Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane nurty kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-WNKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane nurty kultury współczesnej
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1) Zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi w sferze kultury, umiejętność krytycznego oglądu tych zjawisk i poddawania ich twórczej refleksji.

2) Jeśli ktoś nie spełnia wymagania w punkcie 1, może nie uczestniczyć wykładzie. Innymi słowy oznacza to, że obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa i nie istnieje żadna lista, na której należałoby udokumentować swoje przybycie lub nieprzybycie. Egzamin jednak jest obowiązkowy dla wszystkich.

3) Zaleca się wyłączenie telefonów komórkowych

4) komputery mogą być używane wyłącznie w charakterze notatnika.

5) Osoby z infekcją gardła lub/i nosa proszone są o rezygnację z uczestnictwa na czas choroby.

6 )Pytania po wykładzie należy zadawać celnie i do rzeczy.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta równa się temu,

- który przewidziany jest na wysłuchanie wykładów (zależny od tego, czy ktoś decyduje się uczestniczyć w wykładach czy nie)

- który przeznaczony jest na zalecaną lekturę (zależny od szybkości czytania ze zrozumieniem)

- który przeznaczony jest na przeczytanie notatek z wykładu i notatek sporządzonych na podstawie lektur celem przygotowania się do egzaminu

("projekt" zakrojony może być szeroko i wąsko,w zależności od zdolności i ambicji studenta)


W sumie całkowity nakład pracy studenta szacuję na minimum 20 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:


Ma ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i nauki o mediach. Zna wybrane teorie dotyczące kultury współczesnej.
Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi krytycznie patrzeć na otaczającą go rzeczywistość kulturową. Potrafi spożytkować wiedzę o kulturze popularnej i charakterystycznych w niej zjawiskach w rozwoju osobistym i pracy z wykorzystaniem mediów.

Potrafi wypowiadać się o kulturze współczesnej używając pojęć stosowanych na gruncie teorii kultury.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Analizując zjawiska w kulturze współczesnej pogłębia ich rozumienie. Dotyczy to, między innymi, relacji interpersonalnych. Wiedząc, że stan tych relacji reguluje szereg czynników i rozumiejąc mechanikę ich sprzężonego działania, może bardziej świadomie je układać.

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie konwencjonalnej, problemowy.

Dopuszcza się elementy dyskusji, o ile podejmowany temat bardzo do niej skłania.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wybrane problemy i zjawiska w kulturze współczesnej analizowane są w duchu kulturoznawczym i antropologicznym, w kontekście zagadnień socjologicznych i - w niewielkim stopniu - politologicznych. Przegląd teorii i problemów dotyczących kultury współczesnej ma skłaniać do krytycznego i refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość kulturową. Wskazanie trendów (wiodących i do nich opozycyjnych, plasujących się na peryferium systemu i bytujących na jego obrzeżach) i mód w kulturze popularnej prowadzić powinno do wytworzenia syntetycznego, złożonego, inspirującego obrazu kultury ponowoczesnej.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu uporządkowanie wiedzy o kulturze współczesnej i zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami dotyczącymi przemian w kulturze współczesnej (od końca XIX wieku po teraźniejszość). Podejmuje się tu analizę zjawisk, trendów i mód sytuujących się w nurcie głównym kultury współczesnej jak i w opozycji do założeń i gustów kształtujących trendy wiodące. Wykład ma charakter problematyzujący. Jego podstawowym celem jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia, pozwalające krytycznie i świadomie poruszać się w obecnych realiach kulturowych.

Zakres tematyczny:

- pojęcie kultury (Taylor, Kroeber, Weber, Levi-Strauss, Eco, Arnold, Kłoskowska)

kultura/cywilizacja ; kultura masowa/popularna; nowoczesna/ponowoczesna

- podstawowe zdobycze kultury nowoczesnej (technika, filozofia, sztuki piękne, literatura, architektura )

-Od kultury producentów do kultury konsumentów. ( Bauman). Ponowoczesne ładotwórstwo. Brud i obcy jako element niepożądany i zagrożenie.

- Jak technopol zmienia kulturę? (Freud, Postman, Baudrillard)

- konsumpcjonizm i społeczeństwo konsumpcyjne, konsumeryzm

fordyzm/tayloryzm, Mcdonaldyzacja (Ritzer), disneizacja (Bryman)

szkoła frankfurcka i krytyka przemysłu kulturowego.

-Ciało, konstruowanie, przeobrażanie, uprzedmiotowienie.

Techno-ciało (piercing, tatuaż, skaryfikacja)

- człowiek ponowoczesny w poszukiwaniu tożsamości

- ponowoczesne światożerstwo. Figura włóczęgi/turysty/człowieka z baraku jako metafora człowieka ponowoczesnego (Bauman, Mac Cannel, Marcel Veblen)

- kultura nadmiaru i jak się w niej odnaleźć (Szlendak)

- antykonsumpcjonizm. freeganism, frugalism,

- Być eko, być wege, być free

ekomarketing, zieloni/szarozieloni

- ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości

- estetyka kamp (Sontag)

- Nowe praktyki kulturowe Polaków

Literatura:

A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012

A. Kunce, Tożsamość i postmodernizm, Warszawa 2003

N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004

G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999

B. R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008, 2009M. Halawa, P. Wróbel, Bauman o popkulturze. Wypisy, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W formie opisowej będzie należało wyjaśnić wprowadzone podczas wykładów pojęcia lub krótko ( ale treściwie!) scharakteryzować zjawisko kulturowe lub teorię odnoszącą się do poszczególnych zjawisk w kulturze współczesnej. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy sensownie odpowiedzieć na więcej niż połowę zadanych pytań. Ocena będzie arbitralna, stosowna do przedstawionych na piśmie odpowiedzi i nie będzie podlegała negocjacjom ex post. Przewiduje się tylko dwa możliwe terminy egzaminu. Pierwszy - na końcu semestru oraz drugi - w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Markiewka
Prowadzący grup: Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Massaka
Prowadzący grup: Iwona Massaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)