Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-127-PSs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

12 godzin, w tym 5 godz. wykładu, 5 godz. przygotowania do zaliczenia, 2 godz. konsultacji z wykładowcą

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych K_W19;

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody K_W12.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć student:

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi oraz prawnymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne i prawne; przewiduje skutki prawne konkretnych działań pedagogicznych K_U12;

- potrafi dokonać analizy własnych działań, także w kontekście ich zgodności z prawem własności intelektualnej, i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu K_U14.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu zajęć student:

- jest świadomy istnienia etycznego i prawnego wymiaru w badaniach naukowych K_K06;

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne i prawne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki i prawem K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Pełny opis:

: Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., ustawie o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej a także regulamin dóbr intelektualnych stosowany w Uniwersytecie w zakresie mającym zastosowanie do studentów.

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wstępne informacje na temat ochrony własności intelektualnej - aspekty historyczne, filozoficzne i ekonomiczne;

- przedmiot ochrony prawa autorskiego - utwór;

- podmiot praw autorskich (w tym do utworów pracowniczych, utworów naukowych, prac dyplomowych, pracowniczych programów komputerowych, baz danych i utworów audiowizualnych) oraz problem współautorstwa utworu;

- treść praw autorskich;

- prawa autorskie w Internecie;

- ograniczenia wykonywania praw autorskich - wyczerpanie prawa, dozwolony użytek;

- umowy dotyczące praw autorskich;

- środki ochrony praw autorskich, odpowiedzialność;

- przedmioty ochrony własności intelektualnej;

- ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych;

- regulamin dóbr intelektualnych UMK.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studenta oceniana jest na podstawie zaliczenia w formie pisemnej: test składający się z dwóch części, zamkniętej i otwartej.

W skład testu wchodzi 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz dwa pytania otwarte,w tym jedno pytanie teoretyczne i jedno problemowe (kazus).

Student może maksymalnie uzyskać 25 punktów: po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniach jednokrotnego wyboru, po 5 punktów za wyczerpującą odpowiedź na pytania otwarte.

Punktacja:

23-25 bdb (5)

22 db+ (4+)

18-21 db (4)

17 dst + (3+)

12-16 dst (3)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Nalaskowski
Prowadzący grup: Filip Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)