Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia małych grup

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-205-PRSs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia małych grup
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot wprowadzenie do socjologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

15h – kontaktowe – konwersatorium

10h – praca indywidualna – przygotowanie do zajęć

5h – przygotowanie wystąpienia


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05: Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym, konstytuującym struktury społeczne oraz jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym

K_W12: Studenta ma także wiedzę o głównych poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U12: Studenta ma umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk społecznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: Studenta potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę małych grup społecznych w perspektywie socjologicznej. Głównym celem jest przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji i teorii służących do analizy procesu grupowych.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy analiz procesów grupowych i Typy i klasyfikacje grup społecznych

2. Struktura socjometryczna – założenia i sposoby badania

3. Problem dominacji, władzy i przywództwa w grupie

4. Struktura komunikacyjna w grupie oraz konflikt wewnątrz i międzygrupowy

5. Problem anomii i dewiacji

6. Kontrola społeczna i mechanizmy wykluczania

Literatura:

Szmatka J., 2007. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, PWN.

Sommer H. (red.), 1998. Małe struktury społeczne. Wybór tekstów, Tyczyn WSSG.

Machaj I., (red.), 2004. Małe struktury społeczne, Lublin UMCS.

Turowski J.,2001. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin

Oyster C. K., 2002. Grupy, Poznań,

Brown R., 2006. Procesy Grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk,

Mielicka H.,(red..) 2002. Podstawy socjologii. Mikrostruktury społeczne, Kielce,

Efekty uczenia się:

Student wykorzystuje podstawowe teorie i pojęcia do analizy i interpretacji procesów grupowych. Posługuje się także elementarnymi narzędziami badawczymi do tego celu służącymi.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła oraz projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)