Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w opiece paliatywno-hospicyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-217-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w opiece paliatywno-hospicyjnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna II rok s1- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw pedagogiki opiekuńczej, społecznej i pracy socjalnej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.


Praca własna słuchacza: 60-90 godz

Czas poświęcony na przeglądanie w Internecie informacji o istniejących nowych formach opieki nieformalnej w Polsce i poza jej granicami, szczególnie względem seniorów, rodzin z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z osobami przewlekle chorymi, ect.: 30-60 godz.

Czas wymagany do zapoznania się z podaną lekturą: 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym - K_W01.

W2: ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk - K_W02

W3: ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscypliny pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę - K_W03

W4: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących - K_W04

W5: ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności opiekuńczej - K_W0

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

K_U02: ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

K_K01: jest wrażliwy na problemy opiekuńcze, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne


Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone metodami opartymi na obserwacji (oglądowe), na posługiwaniu się słowem, asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką, metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy: studia przypadków, sytuacyjne, giełda pomysłów. Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w zajęciach, zaprezentowanie indywidualnego studium przypadku udzielenia pomocy w zakresie realizowanej tematyki. Nadto, metody aktywizujące, gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupach, analiza problemów, metoda sytuacyjna, filmy, prezentacje multimedialne, metoda projektów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z towarzyszeniem w opiece hospicyjno-paliatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozamedycznych aspektów pracy zespołu opiekuńczego. Zostaną ocenione i wyjaśnione problemy społeczne pacjentów i ich rodzin u schyłku życia. Przedstawione zostaną zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególna rola pracy socjalnej w opiece u schyłku życia. Poruszona zostanie kwestia opieki hospicyjno-paliatywnej w edukacji społecznej na temat końca życia, śmierci i żałoby, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu i pracy socjalnej.

Pełny opis:

Zawartość:

- Podstawowe pojęcia dotyczące choroby terminalnej i opieki hospicyjno-paliatywnej;

- potrzeby emocjonalne i społeczne pacjentów i ich rodzin u schyłku życia i utraty;

- Rola pracowników socjalnych w kontakcie z pacjentem u schyłku życia, jego bliskimi oraz współpraca z zespołem opiekuńczo-wolontariackim;

- Podstawowe pojęcie wolontariusza hospicyjnego a funkcje społeczne;

- Praktyczne aspekty edukacji w zakresie przygotowania i prowadzenia hospicjum wolontariackiego;

- Proces żałoby po stracie, osieroceniu i wsparciu emocjonalnym i społecznym dla sierot;

- Edukacja publiczna o końcu życia jako „oswajaniu” umierania, śmierci i żałoby

- Pracownik socjalny jako koordynator wolontariatu hospicyjnego w zespole opieki pod koniec życia

Szczególny nacisk zostanie położony na:

- Zdobycie podstawowej wiedzy o specyficznych problemach emocjonalnych i społecznych chorych u schyłku życia i ich rodzin, życiu pacjenta i po jego śmierci w trakcie żałoby;

- Dowiedz się, jak zapewnić podstawową pomoc i nauczanie psychospołeczne ciężko chorym osobom i ich rodzinom;

- Rozwijanie umiejętności odróżniania normalnego procesu żałoby od patologicznego oraz pomagania osobom osieroconym przez pracowników socjalnych i wolontariuszy;

- Poznanie wolontariatu hospicyjnego jako sposobu aktywnego zaangażowania w pomoc ludziom u schyłku życia, a także praktycznego narzędzia w opiece nad wsparciem społecznym u schyłku życia.

- Odkrycie hospicyjnego sposobu przez wolontariusza socjalnego na przezwyciężanie wykluczenia społecznego poprzez angażowanie się w działania na rzecz więźniów, młodzieży niedostosowanej społecznie;

Literatura:

Braun K., Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Fabisiak J. (red.), Młodzieżowy wolontariat, Fundacja Świat na Tak, Warszawa 2002.

Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Krakowiak P., Modlińska A., Binnebesel J., Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Wydawca „Via Medica”, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2008.

Kustra Cz., Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć, „Paedagogia Christiana” 1(17)/2006, s. 61-76.

