Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-318-PRSs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Praca socjalna III rok s1-sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci rozpoczynający kurs powinni znać podstawowe zagadnienia dotyczące pracy socjalnej, filozofii i etyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Praca własna studenta 15 godzin:

zapoznanie się z literaturą - 5 godzin

przygotowanie do zajęć - czytanie tekstów źródłowych -5 godzin

przygotowanie do prezentacji na zaliczenie - 5 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym, konstytuującym struktury społeczne oraz jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym

K_W09 ma wiedzę o elementarnych normach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) regulujących działania w pracy socjalnej i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej

K_W12 ma wiedzę o głównych poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania i dla rozumienia ludzkich zachowań ich motywów, wzorców i uwarunkowań.

K_U06 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) niezbędnymi dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej odniesieniu do pracy socjalnej;

K_U07 wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozstrzygania dylematów związanych z profesją pracownika socjalnego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych uwzględniając aspekty metodyczne, etyczne, prawne i ekonomiczne

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności przydatne w pracy socjalnej


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca grupowa, analiza przypadków, prezentacja wniosków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą problemy natury etyki społecznej i profesjonalnej w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń zostaną przedstawione następujące problemy:

1) Podstawowe pojęcia: praca socjalna, etyka społeczna i zawodowa, etyka pracy socjalnej.

2) Instytucjonalny, normatywny oraz etyczny kontekst pracy socjalnej.

3) Wartości w pracy socjalnej i kodeks etyczny pracowników socjalnych.

4) Naruszenie zasad etyki zawodowej i jego konsekwencje.

5) Przyczyny i rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej.

6) Wzory postępowania w sytuacji dylematu etycznego.

Literatura:

M. Sokołowska (red.) Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

G. Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2007.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2006.

A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Wyd. Śląsk, Katowice 2006.

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV. Częstochowa 2003.

T. Dominiak, Etyka pracownika socjalnego w działaniu: ethos i profesjonalizm Praca Socjalna, Warszawa 2005, nr 1.

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, PTPS Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Wyd. Znak, Kraków 2008.

B. Dubois, K. Miley, Praca socjalna zawód który dodaje sił, t. I i II, Wyd. Śląsk, Katowice 1999.

D. A. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia, Wyd. Śląsk, Katowice 1999.

D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Wyd. Śląsk, Katowice 2006.

P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel (red.), Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, Gdańsk, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej analizy przypadku związanego z rozwiązaniem dylematu etycznego w pracy socjalnej.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Romianowska
Prowadzący grup: Ewelina Romianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Krakowiak
Prowadzący grup: Piotr Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.