Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Promocja i reklama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-2-PiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja i reklama
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s1
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK


Hasło do kursu: SWOT2020

Całkowity nakład pracy studenta:

- aktywność(dyskusja/pogadanka) na temat problematyki zawartej w tekstach obowiązkowych,


- analiza przypadków (rozwiązywanie przypadków przygotowanych przez prowadzącego na zajęciach),


- praca w zespole nad przygotowaniem projektu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W15 Zna normy i reguły etyczne, jakie wpływają na działalność


organizacji medialnych i/lub przedsiębiorstw branży


reklamowej, brandingu i public relations. S1A_W07


K_W16 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form


przedsiębiorczości, w tym podmiotów funkcjonujących


na rynku mediów i w obszarze komunikowania. S1A_W11


K_W18 Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie


wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie,


radiu, telewizji, nowych mediach lub pracownika


branży/działu PR i brandingu. S1P_W06; S1P_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy


teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania


konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych


dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02


K_U05 Prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi,


zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego


zadania z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez


lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych,


uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych,


członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. S1A_K01


K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich


spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek


powodzenia na rynku pracy. S1A_K06


K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej


różne role, także status i zadania lidera. S1A_K02


K_K04 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania,


określonego przez siebie lub przez innych. S1A_K03


K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane


z zawodową rolą dziennikarza i/lub specjalisty z zakresu


komunikowania. S1A_K04


K_K06 Odgrywa aktywną rolę w społeczeństwie, ma potencjał


stymulowania opinii społecznej i formowania postaw. S1A_K05


S1A_K07


K_K07 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych,


uwzględniając kompleks uwarunkowań: prawnych,


ekonomicznych, politycznych, kulturowych. S1A_K05


K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. S1A_K07


K_K09 Wykazuje się odpowiedzialnością i aktywnością w zakresie


zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H1P_K05

Metody dydaktyczne:

Końcowa ocena stanowi wypadkową następujących komponentów:


- obecność – 1 dopuszczalna nieobecność, każda ponadwymiarowa nieobecność będzie skutkować odjęciem trzech punktów


- aktywność – (0–21), max. 3 punkty na każde zajęcia studenci są zobowiązani do przeczytania tekstów obowiązkowych


- projekt kampanii reklamowej w podgrupach – (0–24 pkt.)
Punkty – Ocena:


0 – 22 niedostateczny


23 –27 dostateczny


28 – 32 dostateczny plus


33 –36 dobry


37 –39 dobry plus


40– 45 bardzo dobryMetody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Zapoznanie uczestników kursu z praktycznymi i teoretycznymi aspektami procesów promocji (produktów konwencjonalnych, kampanii społecznych, lobbingu oraz z zakresu marketingu sportowego i terytorialnego). Szczególny nacisk zostanie położony na problematykę odnoszącą się do reklamy. Podstawowym celem jest wyrobienie wśród studentów podstawowych umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach Politologia, czy Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna. Celem nadrzędnym zaś jest wyrobienie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS TEAMS - Kod do zajęć: ld89flr

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK

Hasło do kursu: SWOT2020

Warunki zaliczenia:

Końcowa ocena stanowi wypadkową następujących komponentów:

- obecność – 1 dopuszczalna nieobecność, każda ponadwymiarowa nieobecność będzie skutkować odjęciem pięciu punktów

- aktywność – (0–21), max. 3 punkty na każde zajęcia studenci są zobowiązani do przeczytania tekstów obowiązkowych

- projekt kampanii reklamowej w podgrupach – (0–24 pkt.)

Punkty – Ocena:

0 – 22 niedostateczny

23 –27 dostateczny

28 – 32 dostateczny plus

33 –36 dobry

37 –39 dobry plus

40– 45 bardzo dobry

1. Zajęcia organizacyjne

2. Zasady kreowania i implementacji strategii promocji

Tekst:

PR w NGO, (2012), Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Wrocław: Sektor 3.

http://www.sektor3.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2013/04/SEKTOR3_pr_w_ngo.pdf

Zadania projekt:

- podział na grupy

- wybór organizacji

3. Storrytelling + marketing wirusowy i szeptany

Teksty:

E. Mistewicz, (2011) Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice: Helion, 57-105.

Balter David, Butman John, (2007), Poczta pantoflowa. Sztuka marketing szeptanego, Gliwice: Helion, s. 23-102.

Zadania projekt:

- analiza sytuacji wyjściowej (obligatoryjnie SWOT)

- stworzenie harmonogramu kampanii

4. Symbolika przekazu reklamowego

Teksty:

Bralczyk Jerzy, (2004), Język na sprzedaż, Gdańsk: GWP, s. 26-53.

Doliński Dariusz, (2008), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk: GWP, s. 139-159

Patrzałek M., (2012), Wizerunek kobiety w reklamie, Patrzałek, W. (red.), Kreowania i zmiana współczesnego przekazu reklamowego, Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 83-102.

