Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatorium tekstów kognitywistycznych anglojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S2-2-TTKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów kognitywistycznych anglojęzycznych
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

30h, praca z nauczycielem, 1 pkt.

30h, praca samodzielna studenta polegająca na przygotowaniu tłumaczenia stosownego fragmentu na zajęcia, 1 pkt.

25 h, samodzielne tłumaczenie przez studenta zadanego tekstu w ramach pracy domowej, 1 pkt.

razem: 3 punkty ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki.

Zna szczegółową terminologię dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki w języku polskim subdyscypliny w języku angielskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

Samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski teksty z zakresu kognitywistyki.

Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym przydatne w tłumaczeniu tekstów.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:


Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną w zakresie nauk o poznaniu i subdyscyplin kognitywistycznych. Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną związaną z tłumaczeniem tekstów, wyjkazuje się odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa.

Wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów

kognitywistycznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach.

Pełny opis:

Przedmiot opiera się na tłumaczeniu anglojęzycznych tekstów

kognitywistycznych na język polski, które przeznaczone są do druku w wybranych czasopismach bądź książkach. Tłumaczenie wspiera analiza zawartości merytorycznej opracowywanych tekstów oraz dyskusja na temat różnych możliwych decyzji translatorskich. Prowadzący jako doświadczony tłumacz podpowiada, na jakiej podstawie takie decyzje można podjąć, w jaki sposób i kiedy objaśniać je w stosownych przypisach oraz jak korzystać z istniejącej tradycji tłumaczenia.

Praca na zajęciach polega na tym, że każdy z uczestników czyta zdanie (bądź kilka krótkich zdań) po angielsku i następnie proponuje tłumaczenie. Propozycja zapisywana jest przez sekretarza translatorium i wyświetlana przez rzutnik na ścianę, co umożliwia przedyskutowanie tłumaczenia.

Literatura:

Wybrany do tłumaczenia artykuł na dany semestr.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności) oraz aktywność jest warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć. Dodatkowym jest pozytywne zaliczenie jednego w semestrze zadania domowego oraz kolokwium końcowego, które polega na przetłumaczeniu na zajęciach jednej strony dotychczas nietłumaczonego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Gut
Prowadzący grup: Arkadiusz Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Gut
Prowadzący grup: Igor Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Wysocki
Prowadzący grup: Igor Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)