Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-208-PPWs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów - 20 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:


- wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek - 5 godz.


- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 5 godz.


- opracowywanie zadań cząstkowych - 15 godz.3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. projekty) - 15 godz.W sumie 60 godz. - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka zna terminologię używaną w obszarze kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych (K_W01)


W2: Student/ka posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nowych technologii i zjawisk w edukacji, zna interaktywne narzędzia stosowane w procesie nauczania oraz uczenia się, zna cele i zadania kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych (K_W01, K_W02)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka trafi przygotować zasoby edukacyjne przy użyciu poznanych narzędzi komputerowych (K_U03)


U2: Student/ka potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie związane z problematyką kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych (K_U05)


U3: Potrafi pracować w zespole (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku kształcenia (K_K01)


K2: Student/ka wyraża zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem (K_K06)

Metody dydaktyczne:

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

- metody oparte na współpracy

- gry i symulacje

- metody ewaluacyjne

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przybliżenie problematyki związanej z kształceniem z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1) Co mówią wyniki badań na temat kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych?

2) Nowe media i interaktywne narzędzia edukacyjne.

3) Technologia informacyjna w procesie kształcenia, dokształcania i samodoskonalenia.

4) Technologia informacyjna a twórczość.

5) Internet w edukacji.

6) Edukacja na odległość.

Studenci nabędą umiejętności:

1) Wyszukiwania oraz oceny interaktywnych zasobów edukacyjnych.

2) Przygotowania interaktywnych zasobów edukacyjnych w wybranych programach i aplikacjach komputerowych.

Literatura:

Wybrane fragmenty, rekomendowane podczas zajęć z pozycji:

1) Pedagogika medialna 2. Podręcznik akademicki. B. Siemieniecki (red.)

2) Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

3) Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

4) Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

5) Jadczak M., Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo BEA , Toruń 2003.

+ literatura zamieszczona w systemie Moodle

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - K_U12, K_W01, K_W02

Aktywność - K_W01, K_W02, K_U05, K_U03, K_K01, K_K06

Zadania cząstkowe - K_U03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)