Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-ST-11-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji I rok s2- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godz. (15 godz. wykład + 15 godz. laboratorium).

Czas poświęcony na bieżące przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Czas poświęcony na przygotowanie do zaliczenia: 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe modele statystyczne w stopniu wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego – K_W01.

W2: Ma wiedzę na temat korzystania z pakietów programów statystycznych – K_W15.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie posługiwać się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi w zakresie analizy danych – K_U09.

U2: Potrafi przeprowadzić proste wnioskowanie statystyczne z wykorzystaniem narzędzi komputerowych – K_U15.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz uzupełniania i udoskonalania umiejętności, potrafi inspirować proces rozwoju osobowego u innych osób – K_K01.

K2: Samodzielnie podejmuje zadania wiążące się z podnoszeniem własnych umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego – K_K03.


Metody dydaktyczne:Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Elementarne wprowadzenie w problematykę statystycznej analizy i eksploracji danych. Ćwiczenia prowadzone będą w laboratorium z używaniem pakietu SPSS.

Pełny opis:

Typowe problemy statystyki i analizy danych, przykłady. Badania statystyczne.

Zmienne i typy zmiennych. Rozkład częstości zmiennej. Prezentacja graficzna.

Statystyka opisowa. Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.

Wstępna obróbka danych.

Wnioskowanie statystyczne. Estymacja nieznanych parametrów rozkładów.

Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Burzyński A. Elementy statystyki dla historyków, tom 1 i 2. UJ, Kraków, 1980.

2.Larose D.T. Metody i modele eksploracji danych. PWN, Warszawa, 2008.

3. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki, tom 1. Statsoft Polska, Kraków, 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu i zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie sprawdza osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, K1, K2.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Liliia Bozhukha, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)