Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1-2-NWPPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka - s1- 2 rok
Kognitywistyka - s2 - 2 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii ośrodkowego układu nerwowego, fizjologii człowieka, a w szczególności neurofizjologii.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin: 150

W tym:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 60

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 60

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30.

Efekty uczenia się - wiedza:

• Student posiada wiedzę z zakresu sposobów badania mózgu przy użyciu współczesnych metod oraz najnowszych badań dotyczących mózgowych mechanizmów percepcji i uwagi.

• Potrafi wymienić i opisać fizyczne podłoże metod badania mózgu: EEG, fMRI, PET, TMS, stymulacja elektryczna.

• Zna podstawy percepcji wzrokowej, budowy szlaku wzrokowego, zaburzeń widzenia, budowy oka, działania komórek receptorowych, mechanizmów widzenia na poziomie korowym i podkorowym.

• Zna wyniki badań dotyczących mózgowego podłoża procesów uwagowych oraz najważniejsze koncepcje.

• Rozumie rolę uwagi w świadomej percepcji

• Posiada podstawową wiedzę na temat neuronalnych korelatów świadomości.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12,K_W13, K_W14, K_W15, K_W16,

Efekty uczenia się - umiejętności:

• Student w rezultacie realizacji zajęć potrafi krytycznie studiować literaturę naukową, wyciągać wnioski na podstawie wyników badań, dyskutować z nimi oraz stawiać pytania wynikające z dotychczasowych danych z literatury.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_U01, K_U04, K_U07, K_U09, K_U11, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Student potrafi sformułować konstruktywną krytykę czyjejś wypowiedzi, opisu wyników badań z literatury lub koncepcji/teorii.

• Potrafi dyskutować wykazując się kulturą osobistą i szacunkiem do odmiennej opinii innych dyskutantów.

• Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą podczas konwersatoriów i własnych prezentacji w ramach ćwiczeń.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_K02, K_K05, K_K09.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z tekstem, dyskusja, giełda pomysłów, praca w grupach, referat.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą mózgowych podstaw procesów percepcji i uwagi oraz najważniejszych współczesnych metod badania mózgu.

Pełny opis:

Główny cel wykładów to przekazanie kompendium wiedzy z najnowszych badań dotyczących mózgowych mechanizmów percepcji i uwagi. Omówione zostaną mechanizmy czucia (powierzchniowego i głębokiego), percepcji bodźców bólowych i termicznych, mechanizmów widzenia (kształtu, barwy, jasności, ruchu, rozpoznawania przedmiotów, twarzy i ciał ludzkich) na poziomie narządu wzroku i na poziomie mózgu, oraz skutki zaburzonego działania narządu wzroku i lezji ośrodków percepcji wzrokowej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Omówieniu zostaną poddane także zagadnienia związane z percepcją bodźców akustycznych (zmysł słuchu) oraz chemicznych (zmysł smaku i węchu), a także mechanizmy związane z poczuciem równowagi. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione neuronalne korelaty uwagi, najważniejsze koncepcje dotyczące funkcji i mechanizmów uwagi oraz przegląd badań eksperymentalnych oraz klinicznych z tego zakresu. Ponadto, na wykładach przybliżone zostanie zagadnienie świadomości wzrokowej (percepcja świadoma vs. nieświadoma, neuronalne korelaty świadomości, rola uwagi w świadomej percepcji). W ramach wykładów zostaną omówione także metody badania mózgu: neuropsychologiczne (ogólnie), metody bazujące na interwencji behawioralnej i somatycznej: EEG, ERP, fMRI, PET, TMS, stymulacja elektryczna). Przedstawione zostanie zastosowane tych metod w badaniu procesów poznawczych u człowieka.

Celem ćwiczeń jest samodzielne czytanie przez studentów literatury i dyskutowanie wyników badań dotyczących badań nad mózgowym podłożem procesów poznawczych oraz koncepcji interpretujących dane z badań.

Literatura:

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick D. et al. (2018). Neuroscience (Sixth Edition). Oxford University Press. Gazzaniga, M.S., Ivry R.B., Mangun G.R. (2019). Cognitive Neuroscience. The Biology of the Mind (Fifth Edition). W. W. Norton & Company.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ward, J. (2015). The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience (Third Edition). Psychology Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat:

- najważniejszych i powszechnie stosowanych współczesnych metod badania mózgu,

- mózgowego podłoża procesów percepcji, uwagi, pamięci,

- metod badania świadomego perceptu,

- koncepcji dotyczących neuronalnych korelatów omawianych procesów poznawczych

Umiejętności:

- dyskutowania wyników badań dotyczących neuronalnych korelatów percepcji, działania i uwagi,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny, 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie ćwiczeń - obecność na zajęciach, krótkie kolokwia sprawdzające wiedzę z tekstów zadanych na zajęcia (kilka kolokwiów w ciągu semestru), przygotowanie raportu z artykuły badawczego, aktywność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Finc
Prowadzący grup: Sławomir Duda, Karolina Finc, Jakub Janczura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Materiały do zajęć będą zamieszczane w ramach kursu Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych na Moodle.

Uwagi:

Wykłady oraz ćwiczenia będą odbywały się w sposób zdalny synchroniczny na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Finc
Prowadzący grup: Sławomir Duda, Karolina Finc, Jakub Janczura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Materiały do zajęć będą zamieszczane w ramach kursu Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych na Moodle.

Uwagi:

Wykłady oraz ćwiczenia będą odbywały się w sposób zdalny synchroniczny na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wandtke
Prowadzący grup: Jakub Janczura, Tomasz Wandtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Materiały do zajęć będą zamieszczane w ramach kursu Neuronauka procesów percepcyjnych i uwagowych na Moodle.

Uwagi:

Wykłady oraz ćwiczenia będą odbywały się w sposób zdalny synchroniczny na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)