Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-115-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika I rok s1, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Wprowadzenie do socjologii

Całkowity nakład pracy studenta:

15h – kontaktowe – konwersatorium

10h – praca indywidualna – przygotowanie do zajęć

5h – przygotowanie wystąpienia


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W03: ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych,

K_W05: ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_W06: ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_W07: ma wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

K_W09: zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

K_W10: ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U02: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U04: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U06: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

K_U08: posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę wychowania w perspektywie socjologicznej. Głównym celem jest przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji i teorii służących do analizy procesu uspołecznienia. Ponadto kurs ma na celu ukazanie głównych trendów w społeczeństwie polskim w ostatnich dziesięcioleciach, które rzutują na przemiany procesu wychowania młodych pokoleń.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Socjologia o wychowaniu (korzenie, inspiracje, perspektywy) oraz Socjalizacja (definicje, koncepcje, rodzaje, znaczenie)

2. Znaczenie języka w procesie wychowawczym

3. Korzenie społeczne (umiejscowienie w strukturze klasowej-warstwowej) a potencjał wychowanka

4. Środowisko wychowawcze - typy społeczeństw, rodziny i wychowania

5. Osobowość społeczna, rola społeczna, tożsamość – typologie, proces kształtowania, odgrywania

6. Relacje międzypokoleniowe – kontynuacja czy zmiana?

7. Instytucje w procesie wychowawczym

Literatura:

Znaniecki, F., 1973. Socjologia wychowania, Warszawa, PWN,

Adamski, F., 1984. Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa: PWN, s. 207-260 lub 261-322.

Bauman, Z., 2008. Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk: GWP, s. 171-186.

Berger, P., L. i T. Luckmann, 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa, PIW, s. 202-249.

Bernstein, B., 1990. Odtwarzanie kultury, Warszawa, PIW, s. 220-269.

Bokszański, Z., 1989. Tożsamość, Interakcja, Grupa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bokszański, Z., 1995. Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna, „Studia Socjologiczne” 3-4: 109-123.

Bokszański, Z., 2005. Tożsamość zbiorowa, Warszawa, PWN, s.236-270.

Borowicz, R., 1997. Socjalizacja - czym jest? „Socjologia Wychowania” XIII/237: 257-268.

Borowicz, R., 2006. Nierówności społeczne w dostępie do wyższego wykształcenia, „Socjologia Wychowania” XVI, 21-38.

Bourdieu, P. i J., C., Passeron, 2006. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN

Bourdieu, P. i J., C., Passeron, 2006. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN,

Domalewski, J. i P., Mikiewicz, 2006. Potencjalna ruchliwość społeczna młodzieży w kontekście zmian w systemie edukacji, „Socjologia Wychowania” XVI, 61-82.

Domalewski, J., 2000. Społeczne i środowiskowe wyroki biografii edukacyjnych, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” Numer specjalny; 233-246.

Dougherty, K. i F., M., Hammack, 1997. Druga strona uczelni: nieakademickie efekty edukacji wyższej, „Socjologia Wychowania” XIII, 77-86.

Elliot, A., 2007. Koncepcje „JA”, Warszawa, Sic!, s.159-186.

Fatyga, B. i M., Szymańczak (red.), 1995. Raport o młodzieży, Warszawa, Wydawnictwo Interpress.

Gęsicki, J., 1994. Typy ładu społecznego i odpowiadające im pedagogie oraz typy polityki edukacyjnej, „Socjologia Wychowania” XII/285: 35-47.

Giddens, A., 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa, PWN, s. 137-149.

Ginsburg, M., B. i R., T., Clift, 1997. Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli, „Socjologia Wychowania” XIII, 87-112.

Giza. A., 1999. Więź społeczna i orientacje poznawcze: grupowy poziom konstytucji i kodu językowego, w: Małe struktury społeczne. Machaj, I., (red.), Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 199-206.

Hurrelmann, K., 1994. Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań, Wydawnictwo UAM, s. 15-52; 124-167.

Hurrelmann, K., 1994. Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań, Wydawnictwo UAM.

Hurrelmann, K., 1994. Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań, Wydawnictwo UAM.

Jasińska-Kania, A., 1998. Socjologiczna koncepcja osobowości, w: Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Ambrozik, W. i Modrzewski, J., (red.), Koszalin, Wydawnictwo Miscellanea, s. 355-380.

Kawczyńska-Butrym, Z., 2008. Migracja – szansa czy zagrożenie rodziny, w: w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Muszyński W. i E. Sikora (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s.113-120.

Kohn, M., L., 2000. Klasa społeczna a relacje rodzice – dziecko, w: Socjologia wychowania, Mielicka, H., (wybór tekstów), Kielce, Wydawnictwo Stachurski, s. 213-220.

Korporowicz, L., 1993. Tworzenie sensu. Język – kultura - komunikacja, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 108-130, 139-151.

Koseła, K., 2008. Pokolenia młodzieży polskiej w badaniach ilościowych – Tropy i rozczarowania socjologii, w: Młodość i oświata za burtą przemian, Szafraniec K., (red.), Toruń, Wydawnictwo: Adam Marszałek., s. 36-62.

