Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium dyplomowe- pedagogika II rok s1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-216-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium dyplomowe- pedagogika II rok s1
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika II rok s1 , sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wiedza z zakresu metodologii badań pedagogicznych

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;

- zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania

strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych

i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje

dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

- potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane

z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Student poznaje zasady pisarstwa naukowego.

Poznaje etapy badania w działaniu.

Pełny opis:

1. Czym jest badanie naukowe w kontekście pracy licencjackiej?

2. Zasady pisarstwa naukowego i organizacji warsztatu

3. Na czym polega badanie w działaniu

4. Wybór tematu - analiza teoretyczna zagadnienia

5. Praca z fiszką bibliograficzną

6. Strategia badań

7. Metody zbierania danych, metody analizy danych

7. Planowanie i organizacja badań w terenie

8. Dziennik badacza

Literatura:

1. Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków 2008.

2. Dutkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996.

3. Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989.

4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa 2001.

5. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

6. Niezbędnik badacza – 6 części, PWN, Warszawa 2010.

7. Półturzycki J., Jak studiować zaocznie, Płock 2001. R. IX Praca dyplomowa

8. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

- opracowanie planu badań w terenie

- opracowanie zagadnienia teoretycznego

Praktyki zawodowe:

- planowanie badań może być łączone z zajęciami terenowymi w przedszkolu i szkole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Grabowska-Pieńkosz, Kamila Majewska, Filip Nalaskowski, Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skibińska
Prowadzący grup: Dorota Grabowska-Pieńkosz, Anna Kola, Kamila Majewska, Filip Nalaskowski, Małgorzata Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Grabowska-Pieńkosz, Kamila Majewska, Małgorzata Skibińska, Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)