Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS

1 - godziny kontaktowe

2 - 2 punkty za pracę własną studenta, którą student wykonuje przygotowując się do zajęć i zaliczenia w trakcie zajęć w wymiarze 30 godzin, jeśli praca własna wymaga więcej niż 30 godzin przygotowań (np. ze względu na formy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Ma wiedzę z zakresu różnych podejść do socjologii mediów - K_W07

W2 Ma widzę na temat mechanizmów medialnie zależnych procesów społecznych i kulturowych - K_W08

W3 Ma widzę na temat projektowania i prowadzenia eksplorujących projektów badawczych z zakresu socjologii mediów - K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Używa podstawowej wiedzy do opisu i krytycznej analizy procesów społecznych - K_U02

U2 Używa metod i technik badawczych do analizowania procesów społecznych i medialnych - K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Zna poziom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii mediów - K_K01

K2 Jest przygotowany aby być liderem i aktywnym członkiem grup badawczych. Przygotowuje swoją pracę w sposób odpowiedzialny, planuje i wykonuje powierzone zadania - K_K03, K_K04

Metody dydaktyczne:

Opis

Ćwiczeniowa

Giełda pomysłów

Projektu

Obserwacji

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przybliżenie i zrozumienie relacji między mediami a społeczeństwem. Szczególnie interesowało nas będzie w jaki sposób współczesne media cyfrowe przebudowują otaczającą nas rzeczywistość.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego, od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych

3-4. Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia… - metody prowadzenia badań

Lektura obowiązkowa: Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2(229), s. 7-29, dostępny: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122461/edition/106740/content/socjologia-2-0-o-potrzebie-laczenia-big-data-z-etnografia-cyfrowa-wyzwaniach-jakosciowej-socjologii-cyfrowej-i-systematyzacji-pojec-jemielniak-dariusz

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik i Krzysztof Olechnicki. 2007. Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 5–14.

Jemielniak, Dariusz. 2019. Socjologia Internetu, Warszawa: Scholar.

Miller, Piotr. 2012. Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 1, t. 8, s. 76-97.

Rodak, Olga. 2017. Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna. „Studia Socjologiczne”, nr 3(226), s. 209–236.

5. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46.

Chang, Ha-Joon. 2013. Pralka zmieniła świat bardziej niż Internet, w: tenże, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 42-48.

Lektury uzupełniające: Castells, Manuel. 2003. Kultura Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 47-76.

Chang, Emily. 2019. Brotopia. Kobiety a Dolina Krzemowa. Wrocław: Jackfruit.

Evans, Claire R. 2020. Pionierki Internetu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Hofmokl, Justyna. 2009. Internet – historia, struktura i najważniejsze cechy, w: taż, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 63-124, dostępny: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

Lewicki, Grzegorz. 2020. 30 lat Polski w Sieci, dostępny: https://impactcee.com/impact/2020/pl/raporty/#internet

Orliński, Wojciech. 2019. Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana, Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Thompson, Clive. 2019. Koderzy. Opowieść o ludziach, którzy zmienili nasz świat. Kraków: Znak.

6. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostępny: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik. 2015. Technologie i media w domu i w życiu Polaków, w: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków, s. 373-395. Raport dostępny na stronie www.diagnoza.com: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf

Jemielniak, Dariusz. 2013. Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa: Poltext.

Filiciak, Mirosław i in. 2010. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, dostępny: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf

Juza, Marta. 2013. Przestrzeń społeczna w dobie Internetu: globalna sieć komunikacyjna, przestrzeń wirtualna czy część życia codziennego? „Studia Socjologiczne”, nr 4 (211), s. 103–123.

NASK. 2019. Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2019/1539,Mlode-smartfony-jak-sie-zyje-z-internetem-w-kieszeni.html

7. Wpływ nowych mediów na zbiorowości: usieciowienie kontaktów społecznych, społeczności wirtualne, bańki filtrujące i wielość światów internetowych

Lektura obowiązkowa: Slevin, James. 2005. Internet i formy związków ludzkich, w: Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 593-627.

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik. 2005. Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna”, nr 1(43), s. 41-62, dostępny: http://sna.pl/dbatorski/DBatorski-2005-usieciowienie.pdf

Castells, Manuel. 2003. Wirtualne społeczności czy społeczeństwo sieciowe?, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 135-156.

Juza, Marta. 2016. Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka. „Studia Socjologiczne”, nr 1 (220), s. 199–221.

Malinowski, Bartosz. 2016. Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble, „Zarządzanie mediami”, tom 4(1), s. 15–22.

