Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-PA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Sugerowana liczba godzin pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych w środowisku cyfrowym oraz zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich i usług świadczonych drogą elektroniczną. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych). Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych, w tym w szczególności dotyczących eksploatacji cyfrowych wersji utworów. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego

samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby

rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii cyfrowej powoduje zmianę sposobów i zakresu eksploracji utworów i przedmiotów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Coraz powszechniejsze wykorzystanie na dużą skalę nowych technologii, w tym przede wszystkim technologii kompresji i modyfikacji stwarza możliwość błyskawicznego rozpowszechniania dzieł często z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych. Z drugiej jednak strony pojawia się konieczność zwrócenia uwagi, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój wielu dziedzin twórczości opartych przykładowo na wolnych licencjach, a także realizację projektów bazujących na współpracy między grupami twórców. Celem niniejszego konwersatorium jest zaznajomienie studentów z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Kluczowe okaże się również odniesienie się do regulacji prawnych zawartych w Kodeksie karnym w szczególności zawierających normy prawne zapewniające szeroką ochronę programów komputerowych.

Pełny opis:

1. Rozwój techniki a prawo autorskie, – wprowadzenie, najważniejsze pojęcia

a) przedmiot prawa autorskiego;

b) podmiot prawa autorskiego;

c) najważniejsze pojęcia;

2. Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w świetle konwencji międzynarodowych, europejskim prawie wspólnotowym oraz na gruncie polskiego ustawodawstwa

3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego

a) ochrona autorskich praw osobistych;

b) ochrona autorskich praw majątkowych;

c) ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji;

d) autorskie prawa majątkowe;

e) czas trwania autorskich praw majątkowych;

4. Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących

5. Dozwolony użytek chronionych utworów

6. Prawa pokrewne

a) prawa do artystycznych wykonań;

b) prawa do fonogramów i wideogramów;

c) prawa do nadań;

7. Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa w tym kodeksu karnego.

Literatura:

Literatura:

1. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informatycznym, Zakamycze 2004.

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008.

3. J. Barta, R. Markiewicz, Zmiany w ustawie o prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2003, nr 2

Akty prawne (najważniejsze źródła w przygotowaniu do egzaminu):

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Dyrektywa 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),

3. Dyrektywa 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

4. Dyrektywa 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

Zbiór wymaganych aktów prawnych znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie i dynamizację słownictwa fachowego z zakresu prawa autorskiego oraz doskonalenie samodzielnej analizy aktów normatywnych. Praca w grupach nad rozwiązywaniem problemów. Pisemne zaliczenie przedmiotu z oceną, aktywny udział w zajęciach, obecność (dopuszczalne dwie nieobecności).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.