Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-DZ-S1-1-PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo mediów
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot wstęp do nauki o państwie i prawie. Znajomość podstaw prawa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładach plus przygotowanie się do egzaminu. Łącznie 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu szeroko rozumianego Prawa mediów. Rozumie istotę tego prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, reguły ustalania treści i stosowania norm prawnych oraz zasady rozumowań prawniczych związanych z działalnością prasową i wydawniczą. Ma wiedzę na temat wybranych nauk pomocniczych dla stosowania prawa prasowego. Zna stosunki prawne rządzące działalnością prasową i wydawniczą.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym. Rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem mediów masowych w Polsce przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych. Identyfikuje źródła prawa związane z działalnością medialną. Prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego

samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby

rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną, wzbogaconą o prezentację audiowizualne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot prawo prasowe służy zapoznaniu studentów z regulacjami normatywnymi dotyczącymi sfery stosunków społecznych związanych z działalnością prasy drukowanej oraz pozostałych mediów, w tym w szczególności Internetu. Duży nacisk zostanie położony na zaznajomienie studentów z ustawą prawa prasowego, ustawą o ochronie danych osobowych, ochronie informacji publicznej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W rozważaniach na temat prasy nie sposób pominąć także stosownych uregulowań normatywnych znajdujących się w Konstytucji, o prawie autorskim oraz prawie karnym.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z prawa prasowego.

2. Prawa człowieka i obywatela a prawo do informacji.

a) Zasada wolności prasy a prawa wynikające z innych ustaw oraz Konstytucji;

b) Prawo do krytyki prasowej;

c) Ochrona danych osobowych;

3. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Tajemnica zawodowa.

4. Organizacja działalności wydawniczej

5. Sprawozdawczość sądowa (dziennikarstwo śledcze, dostęp do akt sprawy, utrwalanie przebiegu rozprawy, dostęp dziennikarzy do akt sprawy w postępowaniu sądowym).

6. Przepisy prawno-karne w prawie prasowym

7. Internet jako nowe pole ekspansji prasy.

a) Zasady i wymogi prawne stawiane publikacjom i ogłoszeniom zamieszczanym w Internecie;

b) Odpowiedzialność usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet;

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP.

2. Prawo prasowe.

3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

4. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

5. Ustawa o ochronie danych osobowych.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zbiór wymaganych aktów prawnych znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/

Publikacje:

1. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000;

2. Nowe media a media tradycyjne, Prasa, reklama, Internet, M. Jeziński [red.], Toruń 2009;

3. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008;

4. M. Siwicki, Dziennikarz w świetle ustawy prawo autorskie [w:] Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, J. Marszałek-Kawa [red.] Toruń 2010, s. 8-21;

5. Prasa internetowa a obowiązek rejestracji, Przegląd Sądowy 1/2011, s. 61-74,

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie przedmiotu z oceną, aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.