Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ontologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-2-ONT
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ontologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia II rok s1 - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć nie jest prezentacja historii ontologii (ta omawiana jest na zajęciach z historii filozofii), lecz skupienie się na czterech wybranych teoriach ontologicznych o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju całej dyscypliny: ontologii Immanuela Kanta, teorii ontologicznej Edmunda Husserla i Romana Ingardena oraz ontologii Nicolai Hartmanna.

Pełny opis:

Wykład inauguruje krótka prezentacja historii dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem jej krytyki. W semestrze zimowym omawiana jest jedna z najważniejszych w filozofii teorii ontologicznych: Immanuela Kanta. Omawiane są następujące zagadnienia: Kantowska krytyka ontologii tradycyjnej, dogmatycznej i klasycznej. Sąd nad metafizyką i wyrok „trybunału czystego rozumu”. Dekonstrukcja klasycznej ontologii, wykazanie jej bezprzedmiotowości. Nowy projekt ontologii krytycznej. Ontologia przedmiotowości. Ontologia świata. Wiedza i poznanie a świat. Kantowska rewolucja w metafizyce. Wpływ Kanta na rozwój ontologii w XIX, XX i XXI wieku.

W semestrze letnim omawiane są koncepcje ontologiczne w istotny sposób wynikające z Kantowskiej „ rewolucji w metafizyce”:

Fenomenologiczna ontologia Edmunda Husserla , teoria ontologiczna Romana Ingardena i ontologia Nicolai Hartmanna. Wykład pokazuje związki i zależności tych teorii od projektu Kantowskiego oraz . znaczenie wszystkich omawianych koncepcji ontologicznych dla filozofii współczesnej.

Bloki tematyczne

semestr zimowy:

1. Ogólna charakterystyka zagadnień ontologii.

2. Ontologia Immanuela Kanta. Kantowski sąd nad metafizyka klasyczną i dogmatyczną.

3. Ontologiczne warunki możliwości przedmiotowości. Pojęcie bytu, pojęcie istnienia. Przedmiot transcendentalny jako struktura ontologiczna.

4. Ontologiczne warunki możliwości konstytucji: czas, przestrzeń, kategorie, schematy, analogie i antycypacje doświadczenia.

5. Ontologia świata. Przedmiot a świat. Intelektualno-zmysłowe pojęcie świata a rozumowe pojęcie świata.

6. Warunki możliwości wiedzy-o-świecie jako warunki możliwości świata. Kantowska idea świata jako struktura ontologiczna

7. Kantowska rewolucja w metafizyce

.

Semestr letni:

8. Ontologia Edmunda Husserla. Fenomenologia a ontologia. Husserlowska ontologia formalna i ontologia materialna.

9. Ontologie regionalne.

10. Fenomenologiczna teoria konstytucji sensu przedmiotowego.

11. Czas i byt w ontologii Husserla.

12. Ontologia egzystencjalna Ingardena.

13. Istnienie, sposoby istnienia i momenty bytowe w ontologii Ingardena.

14. Ontologia formalna i główne ontologiczne kategorie formalne.

15. Ontologia Nicolai Hartmanna .

16. Idea nowej ontologii Hartmanna: poza opozycją realizm – idealizm.

17. Analiza kategorialna jako metoda nowej ontologii.

18. Główne kategorie bytowe, kategorie fundamentalne.

19. Warstwowa budowa świata realnego.

20. Świat realny a świat idealny.

21. Specyficzna budowa ontologiczna istoty ludzkiej.

22. Wartości, determinacje i wolność.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rolewski
Prowadzący grup: Tomasz Kupś, Jarosław Rolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rolewski
Prowadzący grup: Jarosław Rolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rolewski
Prowadzący grup: Jarosław Rolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)