Orliński, Wojciech. 2013. Internet. Czas się bać. Warszawa: Agora.

Szpunar, Magdalena. 2004. Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 95-135.

Vaidhyanathan, Siva. 2018. Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji. Warszawa: WAB.

Zaród, Marcin. 2017. Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i stref wymiany. „Studia Socjologiczne” 334(1), s. 225–253.

8. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektury obowiązkowe: Dukaj, Jacek. 2015. Bibliomachia, „Książki” nr 1(16), s. 8-12.

Flora, Carlin. 2018. Czy smartfony niszczą mózgi nastolatków?, „Świat Nauki”, nr 4, s. 40-47.

Lektury uzupełniające:

Carr, Nicholas. 2013. Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Dukaj, Jacek. 2019. Po piśmie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Spitzer, Manfred. 2013. Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumie siebie i swoje dzieci, Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Spitzer, Manfred. 2016. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Wegner, Daniel M i Adrian F. Ward. 2014. Jak Google zmienia nasz mózg, „Świat Nauki”, nr 1, s. 56-59.

9. Władza mediów. Władza a media

Lektura obowiązkowa: Morozov, Evgeny. 2015. Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

Lektura uzupełniająca: Orliński, Wojciech. 2013. Internet. Czas się bać. Warszawa: Agora.

Pein, Corey. 2019. Nowy Dziki Zachód. Zwycięzcy i przegrani Doliny Krzemowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

10. Mediatyzacja polityki, mediatyzacja społeczeństwa?

Literatura podstawowa

Wojtkowski, Łukasz. 2018. Instytucjonalne i kulturowe podejście do procesu mediatyzacji polityki. „Athenaeum”, 57, s. 158-169.

11. Polityki Internetów

Lektura obowiązkowa: tba

Lektura uzupełniająca: Bartlett, Jamie. 2019. Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić), Katowice: Post Factum.

Bendyk, Edwin. 2012. Bunt sieci, Warszawa: Polityka.

Castells, Manuel. 2003. Polityka Internetu II, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 191-212.

Castells, Manuel. 2013. Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Christakis, Nicholas A., James Fowler. 2011. W sieci politycznej, w: ciż, W sieci, Sopot: Smak Słowa, s. 171-204.

McNamee, Roger. 2020. Nabici w Facebooka. Przestroga przed katastrofą. Poznań: Media Rodzina.

Strittmatter, Kai. 2020. Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura. Warszawa: WAB.

Vaidhyanathan, Siva. 2018. Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji. Warszawa: WAB.

12. Od „fake news” do wojen informacyjnych

Lektura obowiązkowa: Quattrociocchi, Walter. 2017. Wirtualne komory pogłosowe, „Świat Nauki”, nr 6, s. 42-45.

Lektura uzupełniająca: Sumpter, David. 2019. Osaczeni przez liczby. Kraków: Copernicus Center Press.

13-14. Rewolucje Big Data i AI

Lektury obowiązkowe: Pentland, Alex. 2013. Nowe wspaniałe społeczeństwo, „Świat Nauki”, nr 12, s. 52-57.

Lee, Kai-Fu. 2019. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata. Poznań: Media Rodzina, s. 13-36.

Lektury uzupełniające: Cukier, Kenneth i Viktor Mayer-Schönberger. 2014. Big data: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warszawa: MT Biznes.

Fry, Hannah. 2019. Hello world. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Iwasiński, Łukasz. 2017. Przyczynek do rozważań nad suwerennością konsumenta w epoce danetyzacji i big data, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 21, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/9%20KHG_21%20Iwasinski%20t.pdf

O’Neil, Cathy. 2017. Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stephens-Davidowitz, Seth. 2019. Wszyscy kłamią: big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sumpter, David. 2019. Osaczeni przez liczby. Kraków: Copernicus Center Press.

Surma, Jerzy. 2017. Cyfryzacja życia w erze Big Data. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żulicki, Remigiusz. 2017. Potencjał Big Data w badaniach społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (226), s. 175-207.

15. Kolokwium

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

1. W roku akademickim 2020/2021 kurs odbywa się zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams (zespół: Socjologia mediów). Uwaga! Niektóre zajęcia mogą odbyć się w trybie asynchronicznym i mieć charakter pracy własnej.

2. Proszę o przygotowywanie się na poszczególne zajęcia poprzez lekturę tekstów obowiązkowych. Teksty te albo są dostępne online albo będę przesyłał linki do ich skanów.

