Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-S1/2-BIOE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 1 rok
Kognitywistyka - s2- lista A
Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru- sem. zim.
Wszystkie przedmioty-Kognitywistyka-s2
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c7ece77725a440081ead6551ffa5e06%40thread.tacv2/conversations?groupId=de7f21e5-838c-4523-b5bb-b20d1498e927&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 godzin;

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 10 godzin;


Łącznie: 55 godz. (2.00 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej bioetyki

W2: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu bioetyki w relacji do innych nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

W2: zna podstawową terminologię pojęciową właściwą dla danej teorii/koncepcji etyczno-filozoficznej w języku rodzimym i obcym i potrafi ją stosować w aktywnej dyskusji bioetycznej.

W3: zna przedmiot bioetyki, zarówno w sensie szerszym, jak też węższym, w tym jej genezę, złóżoność przedmiotową oraz zależności występujące pomiędzy głównymi subdyscyplinami bioetyki.

W7: zna idee i kluczowe argumenty wybranych bioetyków (na podstawie samodzielnej lektury ich pism) na rzecz stanowiska utylitarystycznego i personalistycznego w bioetyce.

W8: ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych ważnych dla bioetyki, w tym etyki, filozofii polityki oraz filozofii społecznej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: poprawnie rozpoznaje i stosuje poznaną terminologię z zakresu etyki i filozofii do rozstrzygania dylematów natury bioetycznej;

U2: dobiera strategie argumentacyjne charakterystyczne dla danego typu bioetyki, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę w otwartej dyskusji bioetycznej.

U3: analizuje argumenty bioetyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia, z uwagi m. in. na ich rangę, stopień złożoności i odniesienie kulturowe [m. in. światopoglądowe, czy religijne].


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

K2: rozumie problematykę etyczną (i ufundowaną na jej zrębach bioetyczną) związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporów naukowych, jak i pozanaukowych.

K2: na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów natury bioetycznej samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania (tu: w oparciu o znajomość linii argumentacyjnych, do których odwołują się bioetycy podczas rozstrzygania wątpliwych moralnie kwestii natury biomedycznej, co z kolei daje studentowi szansę na bardziej refleksyjne oraz przemyślane opowiedzenia się za/przeciw danej technice, bądź też technologii biomedycznej).


Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej.

Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych.

Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do filozofii moralnej:

a. Etyka - etos - moralność [sens i zakres stosowania].

b. Wstępna typologia i przegląd kluczowych teorii etycznych.

2) Wprowadzenie do bioetyki:

a. Narodziny, geneza, ewolucja i charakterystyka bioetyk/i (obszar historyczny i problemowy).

b. Kierunki rozpoznań oraz analiz bioetycznych [w tym: biogeneza, bioterapia i tanatologia].

c. Prezentacja wiodących „zasad bioetycznych”, m. in. autorstwa Bauchampa, Childressa i Engelhardta.

d. Bioetyka a eugenika.

3) Value of Life vs Santcity of Life – namysł nad wartością życia ludzkiego.

4) Human Liberation vs Animal Liberation – spór o naturę ludzką.

5) Bioetyka a biogeneza życia – próba implementacji kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które implikuje dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, m. in. genetyki, embriologii i medycyny reprodukcyjnej.

6) Bioetyka a bioterapia – próba użycia kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które rodzi dynamiczny rozwój m. in. technologii transplantacyjnych.

7) Bioetyka a tanatologia – próba zastosowania kategorii bioetycznych do eksplikacji, takich zagadnień, jak np.: eutanazja (czynna i bierna), samobójstwo (wspomagane, nie-wspomagane), tj. problemów natury suicydologicznej.

8) Kodeksy etyczne a zagadnienie biojurysprudencji – rzecz, o autonomii pacjenta, jak też obowiązkach i prawach na linii pacjent-lekarz.

9) Podsumowanie kursu.

Literatura:

Literatura sugerowana:

Beauchamp L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1995;

Bioetyka personalistyczna, red. Tadeusz Biesaga, Kraków 2006;

Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007;

Bołoz W., Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997;

Canguilhem G., Normalne i patologiczne, Gdańsk 2000;

Chańska W., Nieszczęsny dar życia, Wrocław 2009;

Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2002;

Filipowicz A., Bioetyka: dialog w obronie życia, Warszawa 2002;

Gillon R., Etyka lekarska: problemy filozoficzne, Warszawa 1997;

Fukuyama F, Koniec człowieka, Kraków 2004;

Kurkowski J. L., Medycyna: bioetyka i polityka, Bielsko-Biała 2002;

Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszko i K. Szewczyk, Warszawa-Łódź 2002;

Różyńska J., Chańska W., Bioetyka, Warszawa 2013;

Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2003;

Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1994;

Seroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004;

Szawarski Z, Mądrość i sztuka leczenia, Warszawa 2005;

Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994;

Tulibacki W., Etyka i nauki biologiczne, Olsztyn 1994;

Ziemiński I., Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 1999;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: praca zaliczeniowa/esej na ocenę (w skali 5-2).

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie końcowej pracy zaliczeniowej/eseju.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Tyburski
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki, Włodzimierz Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.