Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I (II rok filozofia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-2-SEML Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I (II rok filozofia)
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 2 rok - stacjonarne
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS = 75-90 godzin pracy studenta/ki


W tym:

1 ECTS = 30 godzin udziału w zajęciach

2 ECTS = 50-60 godzin pracy w ramach czytania lektur na zajęcia, przygotowywania własnych prac (referatów, tekstów, analiz), realizacja zadań domowych, samodzielne poszukiwania w zakresie dookreślania tematu pracy dyplomowej, wyszukiwania i zapoznawania się z bibliografią przedmiotu etc.

Efekty uczenia się - wiedza:

Studenta/ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii (K_W02).

Ponadto, ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu tematycznego wybranego przez siebie seminarium dyplomowego (K_W07).

Zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism, szczególnie w zakresie obszaru problemowego, któremu poświęcone jest wybrane seminarium (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01).

Samodzielnie zdobywa wiedzę z wybranego zakresu problemowego (K_U02).

Trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach (K_U06).

Analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01).


Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów prowadzona w grupie oraz samodzielnie.

Prezentacja wybranego materiału.

Dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Cel pracy podczas pierwszego semestru seminarium licencjackiego jest trojaki: 1. wdrożenie studenta/ki do samodzielnej pracy nad wybranym zakresem problemowym; 2. dookreślenie tematu pracy licencjackiej; 3. rozpoczęcie samodzielnej pracy z odnośną bibliografią wybranego zagadnienia.

Pełny opis:

Podczas pierwszego semestru seminarium licencjackiego student/ka będzie się przygotowywać do napisania w kolejnym roku pracy licencjackiej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele pracy w tym czasie obejmują: 1. wdrożenie studenta/ki do samodzielnej pracy nad wybranym zakresem problemowym; 2. dookreślenie tematu pracy licencjackiej; 3. rozpoczęcie samodzielnej pracy z odnośną bibliografią wybranego zagadnienia.

Szczegółowe zakresy tematyczne pracy na seminarium oraz jej tryb zostaną przedstawione na każdym z seminariów z osobna.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji i analizie tekstów. Przedstawienie wybranej partii materiału w formie referatu. Prezentacje wyników własnej pracy (w zakresie analizy, ale również kwerendy biibliotecznej etc.).

Szczegółowe metody i kryteria oceny zostaną przedstawione na wybranym seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Ewa Bińczyk, Marta Chojnacka, Barbara Grabowska, Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra, Marcin Jaranowski, Dawid Wincław, Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.