Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do neurofizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1/S2-1-WDNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do neurofizjologii człowieka
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka -s1 - 1 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

kurs realizowany w formie e-zajęć (zdalnie) w trybie synchronicznym. Wymagane posiadanie zainstalowanej platformy MS Teams oraz kamerki internetowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 40h – 1,4 ECTS

- indywidualne konsultacje: 5h – 0,4 ECTS

- czas indywidualnej nauki, przygotowywania się do zajęć: 60h – 2,4 ECTS

- czas przygotowania do egzaminu i zaliczenia: 20h – 0,8 ECTS

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Kurs realizowany w formie e-zajęć (zdalnie) w trybie synchronicznym


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student/ka:

W1: ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu neurofizjologii człowieka, obejmującą terminologię neurofizjologiczną, z zakresu procesów i mechanizmów na poziomie pojedynczego neuronu jak i całego mózgu

W2: zna podstawowe układy w mózgu człowieka,i posiada wiedzę o roli tych układów w regulacji czynności ruchowych, percepcji bodźców różnej modalności, funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym człowieka

W3:zna podstawowe, teorie neurofizjologiczne; posiada wiedzę na temat badań neurofizjologicznych prowadzonych w przeszłości jak również najnowszych teorii, koncepcji i nurtów w obrębie badan neurobiologicznych;

W5: posiada wiedze na temat funkcji podstawowych neuroprzekaźników w mózgu człowieka;

W4: zna podstawowe metody badania funkcji układu nerwowego;

W5: zna neurofizjologiczne mechanizmy stresu i jego wpływu na organizm człowieka

W6: ma wiedze na temat neurofizjologicznego podłoża najczęściej występujących chorób psychicznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student/ka:

U1: posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu procesów i mechanizmów neurofizjologicznych zachodzących na poziomie pojedynczego neuronu jak i całego mózgu do rozumienia procesów percepcyjnych, emocjonalnych i poznawczych człowieka

U2: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu neurofizjologii i wykorzystywać zdobytą wiedzę w formułowaniu własnych wniosków oraz do prowadzenia dyskusji naukowej;

U3: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z neurofizjologii i metod badania OUN w rozumieniu i interpretacji wyników badań naukowych prowadzonych w kolejnych latach studiów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student/ka:

K1: rozumie konieczność poszerzania wiedzy z neurofizjologii i innych pokrewnych dziedzin alby lepiej rozumieć funkcjonowanie biologiczne i psychologiczne człowieka;

K2: lepiej rozumie przyczyny i uwarunkowania rożnego rodzaju dysfunkcji działania ośrodkowego układu nerwowego

K3: wiedzę zdobytą na temat neurofizjologicznych mechanizmów zwiażanych ze stresem potrafi wykorzystać aby zminimalizować oraz zniwelować jego negatywny wpływ


Metody dydaktyczne:

• metody dydaktyczne eksponujące (wykład online w czasie rzeczywistym, prezentacje on-line, pokaz, film edukacyjny bazy artykułów i odnośników do stron edukacyjnych w internecie)

• metody integracyjne i oparte na współpracy (prezentacje online w 2-3 osobowych grupach)

• metody rozwijające refleksyjne myślenie (przygotowywanie prezentacji)

• metody wymiany poglądów: dyskusja w trakcie zajęć na temat przygotowanych prezentacji multimedialnych

• nagrane wykłady i prezentacje

• dostęp do prezentacji

• indywidualne konsultacje


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W tracie zajęć studenci będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu budowy i mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Omówione zostaną mechanizmy i zjawiska zachodzące na poziomie zarówno na poziomie pojedynczego neuronu jak i mózgu i całego układu nerwowego. Będzie można także nabyć podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii funkcjonalnej. Szczegółowo omówiona zostanie budowa i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych człowieka jak również układu ruchowego. Studenci będą mogli się także zapoznać z budową i mechanizmami układów neuronalnych których funkcjonowanie leży u podłoża funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego.

