Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-213-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna II rok s1- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci rozpoczynający kurs powinni znać podstawowe zagadnienia dotyczące pracy socjalnej w Polsce.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin

Konwersatorium 15 h

Praca własna studenta 15 h: zapoznanie się z literaturą - 5 h;

przygotowanie do zajęć - czytanie tekstów źródłowych -5 h; przygotowanie do prezentacji na zaliczenie - 5 h


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej oraz wybranych elementach systemu społecznego (edukacyjnych, politycznych, prawnych i gospodarczych) istotnych dla pomocy społecznej i pracy socjalnej

K_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi istotnymi dla realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce i w krajach EU

K_W12 ma wiedzę o głównych poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji w EU


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne (pedagogiczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk i procesów społecznych (wychowawczych, politycznych, prawnych, gospodarczych) istotnych dla funkcjonowania pracy

socjalnej i pomocy społecznej w EU

K_U05 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w kontekście wykluczenia i włączenia społecznegoEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy socjalnej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca grupowa, analiza przypadków, prezentacja wniosków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Konwersatorium ukazuje różnorodność praktyki pracy socjalnej w EU. Teoretyczne badania porównawcze systemów edukacji do pracy socjalnej, ich cele i kryteria.

Europejskie wymiary kształcenia i profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego.

Omówienie niektórych inspiracji dla pomocy społecznej w UE.

Lektura źródłowa sytuacji pracy socjalnej w wybranych krajach EU.

Obecne standardy pracy socjalnej w krajach Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zróżnicowanych wizji pomocy społecznej w Europie i ich kulturowych uwarunkowań. Ukazanie rozumienia w nich idei pomocy społecznej i organizacja systemów edukacji do pracy socjalnej oraz ich charakterystyka będzie pomocą w zrozumienia roli pracy socjalnej w społeczeństwach EU. Dodatkowo zostaną omówione wybrane rozwiązania w zakresie pracy socjalnej we wskazanych państwach UE. W pracy grupowej studenci zapoznają się z edukacją i praktyką pracy socjalnej w wybranych krajach EU. Prezentacja wyników i dyskusja będzie okazją do poznania dobrych praktyk pracy socjalnej w EU oraz porównania rozwiązań zagranicznych z właściwymi dla polskiego systemu pracy socjalnej.

Treści merytoryczne

1. Wprowadzenie w tematykę, prezentacja kluczowych pojęć.

2. Praca socjalna w Danii i/lub krajach Skandynawskich

3. Praca socjalna w Wielkiej Brytanii.

4. Praca socjalna we Włoszech.

5. Praca socjalna w Hiszpanii i/lub Portugalii.

6. Praca socjalna w Holandii.

7. Praca socjalna we Francji.

8. Praca socjalna w Niemczech.

9. Praca socjalna w Irlandii.

10. Praca socjalna w Baltic States (Litwa, Łotwa, Estonia)

Porównanie zaprezentowanych systemów z systemem polskim.

Literatura:

1. E. Kantowicz, Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn 2008.

2. J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole 2002.

3. M. Kolankiewicz, A. Zielińska, Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, Warszawa 1998.

4. P. Sałustowicz, Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

5. J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Katowice 1998.

6. International Federation of Social Workers - Europe - zasoby online: https://www.ifsw.org/regions/europe/

Literatura uzupełniająca:

1. M. Garbat, Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Zielona Góra 2012.

2. A. Najmiec, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

3. K. Sawicz, Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2017, 23/4.

4. M. Kubiak, Formy opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach Unii Europejskiej - porównania z Polską, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2013, nr 25.

5. J. Kilian, A. Ćwirlej-Sozańska, A. Wiśniowska-Szurlej, A. Wilmowska-Pietruszyńska, System długoterminowej opieki domowej nad osobami starszymi w Polsce i wybranych krajach europejskich, "Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania", nr IV/2018(29).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach (z uwagi na ilość godzin przedmiotu uwzględnionych w cyklu, dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

- przygotowanie prezentacji na temat rozwiązań z obszaru pracy socjalnej w konkretnym państwie UE

- przygotowanie do zajęć i aktywność w ich trakcie.

Możliwe są sprawdziany wiadomości i praca pisemna.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziane, możliwe spotkanie z ekspertami pracy socjalnej online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Renata Deka, Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Deka
Prowadzący grup: Renata Deka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.