Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-201-RzKs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika II rok s1 - przedmioty specjalności - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość pojęć pedagogicznych mieszczących się w obrębie pedagogiki specjalnej, Znajomość pojęć socjologicznych oraz znajomość pojęć w obrębie podstaw psychologii społecznej

Całkowity nakład pracy studenta:

WYKŁAD

50 godzin = 30godzin kontaktu bezpośredniego+20 godzin lektury i przygotowania do zaliczenia końcowego

2 pkty ECTS

KONWERSATORIUM

50 godzin =30 godz kontaktu bezpośredniego + 20 godzin pracy własnej studenta i przygotowania do zaliczenia

2pkt ECTS

Łącznie 4 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

P7S_WG


Student zna i rozumie:


W1 – podstawową terminologię z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej a w szczególności dotyczącą niedostosowania oraz wykolejenia społecznego (K_W01)

W2 – zróżnicowane teorie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz możliwości stosowania określonych rozwiązań metodycznych w oparciu o poznane teorie (K_W13)

W3 – realizowane zadania i procedury w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych (K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

P7S_UW


Student potrafi


U1 - wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych i motywów zachowań osób z zaburzeniami w zachowaniu oraz niedostosowanych (K_U02)


U2 - ocenić przydatność typowych metod, procedur i strategii do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności resocjalizacyjnej (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

P7S_KK


Student jest gotów do:


K1 – aktywnego uczestnictwa w instytucjach realizujących zadania resocjalizacyjne wobec osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych (K_K07)


K2 – przygotowania i wykonywania zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy


Metoda ćwiczeniowa

Metoda klasyczna problemowa

Dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat funkcjonowania systemu resocjalizacji w Polsce, podstawowych aktów prawnych, które regulują jego działanie oraz zapoznanie studentów z modelami oddziaływań resocjalizacyjnych a także z formami, środkami i metodami stosowanymi w pracy resocjalizacyjnej

Pełny opis:

Wykłady

1. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka, istota i cele pedagogiki resocjalizacyjnej

2. Pojecie socjalizacji, jej zakresów, model socjalizacji poprawnej i zaburzonej, mechanizmy skłaniania do konformizmu

3. Resocjalizacja a wychowanie resocjalizujące

4. Podejście represyjne i permisywne w resocjalizacji

5.Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne i jego rodzaje

6. Niedostosowanie a wykolejenie społeczne

7. Manifestacje wykolejenia i etapy wykolejenia

8..Stadia (geneza) wykolejenia

9. Typologia młodzieży wykolejonej przestępczo

10. Dojrzewanie przestępcze a resocjalizacja

11. Eliminowanie niedostosowania społecznego

12. Modele diagnostyczne a modele resocjalizacji i metody resocjalizacji

Konwersatoria

1. Podstawowa terminologia związana z resocjalizacją (pojęcie nieletniego, małoletniego, demoralizacji)

2. Poglądy dotyczące kar oraz rozwój systemów resocjalizacji (w ujęciu historycznym i współczesnym)

3. Przyczyny wykolejenia przestępczego (przestępczy rdzeń osobowości, czynniki związane z funkcjonowaniem grup rówieśniczych, środowiska rodzinnego oraz społeczności lokalnej)

4. Zasady resocjalizacji

5. Systemy resocjalizacji w Polsce i w wybranych krajach Europy

6. Diagnoza resocjalizacyjna

7. Metody i techniki resocjalizacji (twórcza resocjalizacja)

8. Tworzenie programów resocjalizacyjnych w oparciu o wybrane koncepcje resocjalizacji

9. Środki resocjalizacji : nauka , praca, zajęcia k-o, twórczość artystyczna

10. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych ( w placówkach resocjalizacyjnych i w warunkach wolnościowych)

11. Zagrożenia dla resocjalizacji- podkultura II życia, samouszkodzenia

Literatura:

1. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizująca. Gdańsk 2003

1.Urban B., Stanik J., 2007. Resocjalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

2. Pytka L., 1995. Pedagogika resocjalizacyjna. Wydawnictwo WSPS. Warszawa

3. Czapów Cz., Jedlewski S., 1978. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa

4. Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Warszawa

5. A, Barczyk, P.P. Barczyk, Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Warszawa 1999

6. M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003

7. M. Kalinowski, Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1981

8. M. Konopczyński, I Pospiszyl, Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Pedagogium, Warszawa, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk, Danuta Martínez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk, Danuta Martínez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Bandura, Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)