3. Warunkiem koniecznym dla uzyskania oceny pozytywnej jest obecność na zajęciach (w trakcie zajęć będą pojawiały się listy obecności). Dwie nieobecności nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji. Kolejne dwie (ale nie więcej) nieobecności należy zaliczyć (sposób zaliczenia ustala prowadzący). Nieobecności w większej liczbie zasadniczo oznaczają brak zaliczenia kursu.

4. Na ocenę końcową składają się dwa składniki:

a). Zadanie projektowe (10 punktów): wykonanie projektu z zakresu socjologii mediów. Projekt może mieć charakter badawczy, opisowy, recenzyjny… Szczegóły powinny zostać ustalone z prowadzącym najpóźniej do końca grudnia 2020, a projekt wykonany najpóźniej do końca stycznia 2021.

b). Kolokwium (15 punktów): Kolokwium odbędzie się w postaci tradycyjnej, na ostatnich zajęciach (albo w innym umówionym terminie), i będzie miało charakter pisemny. Składało się będzie z kilkunastu pytań dotyczących lektur obowiązkowych.

Punktacja:

Do 50% – 2

Od 51% – 3

Od 61% – 3,5

Od 71% – 4

Od 81% – 4,5

Od 91% – 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z socjologii mediów eksplorują mechanizmy, które kształtują współczesne procesy społeczne i medialne. Kurs ma na celu przybliżenie i zrozumienie relacji między mediami i społeczeństwem. W tym celu zastosujemy kluczowe krytyczne podejścia teoretyczne i metodologiczne z zakresu medioznawstwa i socjologii.

Pełny opis:

1. Intro

2. Władza mediów

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

3. Polityki sieciowej popkultury

Literatura podstawowa

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

Literatura uzupełniająca

Fuchs, Christian. 2014. Social media a critical introduction. London: SAGE, ch. 1.

4. Mediatyzacja

Literatura podstawowa

Wojtkowski, Łukasz. 2018. Instytucjonalne i kulturowe podejście do procesu mediatyzacji polityki. „Athenaeum”, 57, s. 158-169.

Literatura uzupełniająca

Lundby Knut. 2014. Mediatization of Communication. In: K. Lundby (Ed.) Mediatization of Communication. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, p. 3-35.

5. Cyfrowe post-wspólnoty

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Nowe ruchy społeczne

Literatura podstawowa

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 9.

7. Kolokwium nr 1

8. Sieciowi indywidualiści

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1-2.

9. Cyfrowi narcyści

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

10. Social media - dekonstrukcja

van Dijck, José (2013). The culture of connectivity. A critical history of social media. Oxford: Oxford University Press, pp. 23-44.

11. Cena, jaką płacimy

Couldry, Nick, Ulises A. Mejias (2019). The cost of connection. Stanford: Stanford University Press, p. tba.

12. Zajęcia eksplorujące

13. Zajęcia eksplorujące

14. Kolokwium nr 2

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pietrowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Pietrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego, od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych

Lektura obowiązkowa: tba

3-4. Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia… - metody prowadzenia badań

Lektura obowiązkowa: tba

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik i Krzysztof Olechnicki. 2007. Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 5–14.

Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (229), s. 7-29.

Jemielniak, Dariusz. 2019. Socjologia Internetu, Warszawa: Scholar.

Krzysztofek, Kazimierz. 2012. Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (207), s. 7–39.

Rodak, Olga. 2017. Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna. „Studia Socjologiczne” 3(226), s. 209–236.

5. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46.

Chang, Ha-Joon. 2013. Pralka zmieniła świat bardziej niż Internet, w: tenże, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 42-48.

Lektury uzupełniające: Castells, Manuel. 2003. Kultura Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 47-76.

Chang, Emily. 2019. Brotopia. Kobiety a Dolina Krzemowa. Wrocław: Jackfruit.

Evans, Claire R. 2020. Pionierki Internetu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Hofmokl, Justyna. 2009. Internet – historia, struktura i najważniejsze cechy, w: taż, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 63-124, dostępny: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

Lewicki, Grzegorz. 2020. 30 lat Polski w Sieci, dostępny: https://impactcee.com/impact/2020/pl/raporty/#internet

Orliński, Wojciech. 2019. Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana, Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Thompson, Clive. 2019. Koderzy. Opowieść o ludziach, którzy zmienili nasz świat. Kraków: Znak.

6. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostępny: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik. 2015. Technologie i media w domu i w życiu Polaków, w: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków, s. 373-395. Raport dostępny na stronie www.diagnoza.com: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf

Jemielniak, Dariusz. 2013. Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa: Poltext.

