Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-119-PMs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja filmowa
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika medialna, I rok s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin zajęć dydaktycznych

8 godzina pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu:

pedagogiki medialnej, mediów, ICT, e-learningu, nowoczesnych form kształcenia oraz animacji kultury;

wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

rozwoju mózgu człowieka w aspekcie biologicznym, kulturowym oraz społecznym oraz rozumie wpływ powyższego rozwoju na proces edukacji;

neutodydaktyki i neurowychowania;

kognitywistyki


K_W17 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych w obszarze ICT oraz różnego typu mediów, właściwie ocenia jakość pozyskanych informacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać oraz oceniać pozyskiwaną wiedzę, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)


K_U08 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w formie ustnej oraz pisemnej (w języku polskim oraz obcym), popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorówK_U13 - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia


K_K05 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody dydaktyczne:

- wykład

- pogadanka: rozmowa nauczyciela ze studentami w toku której nauczyciel przedstawia określone treści, pytania, zadania, a studenci odpowiadają

- objaśnienie lub wyjaśnienie

- dyskusja,

- prezentacja,

- pokazMetody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Pełny opis:

Poznanie całego procesu twórczego małej formy filmowej. Umiejętność wykorzystania dostępnej literatury, zdobycie wiedzy pisania scenariuszy i doboru dokumentu do wytworzenia dzieła filmowego.

Zakres materiału jest tak dobrany, aby student posiadł wiedzę i umiejętności postprodukcji i produkcji filmu, pisania scenariusza, sztuki operatorskiej, montażu, a więc całego procesu realizacji filmu. Szerokie spektrum przedmiotowe nada absolwentowi profesjonalne umiejętności. Poprzez szeroki zakres przedmiotowy ukierunkowany na realizację krótkiej formy filmowej, daje podstawy pracy z praktycznymi umiejętnościami operatora filmowego, montażu filmowego, postprodukcji i produkcji filmu niezbędnymi do realizacji autorskich etiud filmowych.

Przedmiot podzielony będzie na trzy bloki:

1.Blok historyczno-teoretyczny: wprowadzenie słuchaczy w uniwersalne kwestie dotyczące filmu artystycznego, analizy dzieła filmowego od strony warsztatu realizatora.

2. Blok teoretyczno-praktyczny: nakierowany jest na treści związane z podejmowaniem przez słuchaczy konkretnych zadań realizacyjnych w ramach filmowego warsztatu artystycznego. Realizacja krótkiej etiudy filmowej z uwzględnieniem trzech zasadniczych składników: preprodukcja, produkcja, postprodukcja.

3. Blok teoretyczno-praktyczny będący uzupełnieniem warsztatu filmowca o nietypowe techniki realizacyjne.

Literatura:

- JERZY PŁAŻEWSKI; JĘZYK FILMU, Wydawnictwa Artysyczne i Filmowe, Warszawa

1982

- BRUCE BLOCK: OPOWIADANIE OBRAZEM. TWORZENIE STRUKTURY

WIZUALNEJ W FILMIE, TV I MEDIACH CYFROWYCH, Wydawnictwo Wojciech

Marzec, Warszawa 2010

- JOSEPH V. MASCELLI; 5 TAJNIKÓW WARSZTATU FILMOWEGO, Wydawnictwo

Wojciech Marzec, Warszawa 2010

- DANIEL ARIJON; GRAMATYKA JĘZYKA FILMOWEGO, Wydawnictwo Wojciech

Marzec, Warszawa 2010

- BLAIN BROWN; ŚWIATŁO W FILMIE, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa

2009

- W. DĄBAL, P. ANDREJEW; KOMPENDIUM TERMINOLOGII FILMOWEJ,

- HUNTER LEW; KURS PISANIA SCENARIUSZYH. Wydawnictwo Filmowe, 2013

- CHRISTOPHER KENWORTHY; UJĘCIA MISTRZÓW. TECHNIKA FILMOWANIA LUSTRZANKĄ LUB KAMERĄ CYFROWĄ. Wydawnictwo: Galaktyka, Łódź 2010

- GUSTAVO MERCADO; OKIEM FILMOWCA. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa, 2011

- TROY LANIER, CLAY NICHOLAS; FILMOWANIE. PODRĘCZNIK DLA MŁODYCH. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa, 2012

- David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, W-wa 2010

- Christopher Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, W-wa 2008

- Tom Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, W-wa 2007

- Judith Weston, Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji, Wydawnictwo Wojciech Marzec, W-wa 2009

- Zygmunt Duś, Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002

- Karol Reisz, Gavin Miller, Thorold Dickinson, Technika montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, W-wa 2013

- Remigiusz Bocian, Michał J. Zabłocki, Angielsko-polski słownik terminologii filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zaliczenie na podstawie przedstawionej krótkiej etiudy filmowej i scenariusza do niej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.