Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-2-PRAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Praktyki mogą być zaliczane w systemie tygodniowym, dniówkowym lub godzinowym (gdzie 4 tygodniom odpowiada 120 godzin). Zasady odbycia praktyki zawodowej mogą być ustalone indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów.

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji marketingowej,

- zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public relations,

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społecznej;


Efekty uczenia się - umiejętności:

-potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji,

- wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk i wydarzeń ekonomicznych w celu przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma miejsce,

- posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu (prasa, radio, telewizja, Internet),

- potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej,

- zna specyfikę pracy organizacji pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym przez siebie celu,

- współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, dotyczące ról grupowych,

- identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych,

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodami w zakresie komunikacji społeczne,

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie zawodów związanych z komunikacją społeczną.


Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej studenta jest przede wszystkim przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet), jak też zapoznanie się z praktyczną stroną wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej- w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Student powinien również utrwalać umiejętności zdobyte w czasie studiów, w tym w zakresie warsztatu dziennikarskiego, doskonalenia form wypowiedzi dziennikarskiej oraz zapoznać się z procesami decyzyjnymi zachodzącymi w instytucjach medialnych. Celem praktyki jest również skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi, zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji oraz zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

Pełny opis:

Miejsce odbywania praktyki

Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej powinni odbywać praktyki w organizacjach medialnych takich jak: stacje telewizyjne i radiowe, redakcje czasopism, portale internetowe oraz w agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach do spraw promocji, biurach rzeczników prasowych, terytorialnych instytucjach samorządowych i administracji rządowej, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, a także w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których istnieje konieczność kreowania wizerunku firmy oraz komunikacji z otoczeniem. Możliwe jest odbywanie praktyki również w instytucjach Unii Europejskiej.

Miejsca praktyki studenci organizują we własnym zakresie. Zakres działalności podmiotów gospodarczych (zwanych dalej "zakładami pracy") lub instytucji, u których studenci zamierzają odbyć praktykę zawodową muszą być zgodne z kierunkiem studiów. Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki we wskazanym przez studenta miejscu, student winien złożyć "zgłoszenie miejsca praktyki", do opiekuna praktyk i uzyskać jego akceptacje (załącznik nr 1). Studenci odbywają praktyki zawodowe na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowany przez Dziekana WPISM z jednostką przyjmującą studenta.

Aby uzyskać zgodę na odbywanie praktyk zawodowych za granicą student musi wystąpić z podaniem do opiekuna praktyk i załączyć następujące dokumenty: a) zgodę strony przyjmującej na realizację praktyki zawodowej– przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego, w której będzie zawarta również informacja o tym w jakiej placówce będzie realizowana praktyka zawodowa, b) program praktyki zawodowej zaakceptowany i podpisany przez stronę przyjmującą, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu praktyki zawodowej student musi dostarczyć do opiekuna praktyk przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie o realizacji praktyki zawodowej zawierające formułę: „student/ka ......................... odbył/a praktykę i zrealizował/a program praktyki zawodowej dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w dniach ......................, tj. ........................ tygodni".

Obowiązki studenta

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien dostarczyć zaświadczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia praktyki zawodowej w danym zakładzie pracy/instytucji, w określonych warunkach, jeżeli zakład pracy/instytucja takie wymagania określi. Student powinien także udokumentować posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Student ma obowiązek starannie prowadzić dziennik praktyk, dokumentując realizację codziennych obowiązków. Dziennikiem praktyk jest zeszyt, z ponumerowanymi stronami, w którym student odnotowuje każdy dzień praktyki i realizowane w tym dniu zadania. W zeszyt student zaopatruje się samodzielnie.

Na zakończenie praktyk student winien zadbać o uzyskanie zaświadczenia o odbyciu i zrealizowaniu programu praktyk od prowadzącego praktykę zawodową studenta w zakładzie pracy/instystucji, zwanego dalej "zakładowym opiekunem praktyk".