Filiciak, Mirosław i in. 2010. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, dostępny: http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf

Juza, Marta. 2013. Przestrzeń społeczna w dobie Internetu: globalna sieć komunikacyjna, przestrzeń wirtualna czy część życia codziennego? „Studia Socjologiczne”, nr 4 (211), s. 103–123.

NASK. 2019. Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2019/1539,Mlode-smartfony-jak-sie-zyje-z-internetem-w-kieszeni.html

7. Wpływ nowych mediów na zbiorowości: usieciowienie kontaktów społecznych, społeczności wirtualne, bańki filtrujące i wielość światów internetowych

Lektura obowiązkowa: Slevin, James. 2005. Internet i formy związków ludzkich, w: Piotr Sztompka i Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 593-627.

Lektury uzupełniające: Batorski, Dominik. 2005. Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna”, nr 1(43), s. 41-62, dostępny: http://sna.pl/dbatorski/DBatorski-2005-usieciowienie.pdf

Castells, Manuel. 2003. Wirtualne społeczności czy społeczeństwo sieciowe?, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 135-156.

Juza, Marta. 2016. Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka. „Studia Socjologiczne”, nr 1 (220), s. 199–221.

Malinowski, Bartosz. 2016. Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble, „Zarządzanie mediami”, tom 4(1), s. 15–22.

Orliński, Wojciech. 2013. Internet. Czas się bać. Warszawa: Agora.

Szpunar, Magdalena. 2004. Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 95-135.

Vaidhyanathan, Siva. 2018. Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji. Warszawa: WAB.

Zaród, Marcin. 2017. Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i stref wymiany. „Studia Socjologiczne” 334(1), s. 225–253.

8. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektury obowiązkowe: Dukaj, Jacek. 2015. Bibliomachia, „Książki” nr 1(16), s. 8-12.

Flora, Carlin. 2018. Czy smartfony niszczą mózgi nastolatków?, „Świat Nauki”, nr 4, s. 40-47.

Lektury uzupełniające:

Carr, Nicholas. 2013. Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Dukaj, Jacek. 2019. Po piśmie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Spitzer, Manfred. 2013. Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumie siebie i swoje dzieci, Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Spitzer, Manfred. 2016. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Wegner, Daniel M i Adrian F. Ward. 2014. Jak Google zmienia nasz mózg, „Świat Nauki”, nr 1, s. 56-59.

9. Władza mediów. Władza a media

Lektura obowiązkowa: Morozov, Evgeny. 2015. Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

Lektura uzupełniająca: Orliński, Wojciech. 2013. Internet. Czas się bać. Warszawa: Agora.

Pein, Corey. 2019. Nowy Dziki Zachód. Zwycięzcy i przegrani Doliny Krzemowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

10. Mediatyzacja polityki, mediatyzacja społeczeństwa?

Literatura podstawowa

Wojtkowski, Łukasz. 2018. Instytucjonalne i kulturowe podejście do procesu mediatyzacji polityki. „Athenaeum”, 57, s. 158-169.

11. Polityki Internetów

Lektura obowiązkowa: tba

Lektura uzupełniająca: Bartlett, Jamie. 2019. Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić), Katowice: Post Factum.

Bendyk, Edwin. 2012. Bunt sieci, Warszawa: Polityka.

Castells, Manuel. 2003. Polityka Internetu II, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 191-212.

Castells, Manuel. 2013. Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Christakis, Nicholas A., James Fowler. 2011. W sieci politycznej, w: ciż, W sieci, Sopot: Smak Słowa, s. 171-204.

McNamee, Roger. 2020. Nabici w Facebooka. Przestroga przed katastrofą. Poznań: Media Rodzina.

Strittmatter, Kai. 2020. Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura. Warszawa: WAB.

Vaidhyanathan, Siva. 2018. Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji. Warszawa: WAB.

12. Od „fake news” do wojen informacyjnych

Lektura obowiązkowa: Quattrociocchi, Walter. 2017. Wirtualne komory pogłosowe, „Świat Nauki”, nr 6, s. 42-45.

Lektura uzupełniająca: Sumpter, David. 2019. Osaczeni przez liczby. Kraków: Copernicus Center Press.

13-14. Rewolucje Big Data i AI

Lektury obowiązkowe: Pentland, Alex. 2013. Nowe wspaniałe społeczeństwo, „Świat Nauki”, nr 12, s. 52-57.

Lee, Kai-Fu. 2019. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata. Poznań: Media Rodzina, s. 13-36.

Lektury uzupełniające: Cukier, Kenneth i Viktor Mayer-Schönberger. 2014. Big data: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warszawa: MT Biznes.