Kwieciński, Z., 1990, Dynamika funkcjonowania szkoły, Warszawa, PWN.

Kwieciński, Z., 2000. Tożsamość i rozwój młodzieży a edukacja, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” Numer specjalny, 13-18.

Kwieciński, Z., 2002, Wykluczanie, Toruń, UMK.

Leszniewski, T., 2008. Praca i rodzina w perspektywie temporalnej, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Muszyński W. i E. Sikora (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 61-74.

Leszniewski, T., 2008. Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie, Toruń: UMK, s. 21-60, 316-325.

Linton, R., 2000. Jednostka, kultura, społeczeństwo, oraz Rola kultury w kształtowaniu osobowości, w: Socjologia wychowania, Mielicka, H., (wybór tekstów), Kielce, Wydawnictwo Stachurski, s. 78-87, 88-95.

Łoś, M., 2002. Role społeczne w nowej roli w: Machaj red. Małe struktury społeczne 93-105

Marody, M. i A., Giza-Poleszczuk, 2004. Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 184-216.

Marody, M., 1987. Technologie intelektu, Warszawa: PWN, s. 116-165.

Marody, M., i A., Giza-Poleszczuk, 2004. Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, s. 60-98.

Mead, G. H., 1975. Umysł Osobowość i Społeczeństwo, Warszawa, PWN, s. 212-247, 267-277.

Mead, M., 1978. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszaw, PWN, s. 106-147.

Mead, M., 2000. Nasze problemy wychowawcze w świetle kontrastów wykrytych na Samoa, w: Socjologia wychowania, Mielicka, H., (wybór tekstów), Kielce, Wydawnictwo Stachurski, s. 140-155.

Meighan, R., 1993. Socjologia edukacji, Toruń, Wydawnictwo UMK.

Melchior, M., 1990. Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa: UW ISNS, s. 19-72.

Melosik, Z., 2000. Kultura „instant” – paradoksy pop-tożsamości, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” Numer specjalny, 149-162.

Nowak, L., 1993. O składowych procesu wychowania, „Socjologia Wychowania” X/258: 31-56.

Ossowski, S. 2000. Z zagadnień psychologii społecznej, Warszaw: PWN, s.151-166.

Piotrowski, A. i M., Ziółkowski, 1976. Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa: PWN,

Riesman, D., 1996. Samotny tłum, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Rybicki, P., 1998. Socjologia wychowania, w: Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Ambrozik, W. i Modrzewski, J., (red.), Koszalin, Wydawnictwo Miscellanea, s. 79-110.

Sennett R., 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Literackie Muza S.A.

Sułek, A., 1989. Dążenia życiowe młodzieży polskiej. Międzypokoleniowa stabilność i pokoleniowe zmiany, „Studia Socjologiczne” 4.

Świda-Ziemba, H, 2004. Pokolenia, w: Od kontestacji do konsumpcji, Kempy, M., Kiciński, K. i E. Zakrzewska (red.), Warszawa: UW ISNS, s. 205-224.

Świda-Ziemba, H., 1995. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa, ISNS UW.

Szafraniec, K., 2000. Z perspektywy socjologicznej – nie ma konfliktu pokoleń. „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” Numer specjalny; 29-48.

Szafraniec, K., 2006. Młodzież, edukacja i rozwój społeczny perspektywa wiejska, „Socjologia Wychowania” XVI, 3-20.

Szmatka, J., 2007. Małe struktury społeczne, Warszawa: PWN, s. 141-158.

Tillmann, K. J., 1996. Teorie socjalizacji. Społeczność instytucją upodmiotowienia, Warszawa, PWN, s. 5-37.

Walczak, D. i M., Zahorska, 2008. Krajobraz po … reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji z 1999 roku, w: Młodość i oświata za burtą przemian, Szafraniec K., (red.), Toruń, Wydawnictwo: Adam Marszałek., s. 197-219.

Wasielewski, K., 2006. Mechanizmy selekcji i autoselekcji w procesie rekrutacji na wyższą uczelnię (na przykładzie UMK w Toruniu, „Socjologia Wychowania” XVI, 83-94.

Witkowski, L., 1989. Rozwój i tożsamość w cyklu życia, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 59-74, 157-170.

Włodarek, J., 1998. Wychowanie jako przedmiot badan socjologicznych, w: Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Ambrozik, W. i J., Modrzewski, (red.), Koszalin, Wydawnictwo Miscellanea, s. 307-324.

Wrzesień, W., 2003. Jednostka- rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań: UAM.

Znaniecki F., 2001. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa, PWN, s. 89-123.

Znaniecki, F., 1998. Naukowa funkcja socjologii wychowania, w: Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów. Ambrozik, W. i Modrzewski, J., (red.), Koszalin, Wydawnictwo Miscellanea, s. 15-30.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność,

Aktywność,

test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Leszniewski
Prowadzący grup: Tomasz Leszniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)