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia neurofizjologii: podział i budowę układu nerwowego, podstawowe mechanizmy neurofizjologiczne zachodzące na poziomie pojedynczej komórki nerwowej, zespołów neuronalnych, struktur i sieci mózgowych.Studenci zapoznają się także z głównymi rodzajami i funkcją neuroprzekaźników. Szczegółowo omówione zostaną podstawowe systemy funkcjonalne (układy) organizmu odpowiedzialne za percepcję rożnych bodźców, ruch, równowagę, czuwanie oraz rytmy biologiczne. Przedstawione zostaną neurofizjologiczne mechanizmy leżące u podłoża najczęściej spotykanych chorób psychicznych, zaburzeń działania układu nerwowego oraz neuronalne korelaty stresu. Będzie można także zaznajomić się z podstawowymi metodami badania OUN oraz poznać jak oddziaływają na układ nerwowy najczęściej spotykane substancje psychoaktywne

Kurs obejmuje następujące treści programowe:

Wykład – 30 godzin:

1. Układ nerwowy i jego budowa

1.1. neurofizjologia - definicja

1.2. układ nerwowy – co to takiego

1.3. funkcje układu nerwowego

1.4. ogólny podział układu nerwowego

1.5. podział tkanek układu nerwowego

1.6. glej i jego budowa

1.7. układ komorowy i naczyniowy

1.8. opony mózgowe

1.9. bariera krew mózg

2. Neuron i jego budowa

2.1. elementy składowe neuronu

2.2. klasyfikacja neuronów w zależności od funkcji

2.3. synapsy ich budowa, podział i działanie

2.4. zjawiska bioelektryczne w obrębie neuronu

2.5. działanie grup neuronalnych

3. Podstawy neuroanatomii funkcjonalnej

3.1. podział systemu nerwowego i działanie i mechanizmy w obrębie poszczególnych układów

3.1.1. ośrodkowy układ nerwowy

3.1.2. obwodowy układ nerwowy:

4. Przetwarzanie sensoryczne

4.1. receptory, podział i budowa i mechanizmy w ich obrębie

4.2. układ czuciowy, podział i budowa (dotyk, ból, temperatura)

4.3. integracja zmysłów

4.4. rola procesu uwagi w przetwarzaniu sensorycznym

4.5. układ ruchowy

4.5.1. odruch – podstawowa jednostka reakcji behawioralnej

4.5.2. szkielet i mięśnie szkieletowe

4.5.3. połączenia nerwowo-mięśniowe

4.5.4. propriocepcja

4.5.5. kontrola ruchu na poziomie rdzeniowym i mózgowym

4.6. układ wzrokowy

4.6.1. właściwości światła,

4.6.2. budowa oka i przetwarzanie informacji wzrokowej na jego poziomie

4.6.3. mechanizm hamowania obocznego

4.6.4. drogi wzrokowe i przetwarzanie informacji na poziomie wzgórza i kory mózgowej

4.6.5. widzenie stereoskopowe, kontrast, ostrość widzenia

4.6.6. widzenie barwne i teorie widzenia

4.7. układ słuchowy

4.7.1. dźwięk i jego parametry

4.7.2. budowa ucha, mechanizmy neurofizjologiczne i przetwarzanie informacji słuchowej na jego poziomie

4.7.3. ośrodkowy układ słuchowy i jego działanie

4.7.4. lokalizacja dźwięków, kodowanie częstotliwości i natężenia dźwięków

5. neurofizjologiczne podłoże emocji

5.1. rodzaje i biologiczne znaczenie emocji

5.2. teorie powstawania emocji

5.3. wyrażanie emocji, działanie nerwów i mięśni twarzowych

5.4. układ nagrody i jego funkcja i działanie

5.5. układ limbiczny

5.6. neurofizjologia strachu, lęku, złości, smutku i zakochania

5.7. neurofizjologiczne podłoże agresji

Konwersatoria – 10 godzin

1. Generacja potencjału czynnościowego w komórce nerwowej

2. Neuroprzekaźnik

3. Wpływ substancji psychoaktywnych na układ nerwowy

4. Podstawowe techniki obrazowania aktywności mózgu

5. Percepcja bólu i sposoby jego kontroli

6. Zmysł węchu i smaku

7. Zaburzenia kontroli ruchowej

8. Zmysł równowagi oraz zaburzenia widzenia i słyszenia

9. Stres i neurofizjologiczne podłoże chorób psychicznych

10. Rytmy biologiczne, sen i czuwanie

Literatura:

