Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje pozarządowe i wolontariat w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-302-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe i wolontariat w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna III rok s1-sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawy pedagogiki i pracy socjalnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin pracy w sumie

Konwersatorium - aktywność 15 h

Praca własna studenta w sumie 15 h: zapoznanie się z literaturą - 5 h; przygotowanie do zajęć - czytanie tekstów źródłowych -5 h; przygotowanie do prezentacji na zaliczenie - 5 hEfekty uczenia się - wiedza:

K_W03: ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi istotnymi dla realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce i wybranych krajach

K_W07: ma wiedzę na temat metod, technik i środków pomocy jednostkom, grupom i środowiskom w celu wzmocnienia, lub przywrócenia zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne (pedagogiczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca grupowa, wykład, prezentacja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą zasady funkcjonowania i możliwości współpracy z sektorem pozarządowym oraz wolontariatem w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Szczególnie omawiane będą organizacje związane z opieką paliatywno-hospicyjną, wsparciem opiekunów rodzinnych i pomocą po stracie.

Pełny opis:

Organizacje pozarządowe i wolontariat stanowią ważne elementy w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Poprzez partnerstwa międzysektorowe z udziałem sektora pozarządowego oraz zaangażowanie wolontariatu, działania podejmowane na rzecz jednostek, grup i środowisk w celu ich wzmocnienia czy aktywizacji, mogą być bardziej efektywne. Znajomość tego sektora pozwoli na lepsze wykorzystanie jego potencjału w obszarze pomocy społecznej i organizacji wsparcia w środowiskach lokalnych. Dzięki znajomości zasad funkcjonowania wolontariatu, motywacji do jego podejmowania, stereotypów hamujących rozwój a także możliwości jego wykorzystania na rzecz jednostek i grup, wolontariat może stać się skutecznym narzędziem pracownika socjalnego i pedagoga. W czasie zajęć szczególniej omawiane będą organizacje związane z opieką paliatywno-hospicyjną, wsparciem opiekunów rodzinnych i pomocą po stracie.

Literatura:

M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998.

K. Marzec-Holka (red.), Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998.

A. Grzybowski, Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych, w: A. Grzybowski (red.), Polityka społeczna samorządu terytorialnego - Poradnik praktyczny, Warszawa 2002.

Z. Wołk (red. nauk.), Instytucje pomocy w służbie ludziom, Zielona Góra 2003.

B. Kromolicka (red. nauk.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005.

B. Kromolicka, Wolontariat, W : T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, Warszawa 2008.

P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel (red.), Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Gdańsk, 2008.

Z.Tokarski, Rola sił ludzkich w wolontariacie, w: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Bydgoszcz 2008.

D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze: prawo i praktyka, Wrocław, 2009.

M. Górecki, Podłoże motywacyjne pomocy wolontarystycznej, w: M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.), Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, Warszawa 2010.

M. Brewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne- nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

A. M. Kola, K. M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, Toruń 2012.

P. Krakowiak, Wolontariat w opiece u kresu życia, Toruń 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, praca grupowa, analiza przypadków, prezentacja wniosków

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach (z uwagi na ilość godzin przedmiotu uwzględnionych w cyklu, dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

- przygotowanie prezentacji na temat praktycznych rozwiązań z obszaru wolontariatu w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i pracy socjalnej

- przygotowanie do zajęć i aktywność w ich trakcie.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zając
Prowadzący grup: Magdalena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zając
Prowadzący grup: Magdalena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zając
Prowadzący grup: Magdalena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.