Po zakończeniu praktyki zawodowej student przedkłada opiekunowi praktyk dziennik praktyk wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktyki wystawionym przez zakładowego opiekuna praktyk. W miarę możliwości student dołącza dokumentację w postaci osobiście wykonanych projektów, tekstów (publikacji, zapisów elektronicznych) lub innych materiałów informacyjnych, jakie powstały w toku odbywania praktyki. Wskazane dokumenty pozostają w archiwum Uczelni.

Student ma obowiązek przestrzegać tajemnicy informacji uzyskanych w zakładzie, a stanowiących tajemnicę zawodową oraz wykonywać obowiązki w trakcie praktyki rzetelnie, sumiennie, dbając o dobre imię studenta, społeczności studenckiej i Uczelni.

Student powinien zaznajomić się w szczególności z następującymi zagadnieniami:

a) poznanie metod, zasad i technik komunikowania się w organizacjach gospodarczych, politycznych i społecznych (m. in. modele komunikacji, jak zdobywać zaufanie opinii publicznej do organizacji);

b) zasady skutecznego powadzenia działań reklamowych i promocyjnych (m. in. znaczenie reklamy, opracowywanie reklam, rodzaje reklamy, prowadzenie kampanii reklamowych);

c) wpływ opinii publicznej na plany marketingowe przedsiębiorstw (m. in. metody i techniki badania życia społecznego, metodologia badań, statystyczna analiza wyników badań);

d) współpraca ze środkami masowego przekazu (m. in. poznanie specyfiki zawodu dziennikarza, kształcenie umiejętności komunikacji z mediami, formy i metody pracy dziennikarskiej, zasady gromadzenia, pozyskiwania i opracowywania informacji);

e) działania Public Relations (m. in. sztuka kreowania wizerunku, działania na rzecz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, sponsoring, lobbing oraz zarządzanie sytuacją kryzysową).

Literatura:

Dokumenty dotyczące praktyk są dostępne na stronie WPISM

https://www.wpism.umk.pl/student/niezbednik-studenta/praktyki/

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zalicza opiekun praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedłożenie do końca V semestru dziennika praktyk oraz zaświadczenia z zakładu pracy/instytucji o odbyciu praktyki.

Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w zakładu pracy/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów lub też na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Dziekan WPISM po zaciągnięciu opinii opiekuna praktyk w oparciu o złożony wniosek

wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

O uznanie praktyki zawodowej za odbytą mogą się ubiegać studenci, którzy:

a) wykonują pracę zarobkową lub pracują jako wolontariusze w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych (odpowiednio udokumentowaną);

b) pracowali przez okres odpowiadający co najmniej minimalnemu wymiarowi praktyki, w okresie 3 lat poprzedzających podjęcie studiów, w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych (odpowiednio udokumentowaną);

c) pracowali jako wolontariusze przez okres odpowiadający co najmniej minimalnemu wymiarowi praktyki, w okresie 3 lat poprzedzających podjęcie studiów, w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych (odpowiednio udokumentowaną);

d) są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub odbywają praktykę zawodową spełniającą wymagania określone w zasadach odbywania praktyk na WPISM;

e) uczestniczą lub uczestniczyli w okresie ostatnich 5 lat w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i przedstawią odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki.

Praktyki zawodowe:

Nadzór merytoryczny i formalny nad przebiegiem praktyk w imieniu Dziekana WPISM sprawuje opiekun praktyk dla kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dr Maciej Siwicki, LL. M. (e-mail msiwicki@umk.pl). Opiekun praktyk sprawuje kontrolę nad rzeczywistym przebiegiem praktyki - w tym celu przeprowadza kontrole przebiegu praktyki.

Kontrola przebiegu praktyki przeprowadzana przez opiekuna praktyk polega w szczególności na osobistym lub telefonicznym sprawdzeniu obecności studenta na praktyce i realizacji programu praktyki. Kontrola może polegać również, na rozmowie z zakładowym opiekunem praktyki lub innymi osobami współpracującymi ze studentem- praktykantem. Z przeprowadzonej kontroli przebiegu praktyki, opiekun praktyki sporządza notatkę albo dokonuje wpisu w dzienniczku praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.