Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-1090-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Określone przez poszczególne osoby prowadzące

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z osobą prowadzącą - 60 godzin

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć - 65 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

W2: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań pedagogicznych K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi konstruować pracę pisemną podejmującą problematykę pedagogiczną z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych K_U04


U2: posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki K_U06
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie podejmowanej w pracy problematyki K_K01


K2: jest odpowiedzialny za własne przygotowanie, wytrwale realizuje postawione cele, jest zaangażowany w projektowanie, planowanie i realizację określonych działań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej K_K02, K_04, K_06

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca pisemna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium jest rozwijanie umiejętności badawczych studentów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozwijanie umiejętności badawczych studentów.

W trakcie seminarium studenci uczą się problemowego analizowania literatury przedmiotu, stawiania problemów badawczych i ich rozwiązywania przy użyciu odpowiednio dobranych metod zbierania i analizy danych. Nabywają również umiejętności konstruowania tekstu naukowego zawierającego analizę i interpretację oraz wnioski z prowadzonych badań.

Literatura:

Literatura wskazana przez osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne

Literatura samodzielnie wybrana przez studentów pozostająca w związku z problematyką podejmowaną w pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Określone przez osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Falkowska, Jarosław Horowski, Violetta Kopińska, Małgorzata Kowalczyk, Piotr Krakowiak, Czesław Kustra, Piotr Petrykowski, Dorota Siemieniecka, Hanna Solarczyk-Szwec, Władysława Szulakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone historii myśli pedagogicznej XIX i XX wieku i jej twórców oraz polskim czasopismom pedagogicznym

Pełny opis:

Proponowana tematyka prac magisterskich:

1. Polska myśl pedagogiczna:

- Myśl pedeutologiczna

- Myśl pedologiczna.

2. Biografie pedagogiczne:

- Biografie twórców polskiej myśli pedagogicznej.

- Biografie działaczy oświatowych.

3. Polskie czasopiśmiennictwo pedagogiczne:

-Monografie czasopism propagujących rozwój subdyscyplin pedagogicznych.

- Problematyka pedagogiczna na łamach czasopism pedagogicznych.

Literatura:

1. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.

2. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984.

3. Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, pod red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003.

4. W. Szulakieiwcz, Myśl pedagogiczna jako przedmiot badań historiografii edukacyjnej. "Chowanna" 1998, t. 2.

5. W. Szulakieiwcz, Biografistyka i jej miejsce w historiografii edukacyjnej po II wojnie światowej. „Biuletyn Historii Wychowania” 2004.

6. W. Szulakieiwcz, Korespondencja w badaniach historii edukacji i nauki, w.: Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe , pod red. Władysławy Szulakiewicz, Toruń 2015 s. 25-53.

7. Badania biograficzne w pedagogice : studia źródłowe i bibliograficzne , pod red. Władysławy Szulakiewicz, Toruń 2015

8. Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe, pod red. Władysławy Szulakiewicz, Toruń 2015.

Uwagi:

W powstaniu prac niezbędne jest kwerenda archiwalna, zwłaszcza w przypadku prac biograficznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)