Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-SW-11-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji I rok s2- sem. zim.
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=131
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności z przedmiotów:

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Architektura informacji, r. I, sem. I)

Wyszukiwanie informacji (Architektura informacji, r. I, sem. II)

Ukryty Internet (Architektura informacji, r. II, sem. IV)

Specjalistyczne wyszukiwanie informacji (Architektura informacji, r. III, sem. V).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych: 15 h

2. Czytanie literatury, przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z materiałem na platformie e-learningowej Moodle, wykonywanie zadań (projektowanie strategii wyszukiwawczej w małych zespołach i indywidualnie) – 45 h

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (opisanie strategii wyszukiwawczej, przygotowanie projektu) – 30 h


Całkowity nakład pracy studenta 90 godz. (3 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma rozszerzoną i usystematyzowaną wiedzę o źródłach informacji i narzędziach wyszukiwawczych w środowisku cyfrowym; wykorzystuje tę wiedzę w procesie planowania strategii wyszukiwawczej - K_W07

W2: interpretuje prawidłowo potrzebę informacyjną i rozumie proces przekładania jej na etapy strategii wyszukiwawczej – K_W08

W3: wie, że jakość informacji, jakość źródła informacji oraz selektywne cechy jakościowe narzędzi wyszukiwawczych mają wpływ na końcowy efekt wyszukiwania – K_W10

W4: wie, w jaki sposób nie naruszyć nie naruszyć własności intelektualnej i innych norm etycznych przypisanych do zawodów informacyjnych; odnosi tę wiedzę do poszczególnych etapów konstruowania i wykonywania strategii wyszukiwawczej – K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: planuje różnorodne strategie wyszukiwawcze, umie uzasadnić konieczność przeprowadzenia lub modyfikacji poszczególnych ich etapów, dobiera narzędzia wyszukiwawcze i źródła informacji do zaplanowanych działań, wykorzystuje znane sobie techniki i metody wyszukiwawcze - K_U02

U2: potrafi w pełni i efektywnie wykorzystywać znane i nowe narzędzia wyszukiwawcze oraz umie opracowywać wyniki wyszukiwania zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez potrzeby informacyjne użytkownika – K_U07

U3: umie zastosować kryteria oceny informacji w stosunku do wyników uzyskanych w procesie realizacji strategicznego wyszukiwania danych i informacji – K_U08

U4: prezentuje uzyskane wyniki wyszukiwania w sposób adekwatny do potrzeb informacyjnych użytkownika oraz założonych celów – K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie, że do planowania różnych strategii wyszukiwawczych może potrzebować danych, metod, informacji i wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i obszarów działalności praktycznej, rozumie też potrzebę wspierania się zasobami informacji dziedzinowej oraz informacją ekspercką – K_K01

K2: rozumie potrzebę zastosowania zaawansowanych narzędzi i technik wyszukiwania oraz metod eksploracji zasobów informacyjnych do konstruowania i realizacji strategii wyszukiwawczej – K_K05

K3: rozumie potrzebę eksploracji rynku nowych mediów oraz ciągłego poznawania ich nowych i rozbudowanych funkcjonalności w celu konstruowania doskonalszych i użytecznych strategii wyszukiwawczych – K_K06


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot służy wypracowaniu umiejętności przekładania potrzeb informacyjnych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych na profesjonalne i efektywne strategie wyszukiwawcze.

Pełny opis:

Przedmiot służy wypracowaniu umiejętności przekładania potrzeb informacyjnych użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych na profesjonalne i efektywne strategie wyszukiwawcze. Zastosowana metoda dydaktyczna studium przypadku pozwala studentom zmierzyć się z prawdziwymi zleceniami, rozkładać potrzeby informacyjne na strategie dedykowane poszczególnym tematom odpowiadającym potrzebom, a także budowanie strategii kompleksowych. Przedmiot wyrabia umiejętności strategicznego i krytycznego myślenia, umożliwia wykorzystanie wszystkich dotychczas poznanych narzędzi wyszukiwawczych i źródeł informacji, a także metod i technik posługiwania się nimi. Student wyrabia sobie umiejętności poszukiwania nowych, nieznanych sobie wcześniej źródeł i narzędzi, krytycznej oceny informacji i danych, a także utrwala kompetencje związane z legalnym i etycznym wykorzystaniem pozyskanej informacji.

