Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Public affairs

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-BPR-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public affairs
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1- specjalności
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela;

2. 30 godzin poświęcony na pracę indywidualną studenta, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. 30 godzin to czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie zaliczenia kolokwium.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w

zakresie wybranej specjalności. - K_W01 - Student ma wiedzę dotyczącą istoty funkcjonowania Public Affairs w społeczeństwie obywatelskim, jego różnych form i metod oddziaływania na otoczenie. K_W02 - Student ma wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z mediami, sposobów i metod nawiązania i podtrzymania kontaktu oraz technik dotyczących możliwości wywarcia wpływu na publikowane treści

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie dziennikarstwa - K_U01- student potrafi rozróżnić mechanizmy pozytywnego, etycznego i legalnego działania w sferze Public Affairs. – K_U02 – Student posiada umiejętność przygotowania prostej strategii lobbingowej mającej na celu reprezentowanie określonego interesu.- K_U03 – Student potrafi umiejętnie wykorzystać narzędzia Public Affairs w realizowanych działaniach wizerunkowych i strategiach rzecznictwa interesów.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w specyficznym środowisku komunikacyjnym - K_K01- Student nabywa kompetencji do funkcjonowania w otoczeniu decyzyjnym organów/instytucji/urzędów.

Metody dydaktyczne:

Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcie te umożliwią rozpoznanie roli profesjonalnego Public Affairs oraz lobbingu na poszczególnych stopniach decyzyjnych - lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Wskazane zostaną formy Public Affairs, metody oraz pozytywne i negatywne przykłady. Wskazane zostaną kluczowe ustawy i akty prawne regulujące omawiane kwestie

Pełny opis:

Zajęcie te dotyczą kreowania Public Affairs jako profesjonalnych możliwości wywierania wpływu na otoczenie. Poznanie zjawiska na poszczególnych stopniach decyzyjnych - lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym gwarantuje umiejętność funkcjonowania na każdym szczeblu decyzyjnym. Wskazane zostaną również formy lobbingu, metody realizacji strategii oraz pozytywne i negatywne przykłady działań. Wskazane zostaną kluczowe ustawy i akty prawne regulujące omawiane kwestie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Benedikt A., Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

Blandm M. , Theaker A., Wragg D., Jak utrzymywać dobre relacje z mediami, 2005.

Cenkier E.M.: Public relations. Poznań 2007;

Chodubski A., Grupy interesu w ujęciu historycznym [w:] Grupy interesu, teorie i działanie, Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003.

Chyliński M, Ross-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2000.

Jabłoński W., Kreowanie informacji: media relations. Warszawa 2006;

Kuczma P., Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Michalczyk Stanisław: Komunikowanie polityczne: teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005;

Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.

Piechowicz M., Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej, „Wspólnoty Europejskiej 2009, nr 6.

M. Piechowicz, Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE, Toruń 2013.

Piwowar B., Świeca J., Lobbing – biznes, prawo, polityka, Warszawa

2010.

Protas A. (red.), Kompendium wiedzy o lobbingu, Warszawa 2009.

Sławik A., Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Kraków 2009.

Schenlker I., Herrling T., Relacje z mediami, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Wiszowaty M. M., Regulacja prawna lobbingu na świecie, Warszawa

2008.

Woszczyk B., Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

Literatura uzupełniająca:

Cini M., Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

Dubowski T., Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Grosse T. G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.

Gueguen D., Lobbing Europejski, Warszawa 2011.

Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Benedikt A., Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

Blandm M. , Theaker A., Wragg D., Jak utrzymywać dobre relacje z mediami, 2005.

Cenkier E.M.: Public relations. Poznań 2007;

Chodubski A., Grupy interesu w ujęciu historycznym [w:] Grupy interesu, teorie i działanie, Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003.

Chyliński M, Ross-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2000.

Jabłoński W., Kreowanie informacji: media relations. Warszawa 2006;

Kuczma P., Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Michalczyk Stanisław: Komunikowanie polityczne: teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005;

Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.

Piechowicz M., Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej, „Wspólnoty Europejskiej 2009, nr 6.

M. Piechowicz, Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE, Toruń 2013.

Piwowar B., Świeca J., Lobbing – biznes, prawo, polityka, Warszawa

2010.

Protas A. (red.), Kompendium wiedzy o lobbingu, Warszawa 2009.

Sławik A., Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Kraków 2009.

Schenlker I., Herrling T., Relacje z mediami, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Wiszowaty M. M., Regulacja prawna lobbingu na świecie, Warszawa

2008.

Woszczyk B., Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

Literatura uzupełniająca:

Cini M., Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

Dubowski T., Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Grosse T. G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.

Gueguen D., Lobbing Europejski, Warszawa 2011.

Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Benedikt A., Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

Blandm M. , Theaker A., Wragg D., Jak utrzymywać dobre relacje z mediami, 2005.

Cenkier E.M.: Public relations. Poznań 2007;

Chodubski A., Grupy interesu w ujęciu historycznym [w:] Grupy interesu, teorie i działanie, Z. Machelski, L. Rubisz, Toruń 2003.

Chyliński M, Ross-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.

Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2000.

Jabłoński W., Kreowanie informacji: media relations. Warszawa 2006;

Kuczma P., Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

Michalczyk Stanisław: Komunikowanie polityczne: teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005;

Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.

Piechowicz M., Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej, „Wspólnoty Europejskiej 2009, nr 6.

M. Piechowicz, Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE, Toruń 2013.

Piwowar B., Świeca J., Lobbing – biznes, prawo, polityka, Warszawa

2010.

Protas A. (red.), Kompendium wiedzy o lobbingu, Warszawa 2009.

Sławik A., Lobbing w strategiach przedsiębiorstw, Kraków 2009.

Schenlker I., Herrling T., Relacje z mediami, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Wiszowaty M. M., Regulacja prawna lobbingu na świecie, Warszawa

2008.

Woszczyk B., Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

Literatura uzupełniająca:

Cini M., Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

Dubowski T., Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Grosse T. G., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.

Gueguen D., Lobbing Europejski, Warszawa 2011.

Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)