Kustra Cz., Opieka nad ludźmi starymi w Kościele, w: Pomoc i opieka w starości, red. B. Kromolicka, B. Bugajska, K. Seredyńska, Szczecin 2007, s. 335-346.

Kustra Cz., Hospicjum miejscem spotkania, w: Pedagogika specjalna – koncepcje I rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, t. III, red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 135-143.

Kustra Cz., Rola i miejsce ludzi u schyłku życia, w: Aby żyć piękniej, red. BoguKustra Cz., Człowiek wobec świadomości własnej śmierci i niepokojących pytań: co dalej?, w: Wielowymiarowość cierpienia, red. J. Binnebesel, J. Błeszyński, Z. Domżał, Wydawnictwo WSEZ, Łódź 2010, s. 231-244.

Kustra Cz., Obecność umierającego bliźniego – śmierć jako wartość, w: Obecność i Nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, pod red. M.D. Filińskiej, B. Momot, A. Wojciechowskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 201-209.

Nocuń A.W., Szmagalski J., Umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999.

miła Kania-Łącka, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2009, s.44-52.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

– odróżnienia opieki paliatywno-hospicyjnej od innych rodzajów opieki u kresu życia

- wskazania na rolę pozamedycznych elementów w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej

- działań z zakresu pracy socjalnej wobec pacjenta hospicyjnego i jego bliskich

- wspierania w czasie trwania choroby i w okresie towarzyszenia w żałobie

Kompetencje:

- umiejętność rozróżnienia poszczególnych form opieki paliatywno-hospicyjnej i ich specyfiki działania

- współpraca pracownika socjalnego z zespołem medycznym w zintegrowanej opiece u kresu życia

- towarzyszenia po stracie i pomocy w żałobie w kontekście interwencji pracownika socjalnego

- współpraca pracownika socjalnego z wolontariatem w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, dyskusje związane z tematem prowadzonych zajęć. Nadto recenzje wybranych artykułów z tejże dziedziny.

Kryteria oceniania

Słuchacz otrzymuje oceną pozytywną z przedmiotu gdy:

- aktywnie uczestniczył w zajęciach,

- przygotował recenzję artykułu na pozytywną ocenę,

ocena bardzo dobra (5): słuchacz w stopniu bardzo dobrym opanował materiał obowiązujący na zajęciach,

ocena dobra (4): słuchacz w stopniu dobrym opanował materiał obowiązujący na zajęciach,

ocena dostateczna (3): słuchacz w stopniu podstawowym opanował materiał obowiązujący na zajęciach,

ocena niedostateczna (2): słuchacz nie opanował materiału obowiązującego na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

wizyta w ośrodku paliatywno-hospicyjnym lub spotkanie z przedstawicielami pozamedycznych profesji w opiece u kresu życia (spotkanie poza placówką lub online)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak, Magdalena Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak, Ewelina Romianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Kustra
Prowadzący grup: Czesław Kustra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zapozna się z problematyką w opiece paliatywnej w środowisku hospicjum dla osób u kresu życia.

Pełny opis:

Student zapozna się z pojęciem wolontariatu w jego aktualnym rozumieniu, z pojęciem wolontariatu w hospicjum w którym przebywają osoby u kresu życia. Dowie się jakie cechy powinien posiadać wolontariusz przebywający w hospicjum. Zapozna się z problematyką śmierci w naszej kulturze. W tej kulturze człowiek umierający nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem ze strony swojego otoczenia. Albo w tym stanie nie ma nic do powiedzenia, bo inni za niego decydują, albo jest pozostawiony samemu sobie nie z własnego wyboru i cierpi, albo w końcu znajdzie się Miłosierny Samarytanin i pomoże umierającemu bliźniemu, oraz jego rodzinie zrozumieć, że śmierć naturalna jest wartością. Śmierć jest cennym czasem przejścia z jednego życia i wejścia w drugie, a dla wierzących w Chrystusa jest to życie o wiele lepsze. To życie w nieustannym spotykaniu się z Bogiem i Bliźnimi, a takie spotkania w miłości rodzą pełnię szczęścia.