Fry, Hannah. 2019. Hello world. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Iwasiński, Łukasz. 2017. Przyczynek do rozważań nad suwerennością konsumenta w epoce danetyzacji i big data, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 21, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/9%20KHG_21%20Iwasinski%20t.pdf

O’Neil, Cathy. 2017. Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stephens-Davidowitz, Seth. 2019. Wszyscy kłamią: big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sumpter, David. 2019. Osaczeni przez liczby. Kraków: Copernicus Center Press.

Surma, Jerzy. 2017. Cyfryzacja życia w erze Big Data. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żulicki, Remigiusz. 2017. Potencjał Big Data w badaniach społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (226), s. 175-207.

15. Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Intro

2. Władza mediów i technologii

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

Morozov, Evgeny. (2015). Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

3. Polityki sieciowej popkultury

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

4. Sieciowi indywidualiści i kolektywizm online

Dziś już wiadomo, że niekoniecznie najsilniejsi przetrwają...

https://spidersweb.pl/plus/2020/07/covid-eksperyment-spoleczenstwo-wspolpracy-jemielniak

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1 (The New Social Operating System of Networked Individualism).

5. Post-wspólnoty cyfrowej nostalgii i trendy kulturowe

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Narcyzm cyfrowy

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

7. The day the internet died

Lindgren, Simon. 2021. The day the internet died

https://medium.com/@simonlindgren/the-day-the-internet-died-a1884a002a22

Czubkowska, Sylwia, Szymaniak, Marek. 2021. Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?

https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

8. Kolokwium nr 1

9. Datafikacja

Śledziewska, Katarzyna, Włoch, Renata. 2020. Wielki wybuch danych.

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

10. Algorytmy

Roose, Kevin. 2020. Rabbit Hole. The NYT Podcast.

https://open.spotify.com/show/6dqqC8nkBTC3ldRs7pP4qn

11. AI

Przegalińska, Aleksandra. 2019. Boty wokół nas. Sztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/boty-wokol-nas/

Redzisz, Monika. 2020. Ile można całować robota, czyli spór o sens instnienia. S|ztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/ile-mozna-calowac-robota-czyli-spor-o-sens-istnienia/

12. Inwigilacja i prywatność

13. Cyfrowa dezinformacja

Armitage, Rachel & Vaccari, Cristian. 2021. Misinformation and disinformation. In:

The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. Routledge: London.

Bernstein, Joseph. 2021. Bad News. Selling the Story of Disinformation. Harper's Magazine.

Zamiennie z podcastem https://harpers.org/2021/09/bad-news-disinformation/

14. Platformy i regulacje

15. Kolokwium nr 2

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Wadowska-Wróbel
Prowadzący grup: Olga Wadowska-Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Intro

2. Władza mediów i technologii

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

Morozov, Evgeny. (2015). Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

3. Polityki sieciowej popkultury

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

4. Sieciowi indywidualiści i kolektywizm online

Dziś już wiadomo, że niekoniecznie najsilniejsi przetrwają...

https://spidersweb.pl/plus/2020/07/covid-eksperyment-spoleczenstwo-wspolpracy-jemielniak

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1 (The New Social Operating System of Networked Individualism).

5. Post-wspólnoty cyfrowej nostalgii i trendy kulturowe

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Narcyzm cyfrowy

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

7. The day the internet died

Lindgren, Simon. 2021. The day the internet died

https://medium.com/@simonlindgren/the-day-the-internet-died-a1884a002a22

Czubkowska, Sylwia, Szymaniak, Marek. 2021. Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?

https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

8. Kolokwium nr 1

9. Datafikacja

Śledziewska, Katarzyna, Włoch, Renata. 2020. Wielki wybuch danych.

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

10. Algorytmy

Roose, Kevin. 2020. Rabbit Hole. The NYT Podcast.

https://open.spotify.com/show/6dqqC8nkBTC3ldRs7pP4qn

11. AI

Przegalińska, Aleksandra. 2019. Boty wokół nas. Sztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/boty-wokol-nas/

Redzisz, Monika. 2020. Ile można całować robota, czyli spór o sens instnienia. S|ztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/ile-mozna-calowac-robota-czyli-spor-o-sens-istnienia/

12. Inwigilacja i prywatność

13. Cyfrowa dezinformacja

Armitage, Rachel & Vaccari, Cristian. 2021. Misinformation and disinformation. In:

The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. Routledge: London.

Bernstein, Joseph. 2021. Bad News. Selling the Story of Disinformation. Harper's Magazine.

Zamiennie z podcastem https://harpers.org/2021/09/bad-news-disinformation/

14. Platformy i regulacje

15. Kolokwium nr 2

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)