Literatura:

1. Bednarek-Michalska B. Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci [on-line] 2007.Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/10795/1/bednarek_jakosc.pdf

2. Bednarek-Michalska B. Otwarte zasoby elektroniczne dla humanistów [on-line] Toruń 2006.Tryb dostępu: http://www.kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=29873&dirids=1

3. Cisek S., Sapa R. Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość [on-line] 2006. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/archive/00009035/01/cisek_sapa_2006.pdf

4. Derfert-Wolf L. Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci [on-line] 2007. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/8560/1/derfert_CPI.pdf

5. Pamuła N. Efektywne wyszukiwanie w Internecie – przegląd problemów i rozwiązań. W: Biblioteki wobec nowych zadań, Toruń 2004, s. 63 – 75

6. Skórka S. Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455-463

7. Sosińska – Kalata B. Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu. W: III Krajowa Konferencja pt. Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne 19-20 września 2002 r. [on-line] Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf

8. Twigge S. Ocena dokumentów elektronicznych. W: Archiwa w postaci cyfrowej, Warszawa 2003, s. 132 – 139

9. Weryho M. Stań na ramionach gigantów, czyli Google Scholar, Biuletyn EBIB 2/2005. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/weryho.php

10. Społeczeństwo i sieć informacyjna. Praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej-Kalaty i E. Chuchro, Warszawa 2012, s. 144

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015

12. Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym. Red. J. Oleński, Warszawa 1999, 330s.

13. J. Devine, F. Egger-Sider, Going beyond Google: the Invisible Web in Learning and Teaching, London 2006, 156 p.

14. M. Karciarz, M. Dutko, Informacja w Internecie, Warszawa 2010, 141 s.

15. K. Liedel, Analiza informacji: teoria i praktyka, Warszawa 2012, 228 s.

16. M. Kopczewski, Alfabet zarządzania projektami, Gliwice 2009, 240s.

17. D. Nicholas, Z. Dobrowolski, Informacyjny gracz: nowa koncepcja użytkownika informacji, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001/1-2, s. 4-7

18. M. Próchnicka, Style interakcji użytkowników z systemami wyszukiwania informacji , Zagadnienia Informacji Naukowej 1999/1, s. 29-36

19. B. Kamińska-Czubała, Zachowania informacyjne w życiu codziennym: wybrane aspekty teoretyczne. W: Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni dziejów, red. M. Próchnicka, A. Korycińska-Huras. Kraków 2007, s. 195-202

20. S. Cisek, Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w Internecie. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokering-w-praktyce-zasady-i-metody-wyszukiwania-informacji-w-internecie

21. S. Cisek, Użytkownicy informacji. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/sabinacisek/uzytk-info-20112012

22. Zawód Infobroker, pod red. S. Cisek i A. Januszko-Szakiel, Warszawa 2017

23. Infobrokerstwo : idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk 2015

24. Devine J., Egger-Sider F., Going beyond Google again : strategies for using and teaching the Invisible Web, Chicago 2014

25. Pulikowski A., Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje, Katowice 2018

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach – K1, K2, K3

Projekty ćwiczeniowe – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Projekt zaliczeniowy: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Aktywność na zajęciach – 10%

Projekty ćwiczeniowe – 40%

Projekt zaliczeniowy – 50%

0-60% - ocena niedostateczna

Pow. 60% - 70% - ocena dostateczna

Pow. 70% - 75% - ocena dostateczna plus

Pow. 75% - 80% - ocena dobra

Pow. 80% - 90% - ocena dobra plus

Pow. 90 % - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=131
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=131
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=131
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)