Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie (III rok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-3-SEML
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (III rok)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia III rok s1 - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

13 ECTS = 325-390 godzin pracy, w tym:


2 ECTS = 50-60 godzin - udział w zajęciach

11 ECTS = 275-330 godzin - przygotowanie do zajęć, prace domowe, lektury oraz wszystkie prace związane z przygotowaniem pracy licencjackiej i przygotowaniem się do egzaminu dyplomowego

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury, zwłaszcza w zakresie tematycznym i metodologicznym, jaki obejmuje wybrane seminarium dyplomowe (K_W15).

Wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, zwłaszcza na potrzeby przygotowywanej pracy dyplomowej (K_W18).

Ponadto, zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej (K_W19).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych (K_U10).

Pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury (K_U14).

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę (K_U17).

Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów prowadzona w grupie oraz samodzielnie.

Prezentacja wybranego materiału.

Dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Nadrzędnym celem pracy seminaryjnej w czasie dwóch ostatnich semestrów jest napisanie rozprawy dyplomowej w oparciu o wcześniej wykonaną pracę badawczą oraz przygotowanie siebie do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Drugi i trzeci semestr seminarium licencjackiego przeznaczone są na prace związane z przygotowaniem rozprawy dyplomowej. W zależności od seminarium oraz wybranego tematu rozprawy w różnych proporcjach będą to: analizy wybranych tekstów, dyskusje, opracowanie i analiza fragmentów rozprawy, dyskusja na temat analogicznych fragmentów tekstu innych uczestników i uczestniczek seminarium etc.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji i analizie tekstów. Przedstawienie wybranej partii materiału w formie referatu. Prezentacje wyników własnej pracy (w zakresie analizy, ale również kwerendy bibliotecznej etc.). Przygotowanie pracy dyplomowej.

Szczegółowe metody i kryteria oceny zostaną przedstawione na wybranym seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Grabowska, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Jakub Krzeski, Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)