Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Otwarte zasoby edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-304-ePMs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Otwarte zasoby edukacyjne
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagane ukończenie kursów: 1) Edukacyjna platforma e-learning, 2) Wprowadzenie do edukacji online.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz./2 ECTS

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (2 godz.),

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. korzystanie z materiałów do zajęć za pośrednictwem zdalnych form komunikacji, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, realizacja projektów, czytanie literatury (50 godz.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) (8 godz.)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka

W1. definiuje pojęcia otwartość, otwarta edukacja, otwarte zasoby edukacyjne, wolne licencje, domena publiczna, open source, open software, GPL, LGPL - K_W01

W2. objaśnia filozofię otwartości oraz ruchu open source i software - K_W01, K_W03, K_W16

W3. omawia możliwości i ograniczenia w ramach otwartych zasobów edukacyjnych - K_W08, K_W13, K_W15, K_W16, K_W17

W4. wskazuje przykłady zastosowań poszczególnych projektów, i materiałów w praktyce edukacyjnej - K_W08, K_W13, K_W15, K_W16, K_W17


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka

U1. potrafi korzystać w celach edukacyjnych z materiałów i źródeł udostępnianych jako otwarte zasoby edukacyjne - K_U02, K_U04, K_U09, K_U12

U2. potrafi w podstawowym zakresie projektować i tworzyć otwarte zasoby edukacyjne dostosowując je do wymagań metodycznych, merytorycznych i etycznych - K_U01, K_U02, K_U04, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12

U3. potrafi rozpoznać oraz wyrazić napotkane problemy, efektywnie szuka ich rozwiązań - K_U04, K_U08, K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka

K1. wykorzystuje i tworzy otwarte zasoby edukacyjne zgodnie z zasadami etyki - K_K04, K_K06

K2. komunikuje się efektywnie i zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi - K_K05

K3. dostrzega zalety i wady otwartych zasobów edukacyjnych oraz możliwości wykorzystania ich w samokształceniu i rozwoju - K_K01, K_K02

K4. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje powierzone zadania - K_K03, K_K06

Metody dydaktyczne:

praca własna, praca ze źródłami informacji, instruktaż, metoda problemowa, WebQuest, projekt on-line

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie roli i potencjału otwartych zasobów edukacyjnych w procesie nauczania-uczenia się oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student/ka zaznajomi się z pojęciem otwartych zasobów edukacyjnych. Nauczy się korzystać z wybranych narzędzi i projektów otwartościowych oraz nabędzie wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do efektywnego i etycznego działania w ramach ruchu na rzecz rozwijania otwartych zasobów edukacyjnych.

W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia w następujących grupach tematycznych:

- filozofia i definicja otwartości

- otwartość w edukacji

- otwarte zasoby edukacyjne (OZE)

- wolne licencje

- domena publiczna

- katalog otwartych zasobów edukacyjnych (OZE)

- wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE)

- publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0

- dostępność zasobów w Internecie

Literatura:

Literatura online:

1. Definicja i kluczowe dokumenty o OZE (OER) – wykaz dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/?page_id=6509&lang=pl

2. Publikacje Koalicji Otwartej Edukacji o otwartości – wykaz dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/?page_id=6523&lang=pl

3. Inne publikacje o otwartości – wykaz dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/?page_id=6525&lang=pl

Publikacje drukowane:

4. M. Skibińska, Otwarte zasoby edukacyjne – wyzwanie edukacji XXI wieku [w:] Zespół Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW (red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 74-83

5. M. Skibińska, Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej [w:] W. Kwiatkowska (red.), Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 87-115

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania osiągnięć studenta:

- aktywność na platformie edukacyjnej Moodle (częstotliwość logowania, pobierania materiałów, umieszczania zadań i udział w konsultacjach) - 45% oceny

- projekt edukacyjny - 55% oceny

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk przedmiotowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.