Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesna edukacja wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-330-PWs1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Wczesna edukacja wielokulturowa
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W13

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę edukacji międzykulturowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych

w zakresie wielokulturowości, analizuje ich powiązania z różnymi

obszarami działalności pedagogicznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02

Student docenia znaczenie edukacji międzykulturowej dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach heterogenicznych kulturowo; odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy na temat edukacji wielokulturowej oraz międzykulturowej studentom przygotowującym się do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, w szczególności następującej problematyki:

- dwujęzyczność, wielojęzyczność, różnice kulturowe,

- adaptacja dziecka w nowym środowisku kulturowym,

- cudzoziemcy, imigranci, uchodźcy,

- mniejszości narodowe i etniczne w Polsce,

- szkolnictwo dla mniejszości,

- tolerancja i akceptacja, stereotypy etniczne i dyskryminacja,

- kształtowanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej oraz międzykulturowej.

Tematem przewodnim jest tożsamość kulturowa ucznia i nauczyciela w perspektywie edukacji międzykulturowej oraz potrzeby uczniów wywodzących się z różnych środowisk kulturowych.

W trakcie zajęć zostaną poruszone również problemy i dylematy wynikające z realizacji zadań pedagogiki miedzykulturowej.

Część zajęć przeznaczona będzie na zapoznanie się z przykładami pracy z dzieckiem z innego kręgu kulturowego lub nie potrafiącego jeszcze w pełni posługiwać się językiem większości grupy - tak aby przyszli nauczyciele wiedzieli jak można pomagać dzieciom i ich rodzicom w pełni przygotować się do warunków nowej rzeczywistości przedszkolnej i szkolnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czerniejewska I., „Edukacja wielokulturowa, działania podejmowane w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Cukras-Stelagowska, "Edukacja międzykulturowa na poziomie uniwersyteckim w Polsce w kontekście nabywania nowych kompetencji przez młodzież", Edukacja Międzykulturowa nr 13 (2020).

Dąbrowa E., Markowska-Manista U., „Analiza doświadczeń krajów europejskich w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży cudzoziemskiej", Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2010.

Grzybowski P.P., „Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia,

literatura, adresy". Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Grzybowski P.P. „Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Kossak-Główczewski (red.), „Wielokulturowość, między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową”, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

Lewowicki T. (red.), „Wielokulturowość i problemy edukacji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Misiejuk D., Świdzińska A., Młynarczuk-Sokołowska A., „Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych", Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016.

Młynarczuk-Sokołowska A., „Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci", Białystok 2016.

Młynarczuk-Sokołowska A. (red.), „Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich", Fundacja Dialog 2015.

Nikitorowicz J. „Edukacja wielokulturowa”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Nikitorowicz J. „Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji

międzykulturowej". Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2005.

Szafrańska A.(red.),„Edukacja małego dziecka. Tom 14. Konteksty społeczne i międzykulturowe". Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019.

Śmiechowska-Petrovskij E. (red.) „Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych", Warszawa 2016.

Weigl B., Maliszkiewicz B. (red.), „Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej". Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

Weigl B., Stereotypy etniczne i uprzedzenia u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie projektu studenckiego (scenariusz zajęć z edukacji międzykulturowej).

Przedmiotem proponowanych zajęć powinien być szeroko rozumiany "Inny", np. cudzoziemiec, imigrant, uchodźca, przedstawiciel mniejszości narodowej/etnicznej/religijnej, reprezentant odmiennej kultury lub wybrane elementy danej kultury (m.in. język, zamieszkiwanie, system rodzinny, zabawy, kulinaria czy styl życia różny od naszego) lub wybrane problemy dotyczące tolerancji, stereotypów, adaptacji w polskiej szkole, relacji w grupie rówieśniczej.

Scenariusz musi zawierać nazwiska autorów, zakładane cele, przewidywane efekty, proponowaną grupę docelową, zakres czasowy, ciekawe materiały i metody dydaktyczne, a także szczegółowy przebieg zajęć. Może być adresowany do dowolnej grupy odbiorców.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia są realizowane za pomocą Office 365 TEAMS.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tomaszewska
Prowadzący grup: Aleksander Nalaskowski, Magdalena Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cukras-Stelągowska
Prowadzący grup: Joanna Cukras-Stelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cukras-Stelągowska
Prowadzący grup: Joanna Cukras-Stelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.