Zadanie projekt:

- wybór celów kampanii

- wybór grup docelowych

5. Kampanie społeczne

Teksty:

Kozłowska Anna, (2010), Reklama: techniki perswazyjne, Warszawa: SGH, s. 343-402

Maison D, Maliszewski M., (2002), Co to jest reklama społeczna, [w;} Maison D. (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków: Agencja Wasilewski, s. 9 – 41.

Skaruz Daria, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna, Juszczyk Grzegorz, (2015), Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze

http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/viewFile/2015%3B5%288%29%3A285-294/pdf_274

Wybrane case studies z portalu kampaniespoleczne.pl oraz proto.pl

Zadanie projekt:

- Analiza ewentualnych przeszkód jakie mogą się pojawić w ramach tworzonej strategii

- wybór narzędzi promocji

6. Event marketing

Tekst:

Grzegorczyk Adam (red.), (2009), Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, s. 96-139.

Jaworowicz M. (2016), Event marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10675/Event%20Marketing-rozdzial2.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Zadanie projekt:

- tworzenie wydarzenia jako komponentu strategii promocji

7. Media tradycyjne i social media w procesie promocji

Tekst:

Jupowicz-Ginalska Anna, (2010), Marketing medialny, Wa-wa: Difin, s. 183-232.

Zadanie projekt:

- taktyka relacji z mediami masowymi

8. Prezentacja projektu

Literatura:

Albin Krzysztof, (2000), Reklama, Warszawa-Wrocław: PWN.

Barańska Marzena, (2011), Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Warszawa: Poltext.

Bralczyk Jerzy, (2004), Język na sprzedaż, Gdańsk: GWP.

Budzyński Wojciech, (2012), Kształtowanie wizerunku równoległego, Warszawa 2012: Oficyna Wydawnicza SGH.

Clamen M., (2005), Lobbing i jego sekrety, Warszawa: Felsberg SJA.

Czarnecki A., Korsak R., (2001), Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Warszawa: PWE.

Doliński Dariusz, (2005), Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk: GWP.

Duda Aneta, (2010), Język mitu w reklamie, Lublin: KUL.

Duda Aneta (red.), (2010), Public relations miast i regionów, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Florek Magdalena, Augustyn Anna, (2011), Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa: Fundacje Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.Hahn Filed E., John Caples, (2000), Skuteczna reklama, Warszawa: ABC.

Gędek Marek, (2013), Reklama. Zarys problematyki, Lublin: Wyd. KUL.

Godlewski Piotr, Rydzak Waldemar, Trębecki Jacek, (2010), Public Relations w sporcie (red.), Poznań: SportWin.

Grzybczyk Katarzyna, (2012), Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wolters Kluwers Polska.

Heath Robert, (2008), Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, Gdańsk: GWP

Hughes M., (2008), Marketing szeptany : z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu.

Janiszewska Karolina (red.), Wiedza o reklamie, Warszawa–Bielsko-Biała: PWN.

Jones John P. (red.). (2004), Jak działa reklama, Gdańsk: GWP,

Kozłowska Anna, (2011), Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa: SGH.

Leszczuk-Fiedziukiewicz Anna, (2008), Rodzina w polskiej reklamie TV po przełomie 1989 r., Toruń: Duet.

Leśniewska Agnieszka, (2006), Reklama internetowa, Gliwice: Helion.

Maison D. red., (2002), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków: Agencja Wasilewski.

Mas Victoria, Salvador Juan, (2010), Holywood i marki: product plecament w kinie amerykańskim. Warszawa: SWPS.

Nowacki Robert, (2005), Reklama, Warszawa: Difin

Pabian Arnold, (2008), Promocja nowoczesne środki i formy, Warszawa: Difin.

Sajna Radosław, (2008), Kolory, zwierzęta, tańce… Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych, Chicago: DSP Publishing.

Stasiuk-Krajewska Karina, (2011), Etyka public relations. Konteksty, koncepcje, kontrowersje, Wrocław: UWr.

Sznajder Andrzej (2008( Marketing sportu, Warszawa: PWE.

Wierzchoń M., Orzechowski J., (2010), Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką. Warszawa: SWPS Academica.

Zawierucha Lucyna, (2008), Rynek reklamy w Polsce, Warszawa; Promotor.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena stanowi wypadkową następujących komponentów:

- obecność – 2 dopuszczalne nieobecności, każda ponadwymiarowa nieobecność będzie skutkować odjęciem 3 punktów

- aktywność – (0–45), max. 3 punkty na każde zajęcia studenci są zobowiązani do przeczytania tekstów obowiązkowych

- projekt kampanii reklamowej w podgrupach – (0–45 pkt.)

Punkty – Ocena:

0 – 45 niedostateczny

45 –53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 –71 dobry

72 –80 dobry plus

81– 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: Marcin Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Wadowska-Wróbel
Prowadzący grup: Olga Wadowska-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)