Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-100-PPs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika I rok s2 - wszystkie specjalności - sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

WYKŁAD i KONWERSTORIUM


1. Godziny kontaktowe 30 w 15 k= 45 g

2. Godziny pracy indywidualnej studenta 35

3. Godziny przeznaczone na przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu 25

Suma godzin pracy studenta 105 = 4pkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu kryminologii jako nauki pokrewnej pedagogice penitencjarnej (K_W01)

W2 - w rozszerzonym stopniu najnowsze koncepcje teoretyczne zajmujące się rozwojem człowieka w różnych sferach i etiologią wybranych zjawisk z obszaru przestępczości (K_W06)

W3 - w uporządkowanym stopniu specyfikę funkcjonowania sprawców przestępstw (K_W15)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – wyszukiwać i zinterpretować informacje na temat przejawów zachowań przestępczych (K_U01)


U2 – w pogłębiony sposób diagnozować i ocenia osoby popełniające czyny zabronione i wymagające podjęcia działań o charakterze penitencjarnym (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – podejmowania wyzwań zawodowych pedagoga penitencjarnego w zakresie resocjalizacji sprawców przestępstw (K_K02)

K2 – dostrzegania dylematów etycznych związanych z pracą pedagoga penitencjarnego i oddziaływaniami prowadzonymi wobec sprawców przestępstw (K_K05)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą treści, których celem jest zapoznanie studentów z problematyka przestępczości w ujęciu etiologicznym i fenomenologicznym, oraz diagnozowaniem i profilowaniem sprawców a także z psychologicznym profilem ofiar

Pełny opis:

Wykład

1. Modus operandi sprawców przestępstw - pojęcie i cechy

2. Czynniki determinujące modus opernadi (wewnętrzne i zewnętrzne)

3. Problematyka przestępczości gwałtownej –wybrane zagadnienia

• Problematyka zabójstw: aspekt prawny, motywy zabójstw, typologia sprawców zabójstw, charakterystyka wybranych kategorii zabójców (zabójcy seryjni i wielokrotni)

• Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw

• Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych

• Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw

• Motywy zabójstw a modus operandi

4. Charakterystyka przestępstw na tle seksualnym w ujęciu objawowym i etiologicznym

5. Przestępstwa w rodzinach i związkach partnerskich

6. Profile sprawców pedofilii

7.. Motywacja działań przestępczych

8.. Profilowanie nieznanego sprawcy (charakterystyka sprawcy; konstrukty motywu, osobowości i zachowania)

9. Profilowanie geograficzne

Konwersatoria

1. Pojęcie kryminologii i kryminalistyki. Kryminologia i kryminalistyka a inne dyscypliny naukowe

2. Przestępstwo, przestępczość, syndrom i potencjał przestępczości,ciemna liczba przestępstw zakresy przestępczości, determinanty zachowań przestępczych

3. Teorie zachowań przestępczych

4. Psychologia sprawców przestępstw

• Motywacje zachowań przestępczych

• Profile sprawców przestępstw

5 Psychologia ofiar przestępstw

• Osobowościowe predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa

• Kobiety jako ofiary przestępstw

• Dzieci jako ofiary przestępstw

6.Uzyskiwanie zeznań od sprawców, ofiar, i świadków różnych kategorii przestępstw

7.Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień

8. Dowody z miejsca przestępstwa

Literatura:

1.Hołyst B. Kryminologia, Lexis Nexis Warszawa 2006

2.Hołyst B, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis Warszawa 2008

3. Hołyst B. Kryminalistyka, Warszawa,2018

4. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004

5. M. Kowalczyk,2010, Zabójcy i mordercy, Czynniki ryzyka i możliwości resocjalizacji. Wydawnictwo Impuls, Kraków

6. M. Kowalczyk, 2014, Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

7. M. Kowalczyk, 2021, Zabójcy seryjni i wielokrotni. Toruń,

7. Lach B., 2014. Profilowanie kryminalistyczne. Bielsko-Biała. Wydawnictwo Wolters Kluwer.

8. Hicks S.J., Sales B.D. 2015. Profilowanie kryminalne, PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Liczba punktów uzyskanych na zaliczeniu pisemnym

Pozytywne zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach jako forma zaliczenia konwersatorium.

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 4 pytania problemowe. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60%punktów.

Egzamin pisemny obejmuje 5 pytań W06, W07, W08. Do zaliczenia egzaminu jest wymagane 60 % punktów.

Metoda oceniania:Egzamin i Kolokwium pisemne W1, W2, W3, U1, U2,

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Bandura, Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)