• Breedlove S.M., Watson N.V. Behavioral Neuroscience, 8th edition, 2017, Sinauer Associates Inc. P.O, Sunderland, USA

• Kalat J. Biologiczne podstawy psychologii, 2006; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Longstaff A. Krótkie wykłady z neurobiologii, 2002. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt, 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Traczyk, W. Z., Trzebski, A. (red.) (2001). Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej (wyd. III). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

• Jaśkowski P. Zarys psychofizjologii, 2004, Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

• Wykład – egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (w sesji egzaminacyjnej + ew. dodatkowy egzamin poprawkowy - sesja poprawkowa)

• Konwersatoria – obecność na zajęciach (max. 1 nieusprawiedliwiona nieobecność) + zaliczenie na ocenę prezentacji multimedialnej jednego z wybranych tematów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami neurofizjologii człowieka.

Pełny opis:

W tracie zajęć studenci będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu budowy i mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Omówione zostaną mechanizmy i zjawiska zachodzące na poziomie zarówno na poziomie pojedynczego neuronu jak i mózgu i całego układu nerwowego. Będzie można także nabyć podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii funkcjonalnej. Szczegółowo omówiona zostanie budowa i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych człowieka jak również układu ruchowego. Studenci będą mogli się także zapoznać z budową i mechanizmami układów neuronalnych których funkcjonowanie leży u podłoża funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego oraz biorących udział w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Literatura:

- Longstaff A.Krótkie wykłady - Neurobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

- Kalat J.W.Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020

- Sadowski B.Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

- Breedlove S.M, Watson N.V. Behavioral Neuroscience, 8th edition, Sinauer Sssociates Inc. Publishers,Sunderland, Massachusets, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami neurofizjologii człowieka.

Pełny opis:

W tracie zajęć studenci będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu budowy i mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Omówione zostaną mechanizmy i zjawiska zachodzące na poziomie zarówno na poziomie pojedynczego neuronu jak i mózgu i całego układu nerwowego. Będzie można także nabyć podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii funkcjonalnej. Szczegółowo omówiona zostanie budowa i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych człowieka jak również układu ruchowego. Studenci będą mogli się także zapoznać z budową i mechanizmami układów neuronalnych których funkcjonowanie leży u podłoża funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego oraz biorących udział w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Literatura:

- Longstaff A.Krótkie wykłady - Neurobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

- Kalat J.W.Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020

- Sadowski B.Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

- Breedlove S.M, Watson N.V. Behavioral Neuroscience, 8th edition, Sinauer Sssociates Inc. Publishers,Sunderland, Massachusets, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Milner
Prowadzący grup: Rafał Milner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami neurofizjologii człowieka.

Pełny opis:

W tracie zajęć studenci będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu budowy i mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Omówione zostaną mechanizmy i zjawiska zachodzące na poziomie zarówno na poziomie pojedynczego neuronu jak i mózgu i całego układu nerwowego. Będzie można także nabyć podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii funkcjonalnej. Szczegółowo omówiona zostanie budowa i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych człowieka jak również układu ruchowego. Studenci będą mogli się także zapoznać z budową i mechanizmami układów neuronalnych których funkcjonowanie leży u podłoża funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego oraz biorących udział w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Literatura:

- Longstaff A.Krótkie wykłady - Neurobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

- Kalat J.W.Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020

- Sadowski B.Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

- Breedlove S.M, Watson N.V. Behavioral Neuroscience, 8th edition, Sinauer Sssociates Inc. Publishers,Sunderland, Massachusets, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)