Literatura:

Braun K., Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Fabisiak J. (red.), Młodzieżowy wolontariat, Fundacja Świat na Tak, Warszawa 2002.

Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Krakowiak P., Modlińska A., Binnebesel J., Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Wydawca „Via Medica”, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2008.

Kustra Cz., Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć, „Paedagogia Christiana” 1(17)/2006, s. 61-76.

Kustra Cz., Opieka nad ludźmi starymi w Kościele, w: Pomoc i opieka w starości, red. B. Kromolicka, B. Bugajska, K. Seredyńska, Szczecin 2007, s. 335-346.

Kustra Cz., Hospicjum miejscem spotkania, w: Pedagogika specjalna – koncepcje I rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, t. III, red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 135-143.

Kustra Cz., Rola i miejsce ludzi u schyłku życia, w: Aby żyć piękniej, red. Bogumiła Kania-Łącka, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2009, s.44-52.

Kustra Cz., Człowiek wobec świadomości własnej śmierci i niepokojących pytań: co dalej?, w: Wielowymiarowość cierpienia, red. J. Binnebesel, J. Błeszyński, Z. Domżał, Wydawnictwo WSEZ, Łódź 2010, s. 231-244.

Kustra Cz., Obecność umierającego bliźniego – śmierć jako wartość, w: Obecność i Nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, pod red. M.D. Filińskiej, B. Momot, A. Wojciechowskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 201-209.

Nocuń A.W., Szmagalski J., Umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak, Ewelina Łęgowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zapozna się z problematyką w opiece paliatywnej w środowisku hospicjum dla osób u kresu życia.

Pełny opis:

Student zapozna się z pojęciem wolontariatu w jego aktualnym rozumieniu, z pojęciem wolontariatu w hospicjum w którym przebywają osoby u kresu życia. Dowie się jakie cechy powinien posiadać wolontariusz przebywający w hospicjum. Zapozna się z problematyką śmierci w naszej kulturze. W tej kulturze człowiek umierający nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem ze strony swojego otoczenia. Albo w tym stanie nie ma nic do powiedzenia, bo inni za niego decydują, albo jest pozostawiony samemu sobie nie z własnego wyboru i cierpi, albo w końcu znajdzie się Miłosierny Samarytanin i pomoże umierającemu bliźniemu, oraz jego rodzinie zrozumieć, że śmierć naturalna jest wartością. Śmierć jest cennym czasem przejścia z jednego życia i wejścia w drugie, a dla wierzących w Chrystusa jest to życie o wiele lepsze. To życie w nieustannym spotykaniu się z Bogiem i Bliźnimi, a takie spotkania w miłości rodzą pełnię szczęścia.

Literatura:

Braun K., Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Fabisiak J. (red.), Młodzieżowy wolontariat, Fundacja Świat na Tak, Warszawa 2002.

Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Krakowiak P., Modlińska A., Binnebesel J., Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Wydawca „Via Medica”, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2008.

Kustra Cz., Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć, „Paedagogia Christiana” 1(17)/2006, s. 61-76.

Kustra Cz., Opieka nad ludźmi starymi w Kościele, w: Pomoc i opieka w starości, red. B. Kromolicka, B. Bugajska, K. Seredyńska, Szczecin 2007, s. 335-346.

Kustra Cz., Hospicjum miejscem spotkania, w: Pedagogika specjalna – koncepcje I rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, t. III, red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 135-143.

Kustra Cz., Rola i miejsce ludzi u schyłku życia, w: Aby żyć piękniej, red. Bogumiła Kania-Łącka, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2009, s.44-52.

Kustra Cz., Człowiek wobec świadomości własnej śmierci i niepokojących pytań: co dalej?, w: Wielowymiarowość cierpienia, red. J. Binnebesel, J. Błeszyński, Z. Domżał, Wydawnictwo WSEZ, Łódź 2010, s. 231-244.

Kustra Cz., Obecność umierającego bliźniego – śmierć jako wartość, w: Obecność i Nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, pod red. M.D. Filińskiej, B. Momot, A. Wojciechowskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 201-209.

Nocuń A.W., Szmagalski J., Umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.