformy elektronicznego dostarczania informacji wykorzystywane we współczesnej działalności informacyjnej – K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U01: potrafi trafnie formułować strategie wyszukiwawcze i wyszukiwać sprofilowane względem odbiorcy informacje w krajowych i zagranicznych zasobach cyfrowych oraz bazach danych typu ogólnego i dziedzinowego – K_U07.

U02: potrafi znaleźć, rozpoznać i krytycznie ocenić informację pochodzącą z powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych, zwłaszcza sieci Internet, oraz określić jej poziom wiarygodności, relewantności i dostępności – K_U08.

U03: potrafi wskazać właściwe narzędzia i metody poszukiwań informacyjnych oraz wykorzystać je zgodnie z potrzebami informacyjnymi użytkowników informacji – K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K01: jest świadom ciągłego rozwoju różnorodnych zasobów informacji i nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w jej pozyskiwaniu – K_K01.

K02: rozumie znaczenie rzetelnej i profesjonalnej informacji w prowadzeniu działalności w różnych sektorach aktywności człowieka – K_K05.

K03: ma świadomość zmienności form, narzędzi i systemów udostępniania informacji i zachowuje wobec nich otwartą postawę – K_K07.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, ćwiczenia stwarzają możliwość prowadzenia indywidualnych badań efektywności poszczególnych języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz budowy tezaurusów i tworzenia prostych bibliograficznych baz danych. Ponadto wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne (kwerendy informacyjne) – U01, U02, U03.

3. Prezentacja indywidualnie przygotowanego referatu – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

4. Zaliczenie pisemne (kwestionariusz zawierający pytania otwarte i zamknięte) – W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

• wykonanie indywidualnych zadań (50% oceny) – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,

• wykonanie referatu (20% oceny),

• zaliczenie testu końcowego (30% oceny).

Ostateczna ocena z zajęć:

ocena bdb. – 90% i więcej

ocena db.+ – 80% do 89%

ocena db. – 70% do 79%

ocena dst.+ – 60% do 69%

ocena dst. – 50% do 59%

ocena ndst. – 49% i poniżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)