Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia dialogu i komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-FD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia dialogu i komunikacji
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementów filozofii

Znajomość literatury przedmiotu


Całkowity nakład pracy studenta:

10 godzin udział w zajęciach, 10 godzin przygotowanie trzech pisemnych prac, 15 godzin przeczytanie obowiązkowej literatury

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia z obszaru filozofii dialogu

Student zna głównych przedstawicieli filozofii dialogu

Student zna najważniejsze metody badawcze stosowane w filozofii komunikacji

Student potrafi identyfikować podstawowe dialogi współczesnej kultury

Student dysponuje szeroką wiedzą na temat myślenia dialogicznego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie i potrafi omówić rolę dialogu w funkcjonowaniu człowieka

Student potrafi dokonać diagnozy różnic w pojmowaniu komunikologii i przekazu informacji

Student prawidłowo interpretuje naukowe teorie w komunikologii

Student potrafi ukazać praktyczna rolę dialogu i komunikacji w rozwoju człowieka

Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu komunikologii do swej egzystencji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student docenia znaczenie dialogu w kulturze i w swoim życiu.

Student rozumie i szanuje kulturową różnorodność, postawę otwartości dialogu i komunikacji.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prace pisemne, prezentacje.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Filozofie dialogu i komunikacji stanowią ważne kategorie opisu i badań współczesnej kultury, antropologii i metafizyki. Konieczność dialogu pojawia się nie dlatego, że nagle staliśmy się jacyś lepsi, otwarci, że chcemy bardziej słuchać, rozmawiać i razem poszukiwać. Kulturowa konieczność dialogu wynikała z utraty uniwersalizmów i absolutyzmów, spostrzeżenia razem z tym, iż los nasz (kultur) jest wspólny. Wraz z tym nowym myśleniem dokonana została destrukcja paradygmatu subiektywistycznego. Konwersatorium jest poświęcone dziejom i problemom tego nowego myślenia.

Pełny opis:

Budowanie wspólnej przestrzeni z drugim dokonuje się na różnych płaszczyznach – egzystencjalnej, kulturowej, religijnej. Podczas dyskusji omówione zostaną te warunki postawy dialogicznej.

Podczas dyskusji podkreślone zostaną istotne cech myślenia dialogicznego: Włączenie do struktur myślenia innych treści poza poznawczymi i budowanie sensu dialogu nie na poszukiwaniu jedności i wspólnych prawd, lecz na aksjologicznym doświadczaniu bytu.

Gotowość do otwierania się na rozumienie, zbliżanie i współdziałanie zarówno w odniesieniu do kultury, jak i wobec każdego człowieka, niezależnie od wieku, pochodzenia, narodowości, rasy czy wyznawanej religii.

Dialogiczna antropologia – chodzi o coś więcej niż o poznanie człowieka, przeciw epistemologizacji antropologii (Buber), przeciw perspektywie samotności (Ebner), „wołanie o odpowiedź” (Rosenstock), w bytowa strukturę człowieka wpisana jest relacyjność.

Dialogiczna metafizyka – „i” perspektywa.

Dialogiczna epistemologia – „myślenie mowy”, „pneumatologia”, „dialog z rzeczywistością”.

Pytania i problemy konwersatorium:

- Co to jest dialog?

- Filozofia dialogu XX wieku

- Filozofia komunikacji

- Dialogiczne obszary współczesnej kultury

Literatura:

F. Rosenzweig, Nowe myślenie. Kilka uwag ex post do Gwiazdy zbawienia, tłum. T. Gadacz, w: Filozofia dialogu, red. B. Baran, Kraków 1991,

E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998,

M. Siemek, Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności, w: "Principia", XXVII-XXVIII, Kraków 2000,

M. Buber, Dialog, w: tenże, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. Jan. Doktór, Warszawa 1992,

M. Szulakiewicz: Kategoria dialogu w refleksji filozoficznej<

F. Ebner., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Sko¬rulski, Warszawa 2006.

M. Buber: Pradystans i relacja (w: Filozofia dialogu),

Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania, red. A. Stępińska, Poznań 2018,

M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992,

A. Jarnuszkiewicz, Metafizyka spotkania, [w:] tenże, Od systemu do etyki. Kry-tyka rozumu dialogicznego, Kraków 2012

E. Kulczycki, Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej, Poznań 2015,

R. Kozłowski, O pojęciu i funkcjach dialogu, [w:] Komunikacja – rozumienie – dialog, red. B. Andrzejewski, Poznań 1990,

J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987,

J. A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005,

M. Wendland, Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji, Poznań 2014,

M. Szulakiewicz, Między samotnościa a dialogiem. Epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka, Rzeszów 1992,

J. Piecuch, Myślenie dialogiczne. W polu gry o prawdę etyczną,

A. Nowicki, Spotkania w rzeczach, PWN, Warszawa 1991,

J. Mader, Filozofia dialogu, przeł. R. Kijowski, [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989,

M. Szulakiewicz, Z historii myślenia dialogicznego, [w:] Filozofia dialogu, t. 2: Między akceptacją a odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi, red. J. Ba¬niak, Poznań 2004,

P. Ricoeur, Wydarzenie i sens w mowie, przeł. E. Bieńkowska, „Teksty” 1972, nr 6,

M. Szulakiewicz, Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toruń 2010,

W. Glinkowski, Człowiek w dialogu, Łódź 2020,

M. Wendland, Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji)

Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Kraków 2014.

M. Szulakiewicz, Dialog jako podstawa metafizyki. Od metafizyki fundamentu do metafizyki orientacji, [w:] Filozofia dialogu, t. 1: Drogi i formy dialogu, red. J. Baniak, Poznań 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa oceny są trzy komponenty. Ocena niedostateczna z jednego z nich uniemożliwia otrzymanie zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach i udział w dyskusji,

2. Zapoznanie się z zalecaną literatura,

3. Przygotowanie trzech prac pisemnych i przesłanie ich na bieżąco przez MT. Do oceny końcowej liczona będzie średnia ocen z tych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szulakiewicz
Prowadzący grup: Marek Szulakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.