Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-101-PPs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika penitencjarna
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika I rok s2 - wszystkie specjalności - sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć pedagogicznych mieszczących się w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

WYKŁAD

30 godzin = 15godzin kontaktu bezpośredniego+15 godzin lektury i przygotowania do zaliczenia końcowego

KONWERSATORIUM

70 godzin =30 godz kontaktu bezpośredniego + 30 godzin pracy własnej studenta+10godzin przygotowania do zaliczenia

Ogółem 100 godz

4pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu pedagogiki penitencjarnej i oddziaływań w tym obszarze podejmowanych (K_W01)

W2- w poszerzonym zakresie specjalizacje pedagogiki penitencjarnej oraz ich terminologię i teorie (K_W05)


W3 – w pogłębionym stopniu dysponuje wiedzą o uczestnikach działalności penitencjarnej (K_W15)


W4- zasady funkcjonowania instytucji penitencjarnych, ich typy i rodzaje (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - w pogłębiony sposób wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki penitencjarnej w celu analizowania i interpretowania problemów życia osób popełniających przestępstwa (K_U02)


U2 – w pogłębionym zakresie dokonać diagnozowania i oceniania osób wymagających podjęcia działań o charakterze penitencjarnym (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i angażowania się w aktywność pedagoga penitencjarnego (K_K02)


K2 - zachowania się w sposób profesjonalny, rozumie dylematy etyczne i moralne związane z pracą pedagoga penitencjarnego (K_K05)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce, podstawowych aktów prawnych, które regulują jego działanie oraz omówienie specyfiki funkcjonowania zakładów karnych z uwzględnieniem psychologicznych i społecznych następstw izolacji

Pełny opis:

Wykłady

1. Pojęcie i przedmiot pedagogiki penitencjarnej

2. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności i cele resocjalizacji penitencjarnej

3. Przystosowanie człowieka do warunków izolacji

• Pojęcie przystosowania i proces prizonizacji

• Psychologiczne następstwa izolacji więziennej

• Zaburzenia w zachowaniu więźniów

4. Personel więzienny

• Funkcje i zasady organizacyjne

• Źródła stresu zawodowego i wypalenie zawodowe

5. Międzynarodowe akty prawne dotyczące uwięzionych

Konwersatoria

1. Rozwój idei resocjalizacji penitencjarnej

2. Reguły Mandeli

3. Zakład karny jako instytucja karna i resocjalizująca

• Przesłanki formalno-prawne funkcjonowania zakładów karnych

• Rodzaje, typy zakładów karnych

• Funkcjonowanie systemu penitencjarnego

• Formy oddziaływań penitencjarnych

Kary i nagrody dyscyplinarne

Umieszczanie w celi izolacyjnej i zabezpieczającej

• Wybrane ujemne determinanty oddziaływań penitencjarnych

4. Charakterystyka społeczności więziennej

- młodociani w zakładach karnych - regulacje prawne

• Kobiety w zakładach karnych (regulacje prawne)

Zagrożenia suicydalne. Procedury dotyczące postępowanie w przypadku zagrożenia suicydalnego

5. Problematyka więźniów niebezpiecznych

6. Diagnoza penitencjarna, indywidualny program oddziaływań, metody diagnostyczne

7. Pomoc postpenitencjarna

Literatura:

1. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizująca. Gdańsk 2003

2. Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wydawnictwo UG. Gdańsk 1994

3. Ciosek M.,Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 2003

4. Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej. 1996 Gdańsk

5. S. Przybyliński, Podkultura więzienna-wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. 2006 Kraków

6. M. Marczak, Resolizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, 2009, Kraków

7. H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. 2008, Kraków

8. T, Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 1996

9.K. Farrington, Historia kar i tortur, Warszawa 1997

8. Stępniak P. Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną (w:) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, (red) Wzięziennictwo – nowe wyzwania, Warszawa-Poznań-Kalisz, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin i Kolokwium pisemne W1, W2, W3, U1, U2, U3,

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Bandura, Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk, Danuta Martínez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk, Danuta Martínez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)